Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου “ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ”

Διοικητικό Συμβούλιο    

Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ..16 / 16-05-2024 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Βασίλης Στασινόπουλος, Διοικητής Γ.Ν. Καρπάθου

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση του 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου για την τοποθέτηση του στο Γ.Ν. Καρπάθου.

1) Έχοντας υπόψη το απόσπασμα Πρακτικού (Θέμα 3) της υπ΄ αρ. 13/26-04-2024 Συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα: “Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου για την τοποθέτηση του στο Γ.Ν. Καρπάθου”, το οποίο έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η υπ’ αρ.πρωτ. 3087/26-04-2024 εισήγηση του υπευθύνου του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν. Καρπάθου κ. Χάρη Καουκάκη, η οποία έχει ως εξής: Θέτουμε υπόψη σας:

1. Την αριθμ.:8052/08-12-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν Καρπάθου (ΑΔΑΜ: 23REQ014001204)

2. Την έγκριση του ανωτέρω αιτήματος από τον Διοικητή.

3. Την υπ αριθμ.60688/12-10-2023 έγκρισης σκοπιμότητας και επιχορήγηση για την προμήθεια αξονικου τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου από την 2η ΥΠΕ .

4. Την αριθμ.:739/21-12-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ-9523 και 9549 (ΑΔΑ: 62Ο746Μ52Μ-Α0Ζ και ΑΔΑΜ 23REQ014050544).

5. Το υπ αριθμ 43/29-12-2023 Θέμα 1 απόσπασμα του Δ.Σ του Νοσοκομείου έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου στο Γ.Ν Καρπάθου.

Εισηγούμεθα

Α) Την Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου στο Γ.Ν Καρπάθου διάρκειας 8 μηνών ((Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 285439,1 υπ’ αριθ. 236/15-01-2024 διακήρυξη) όπως αυτό προκύπτει από το υπ’ αριθμό 3083/26-04-2024 πρακτικό της ορισμένης επιτροπής και το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1 Στην Κάρπαθο σήμερα την 16 Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο ΓΝ Καρπάθου η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2421/04-04-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση στο Γ.Ν. Καρπάθου (Αριθμ. πρωτ Διακήρυξης 236/15-01-2024), η οποία έλαβε αρχικώς τον υπ΄ αριθ. 285439 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και με την υπ’ αριθ. 7/19-02-2024 Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. για τροποποίηση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, έλαβε τον υπ΄ αριθ. 285439,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 24PROC014130846.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Διευθύντρια Αναισθησιολογίας

2) ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠ. Β’ Ορθοπεδικής

3) ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Νοσηλευτικής

Η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν σύμφωνα με τη διακήρυξη η 19/02/2024 και ώρα 15:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 26/02/2024 και ώρα 11:00, ενώ με την υπ’ αριθ. 7/19-02-2024 Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. οι ανωτέρω ημερομηνίες τροποποιήθηκαν, σύμφωνα με την παράταση που δόθηκε και ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η 10/04/2024 και ώρα 15:00 και η νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 16/04/2024 και ώρα 11:00.

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 285439,1 και διαπίστωσε αφενός ότι ο διαγωνισμός ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί στο διαγωνισμό τρεις προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο περιεχόμενό των προσφορών.

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές.

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορά αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» των προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους.

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος:

5. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικός φορείς κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου, τους παρακάτω φακέλους, οι οποίοι παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας:

Συνεπώς, οι αντίστοιχοι ενσφράγιστοι φάκελοι, υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

6. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο προσκόμισης των εγγυητικών συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. Τα στοιχεία ελέγχου των υποβληθέντων εγγυητικών, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες, αναλυτικά για τον κάθε οικονομικό φορέα:

Στοιχεία ελέγχου εγγυητικής συμμετοχής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Στοιχεία ελέγχου εγγυητικής συμμετοχής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

Στοιχεία ελέγχου εγγυητικής συμμετοχής του οικονομικού φορέα με την επωνυμία “ΠΡΩΤΟΝ Α Ε ΑΝΤΙΠΡ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤ ΕΠΙΧ ΠΑΡΟΧ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

Συνεπώς, οι υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές υποβλήθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως από τους προαναφερθέντες οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη.

7. Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη σε έλεγχο του περιεχομένου των ηλεκτρονικών φακέλων «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» που είχαν υποβάλει οι συμμετέχοντες. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής:

Στην συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων, ως ακολούθως:

Όλα τα δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνικής Προσφοράς πληρούν τις προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

8. Ακολούθως, η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους, που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, ανά φύλλο.

Τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι διαγωνιζόμενοι με ενσφράγιστο φάκελο, είναι τα εξής:

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

 1. την υπ’ αριθ. Πρωτ 236/15-01-2024 Διακήρυξη
 2. τις υποβληθείσες προσφορές
 3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016
 4. της με αρ.πρωτ. 739/2023 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 62Ο746Μ52Μ-Α0Ζ
 5. της με αρ.πρωτ. 60688/12-10-2023 απόφασης της 2ης Υ.ΠΕ περί έγκρισης σκοπιμότητας και επιχορήγηση για εξοπλισμό και υποδομές, με ΑΔΑ: ΨΧ17469Η2Ξ-ΧΧ7 προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

1. Την αποδοχή των προσφορών που υπέβαλαν οι κατωτέρω διαγωνιζόμενοι, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως προκύπτει από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στο παρόν πρακτικό:

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 2. ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή και υποβάλετε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για έγκριση. Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

 1. Την Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου στο Γ.Ν Καρπάθου διάρκειας 8 μηνών ((Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 285439,1 υπ’ αριθ. 236/15-01-2024 διακήρυξη) όπως αυτό προκύπτει από το υπ’ αριθμό 3083/26-04-2024 πρακτικό της ορισμένης επιτροπής όπως αναφέρεται παραπάνω.

2) Έχοντας υπόψη το απόσπασμα Πρακτικού (Θέμα 1) της υπ΄ αρ. 14/01-05-2024 Συνεδρίασης του Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου για την τοποθέτηση του στο Γ.Ν. Καρπάθου” το οποίο έχει ως εξής:

“Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η υπ’ αρ. πρωτ. 3167/30-04-2024 εισήγηση του υπεύθυνου του Γραφείου Προμηθειών του Γ.Ν. Καρπάθου κ. Χάρη Καουκάκη, η οποία έχει ως εξής:

Θέτουμε υπόψη σας:

 1. Την αριθμ.:8052/08-12-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν Καρπάθου (ΑΔΑΜ: 23REQ014001204)
 2. Την έγκριση του ανωτέρω αιτήματος από τον Διοικητή.
 3. Την υπ αριθμ.60688/12-10-2023 έγκρισης σκοπιμότητας και επιχορήγηση για την προμήθεια αξονικου τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου από την 2η ΥΠΕ .
 4. Την αριθμ.:739/21-12-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ-9523 και 9549 (ΑΔΑ: 62Ο746Μ52Μ-Α0Ζ και ΑΔΑΜ 23REQ014050544).
 5. Το υπ αριθμ 43/29-12-2023 Θέμα 1 απόσπασμα του Δ.Σ του Νοσοκομείου έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου στο Γ.Ν Καρπάθου.

Εισηγούμεθα

Α) Την Έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου στο Γ.Ν Καρπάθου διάρκειας 8 μηνών ((Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 285439,1 υπ’ αριθ. 236/15-01-2024 διακήρυξη) όπως αυτό προκύπτει από το υπ’ αριθμό 3163/30-04-2024 πρακτικό της ορισμένης επιτροπής και το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου σήμερα την 30η Απριλίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2421/04-04-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση στο Γ.Ν. Καρπάθου (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 236/15-01-2024), η οποία έλαβε αρχικώς τον υπ΄ αριθ. 285439 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και με την υπ’ αριθ. 7/19-02-2024 Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. για τροποποίηση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, έλαβε τον υπ΄ αριθ. 285439,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 24PROC014130846.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Διευθύντρια Αναισθησιολογίας

2) ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠ. Β’ Ορθοπεδικής

3) ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Νοσηλευτικής

1. Την 16/04/2024 και ώρα 11:00 η Επιτροπή διαγωνισμού προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φάκελου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά- Οικονομική Προσφορά» των διαγωνιζομένων, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών τους, στην καταχώριση όσων υπέβαλαν προσφορές, καθώς και των υποβληθέντων από αυτούς δικαιολογητικών και των αποτελεσμάτων του ελέγχου αυτών στο υπ΄αριθ. 3083/26-04-2024 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών.

2. Οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές παρουσιάζονται στον πίνακα του υποφακέλου (Οικονομική προσφορά), όπως ελήφθη από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), ως ακολούθως:

GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ

SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όλες οι υποβληθείσες οικονομικές προσφορές κρίνονται αποδεκτές, καθώς είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης.

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η κατάταξη των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή είναι η εξής:

Συνεπώς, η χαμηλότερη οικονομική προσφορά είναι της SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία ανέρχεται στο ποσό των 163.800,00€ (άνευ ΦΠΑ).

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ.Πρωτ 236/15-01-2024 Διακήρυξη

2. τις υποβληθείσες προσφορές

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016

4. το υπ΄αριθ 3083/26-04-2024 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών

4. της με αρ.πρωτ. 739/2023 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 62Ο746Μ52Μ-Α0Ζ 5. της με αρ.πρωτ. 60688/12-10-2023 απόφασης της 2ης Υ.ΠΕ περί έγκρισης σκοπιμότητας και επιχορήγηση για εξοπλισμό και υποδομές, με ΑΔΑ: ΨΧ17469Η2Ξ-ΧΧ7

προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

Την ανάδειξη της Siemens Healthcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ως προσωρινού αναδόχου της προμήθειας αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση στο Γ.Ν. Καρπάθου, γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 2. ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή και υποβάλετε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για έγκριση. Η απόφαση αυτή επικυρώνεται αυθημερόν

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

 1. Την έγκριση του Πρακτικού αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου στο Γ.Ν. Καρπάθου διάρκειας 8 μηνών ((Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 285439,1 υπ’ αριθ. 236/15-01-2024 διακήρυξη) όπως αυτό προκύπτει από το υπ’ αριθμό 3163/30-04-2024 πρακτικό της ορισμένης επιτροπής.
 2. Την επικύρωση της απόφασης την ίδια ημέρα.

3) Τίθεται υπόψη του ΔΣ η υπ΄αρ. πρωτ. 3450/16-05-2024 εισήγηση του υπεύθυνου του Γραφείου Προμηθειών κ. Χάρη Καουκάκη θέμα: Έγκριση του 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωσης του χώρου για την τοποθέτηση του στο Γ.Ν. Καρπάθου” το οποίο έχει ως εξής:

Θέτουμε υπόψη σας:

 1. Την αριθμ.:8052/08-12-2023 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν Καρπάθου (ΑΔΑΜ: 23REQ014001204)
 2. Την έγκριση του ανωτέρω αιτήματος από τον Διοικητή.
 3. Την υπ αριθμ.60688/12-10-2023 έγκρισης σκοπιμότητας και επιχορήγηση για την προμήθεια αξονικου τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου από την 2η ΥΠΕ .
 4. Την αριθμ.:739/21-12-2023 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία θα βαρύνει τον ΚΑΕ-9523 και 9549 (ΑΔΑ: 62Ο746Μ52Μ-Α0Ζ και ΑΔΑΜ 23REQ014050544).
 5. Το υπ αριθμ 43/29-12-2023 Θέμα 1 απόσπασμα του Δ.Σ του Νοσοκομείου έγκρισης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου στο Γ.Ν Καρπάθου.

