Πρόσκληση για Ορκωμοσία σε αναπλήρωση Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Βωλάδας λόγω Θανάτου Δημοτικού Κοινοτικού Συμβούλου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6,6Α,6Β,238 ΚΑΙ 280 ΤΟΥ Ν.3852/2010987/α΄/07-06- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν. . του άρθρου 11 του Ν.4804/2021(90/Α΄/05-06-2021) «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.5079/2023 (215/Α΄/22-12-2023). . του π.δ. 143/2010(236/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

2. Την υπ΄ αρ.1334/2023 (αρ. πρωτ. 110936,ΑΔΑ: 6ΛΚΧ46ΜΤΛ6-ΔΝ4) Εγκύκλιο του Υπ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ «άρθρο 11 του Ν.4804/2021».

3. Την υπ΄ αρ. 1334/2023 (αρ. πρωτ. 110936, αδα:6ΛΚΧ46ΜΤΛ6-ΔΝ4, ΣΕΛ. 3 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών: «Με τις νέες ρυθμίσεις, που έχουν αναδρομική ισχύ από τη από τη δημοσίευση του Ν. 4804/2021.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 55του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει του άρθρου 40 παρ. 1 του Ν. 4804/2021(σύμφωνα με το οποίο οι έδρες των δημοτικών συμβούλων και των συμβούλων των δημοτικών κοινοτήτων που για οποιονδήποτε λόγο μένουν κενές καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του ίδιου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή, αντίστοιχα, της ίδιας δημοτικής κοινότητας).

5. Την υπ΄ αρ.17/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών, που έλαβαν χώρα στις 08 Οκτωβρίου 2023 στο Δήμο Καρπάθου, και ανακήρυξη των επιτυχόντων και των επιλαχόντων Συνδυασμών, των εκλεγέντων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Καρπάθου σε συνδυασμό με την υπ΄ αρ. Α40-2024 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου.

6. Το από 17-12-2023 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Δήμου Καρπάθου.

7. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 334/09-01-2024 έγγραφο του Δήμου Καρπάθου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

8. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 1912/17-01-2024 Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010(Φ.Ε.Κ.87/Α΄/7-Ιουνίου.210) περί αρμοδιότητες Δημάρχου.

10.Την Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του Δημοτικού Κοινοτικού Συμβούλου Λυτού Ιωάννη του Γεωργίου. Για τους ανωτέρω λόγους καλούμε τον κ. Οικονομίδη Ιωάννη του Γεωργίου και της Ζωής, ο οποίος είναι πρώτος σε σταυρούς αναπληρωματικός Σύμβουλος του ίδιου Συνδυασμού «ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» στη Δημοτική Κοινότητα Βωλάδας Καρπάθου, καταλαμβάνει την κενή θέση, λόγω θανάτου του ανακηρυχθέντος Συμβούλου κ. Λυτού Ιωάννη, να προσέλθει εντός πέντε (05) ημερών από της επιδόσεως της παρούσας απόφασης, ενώπιον του Δημάρχου Καρπάθου, για να δώσει τον προβλεπόμενο όρκο (άρθρο 37 του Ν.48043/2021).

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου στις 27-05-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του ν. 4804/2021 ορκωμοσία.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Μιχάλης Κ. Φελλουζής