ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 06/2024

ΘΕΜΑ : «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Λιμένα Πηγαδίων Καρπάθου».

Ο Λιμενάρχης Καρπάθου Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. Ζώης Μιλτιάδης

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις των:

Α) Ν.Δ. 444 (ΦΕΚ 39Α΄/1970) «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τις αρμοδιότητες των Σωμάτων Ασφαλείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β) Ν.Δ. 187 (ΦΕΚ 261Α΄/1973) «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ) Παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2575 (ΦΕΚ 23Α’/1998) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δ) Άρθρου 5 του Ν. 4150 (ΦΕΚ 102Α’/2013) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ε) Ν. 2696 (ΦΕΚ 57Α΄/1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΣΤ) Γ.Κ.Λ. Καρπάθου (ΦΕΚ 78Α’/1985).

Ζ) Αριθ. Πρωτ. :2132.15/35274/11-05-2023 διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Β’. 2. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του Λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την απαγόρευση στάσης – στάθμευσης καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου   των οχημάτων (Ε.Ι.Χ., δίκυκλα, με εξαίρεση τα Φ/Γ, επικαθήμενα) εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου.

2. Από την απαγόρευση της παράγραφου 1 εξαιρούνται οι κάτωθι περιπτώσεις:

– Το χρονικό διάστημα δύο (02) ωρών πριν τον κατάπλου και μίας (01) ώρας μετά τον απόπλου των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εξυπηρετούν την δρομολογιακή γραμμή του Λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου για τα οχήματα που επιβιβάζονται – αποβιβάζονται – μεταφέρουν εμπορεύματα και επιβάτες.

-Καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των ιδιοκτητών των ελλιμενιζόμενων επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, των πλοιοκτητών και πληρωμάτων των ελλιμενιζόμενων επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, καθώς και των πλοιοκτητών και πληρωμάτων των ελλιμενιζόμενων Ε/Γ-Ο/Γ-Δ/Ξ-Ο/Γ-Φ/Γ πλοίων.

– Καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οχημάτων Άμεσης Ανάγκης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 44 ανωτέρω (Ε) σχετικού. – Καθ’ όλη την διάρκεια του εικοσιτετραώρου σε προκαθορισμένες θέσεις προς εξυπηρέτηση των αναγκών Λιμεναρχείου – Τελωνείου Καρπάθου, καθώς και μόνιμων κατοίκων των οποίων οι οικίες βρίσκονται παράπλευρα της χερσαίας ζώνης λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου.

3. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στην ασφαλή και απρόσκοπτη προσέγγιση και ελλιμενισμό πλοίων, επιβίβαση/αποβίβαση των επιβατών, οχημάτων σε/από αυτά, στον Λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου.

4. Οι παραβάτες που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση ανεξάρτητα από τις τυχόν συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 ανωτέρω (Β) σχετικού.

5. Κατά την σύνταξη της παρούσας συνεκτιμήθηκαν απόψεις συναρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων (Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, Δήμος Καρπάθου, Α.Τ. Καρπάθου).

6. Η παρούσα ισχύει μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης (Master Plan) του Λιμένα Πηγαδιών Καρπάθου.

7. Η προηγούμενη απόφαση Υπηρεσίας μας, με Αριθ. Πρωτ.: 2132.18/682/21-06-2023 για το ίδιο θέμα, καταργείται.

Ο Λιμενάρχης Αντιπλοίαρχος Λ.Σ.

Ζώης Μιλτιάδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου

2. Α.Τ. Καρπάθου

3. Επαρχείο Καρπάθου

4. Δήμος Καρπάθου

5. Μ.Μ.Ε. Καρπάθου ΙΙ.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο 8ης ΠΕ.Δ.Ι.Λ.Σ. (υ.τ.α.)

2. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Β’ (υ.τ.α.)

3. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γραφείο Μ.Μ.Ε. (υ.τ.α.) ΙΙΙ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Λ/Χ Καρπάθου/ Γραφείο Λιμενάρχη (Βιβλίο Αποφάσεων)

2. Λ/Χ Καρπάθου/ Γραφείο Γενικής Αστυνομίας