Εισηγούμεθα

Α) Την Έγκριση του Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση του χώρου στο Γ.Ν Καρπάθου διάρκειας 8 μηνών ((Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 285439,1 υπ’ αριθ. 236/15-01-2024 διακήρυξη) όπως αυτό προκύπτει από το υπ’ αριθμό 3449/16-05-2024 πρακτικό της ορισμένης επιτροπής και το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου σήμερα την 16η Μαΐου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ.1 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 2421/04-04-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που υπέβαλε ο προσωρινός μειοδότης στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση στο Γ.Ν. Καρπάθου (Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης 236/15-01-2024), η οποία έλαβε αρχικώς τον υπ΄ αριθ. 285439 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και με την υπ’ αριθ. 7/19-02-2024 Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. για τροποποίηση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, έλαβε τον υπ΄ αριθ. 285439,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 24PROC014130846.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ, Διευθύντρια Αναισθησιολογίας

2) ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠ. Β’ Ορθοπεδικής

3) ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΕ Νοσηλευτικής

 1. Με το υπ’ αριθ. 3163 30/04/2024 πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την ανωτέρω διακήρυξη, η παρούσα Επιτροπή πρότεινε την ανάδειξη της SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως προσωρινού αναδόχου.
 2. Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ηλεκτρονική πρόσκληση με την οποία κλήθηκε να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της ανωτέρω διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.8 αυτής.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται από αυτόν, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με αυτόν.

3. Η ανωτέρω πρόσκληση, όπως φαίνεται στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο την 02/05/2024. Ο προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε ηλεκτρονικά την 09/05/2024 το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης. Συνεπώς, η κατάθεσή τους ήταν εμπρόθεσμη.

4. Η Επιτροπή προχώρησε στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η ανωτέρω εταιρεία ήταν νόμιμα και σύμφωνα με τα ζητούμενα από τη διακήρυξη του διαγωνισμού.

5. Επίσης, ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας τον υπ’ αριθ. αριθμό πρωτοκόλλου 3408/15-05-2024 φάκελο δικαιολογητικών, όπως προβλέπεται στο παραπάνω άρθρο της διακήρυξης, ο οποίος παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή, κατά την έναρξη της διαδικασίας. Συνεπώς, η κατάθεση του φυσικού φακέλου είναι εμπρόθεσμη.

Η Επιτροπή προχώρησε σε αποσφράγιση του φακέλου και σε μονογραφή των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή, τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν μέσα στο φάκελο είναι τα ακόλουθα:

Α. Ποινικά μελών ΔΣ και νόμιμων εκπροσώπων. Ένορκη βεβαίωση.

 1. ‘Ένορκη Βεβαίωση- Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου κου. Τζιόλια Δημοσθένη
 3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου κου. Παπαδόπουλου Διονύσιου με Α.Π 169011/26.04.2024
 4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου κου. Παπαδόπουλου Διονυσίου με Α.Π 43435/01.02.2024
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου κας. Σαββοπούλου Κωνσταντίνας με Α.Π 207372/18.04.2024
 6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου κας. Σαββοπούλου Κωνσταντίνας με Α.Π. 38371/22.01.2024
 7. Αντίγραφο ποινικού μητρώου κου. Γιαννόπουλου Ιωάννη
 8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου κου. Μεσσαδου Κωνσταντίνου
 9. Αντίγραφο ποινικού μητρώου κου. Καπατσωρη Δημητρίου
 10. Αντίγραφο ποινικού μητρώου κας. Τσουκαλα Χριστίνας.

Β. Νομιμοποιητικά έγγραφα ΓΕΜΗ. Πιστοποιητικά ΕΒΕΑ. Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου.

 1. Εφημερίδα της κυβερνήσεως . Τεύχος Ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης με αρ. φύλλου 67/ 09-01-1997.
 2. Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ τροποποιημένου καταστατικού με αριθμό ΓΕΜΗ 2370901000.
 3. Καταχώρηση στο ΓΕΜΗ για τον ορισμό διεύθυνσης της εταιρείας « SIEMENS HEALTHCARE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
 4. Εφημερίδα της κυβερνήσεως . ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ – ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. ΑΡ.Φύλλου 3508/23-05-2012.
 5. Εφημερίδα της κυβερνήσεως. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ- ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. Αρ. Φύλλου 11822/09-11-2011.
 6. Εφημερίδα της κυβερνήσεως . ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αρ.Φύλλου 12640/03-11-2010.

