Την 12 Ιουνίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 18η Έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα:

α) με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, και

β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215), για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.

2. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την ανάθεση της υπηρεσίας : «Μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης θαλάσσιου ύδατος, δυναμικότητας παραγωγής τουλάχιστον 1200 κυβικών μέτρων πόσιμου ύδατος ανά 24τετράωρο , για την κάλυψη αυξημένων αναγκών του δικτύου ύδρευσης Δήμου Καρπάθου, διάρκειας 3 μηνών».

Σημείωση Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη ενόψει καλοκαιρινής περιόδου και λόγω ελλείψεως ύδατος στη Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου (σύμφωνα με το άρθρο 269 του νόμου 4412/2016).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Πίνακας Αποδεκτών:

Τακτικά μέλη

1. Πρωτόπαπας Νικόλαος

2. Μανωλάκης Θεοδόσιος

3. Βασιλαράκης Γεώργιος

4. Μανωλάκης Μιχαήλ

Υπηρεσιακοί Παράγοντες

1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου

2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού

6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου

7. Τμήμα Περιβάλλοντος

8. Τμήμα Ύδρευσης

9. Τμήμα Προγραμματισμού Απομαγνητοφώνηση Καρράς (studio)

Ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου Παρασκευόπουλος

Κοινοποίηση:

1. Νταργάκης Νικόλαος

2. Αναπληρωματικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής:

1. Δημάρχου Θεοχαρούλα

2. Πρωτόπαπας Μηνάς

3. Λουλούδης Χρήστος

4. Χριστοδούλου Αλέξανδρος