Εφημερίδα της κυβερνήσεως . ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αρ.Φύλλου 13174/11-11-2009.

8. Εφημερίδα της κυβερνήσεως . ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αρ.Φύλλου 8281/28-07-2008.

9. Εφημερίδα της κυβερνήσεως. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ- ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. Αρ. Φύλλου 8293/11-08-2014.

10. Εφημερίδα της κυβερνήσεως . ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αρ.Φύλλου 1020/14-02-2000.

11. Εφημερίδα της κυβερνήσεως. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ- ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. Αρ. Φύλλου 13894/05-12-2012.

12. Εφημερίδα της κυβερνήσεως. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ- ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. Αρ. Φύλλου 3366/01-06-2011.

13. Εφημερίδα της κυβερνήσεως . ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αρ.Φύλλου 10250/05-09-2008.

14. Εφημερίδα της κυβερνήσεως . ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αρ.Φύλλου 5188/04-06-2004.

15. Εφημερίδα της κυβερνήσεως . ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αρ.Φύλλου 3301/09-06-1998.

16. Εφημερίδα της κυβερνήσεως . ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Αρ.Φύλλου 5573/31-07-1997.

17. Εφημερίδα της κυβερνήσεως. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ- ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. Αρ. Φύλλου 2322/12-03-2014.

18. Εφημερίδα της κυβερνήσεως. ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ- ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ. Αρ. Φύλλου 10926/05-10-2012.

19. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

20. Γενικό πιστοποιητικό στο ΓΕΜΗ.

21. Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης.

22. Πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο.

23. Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.

24. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης

25. Αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης

26. Γενικό πιστοποιητικό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ.

27. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου.

28. Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αγωγής λύσεως ανωνύμου εταιρείας.

29. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

30. Βεβαίωση εφετείου Αθηνών.

31. Πιστοποίηση ειρηνοδικείου Χαλανδρίου

32. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Αθηνών.

Γ. Ασφαλιστικές ενημερότητες. Φορολογική ενημερότητα- βεβαίωση taxisnet

 1. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας(Ν4611/2019), με ισχύ έως 17/10/2024.
 2. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής ενημερότητας(Ν4611/2019), με ισχύ έως 18/09/2024.
 3. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο με ισχύ έως 08/07/2024.
 4. Στοιχεία Μητρώου επιχείρησης με ημερομηνία έκδοσης08/05/2024.
 5. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο με ισχύ έως 08/06/2024.
 6. Στοιχεία Μητρώου επιχείρησης με ημερομηνία έκδοσης 08/04/2024.

Δ. Ισολογισμοί 2022-2021-2020

 1. Ισολογισμός 2020.
 2. Ισολογισμός 2021.
 3. Ισολογισμός 2022.

Ε. Πιστοποιητικά Ποιότητας

 1. Πιστοποιητικό ISO 9001:2015
 2. Παράρτημα του υπ. Αριθμ.301061425CA πιστοποιητικού.
 3. Πιστοποιητικό EN ISO 13485:2016
 4. Βεβαίωση ΔΥ8/1348/04
 5. Μετονομασία (νομικής οντότητας) των χώρων/ εγκαταστάσεων παραγωγής από « Siemens Healthcare GmbH» σε «Siemens Healtineers AG».
 6. Πιστοποιητικό Αριθ.Q50915960026 αναθ.07
 7. Πιστοποιητικό ΕΚ. Σύστημα πλήρους διασφάλισης Ποιότητας

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά, αλλά και σε έντυπη μορφή είναι πλήρη και σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 3.2 της διακήρυξης.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την υπ’ αριθ. 236/15-01-2024 Διακήρυξη

2. τις υποβληθείσες προσφορές

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016

4. την υπ’ αριθ. 3199/01-05-2024 Πρόσκληση προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης

5. τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που κατέθεσε στις 09/05/2024 ο προσωρινός ανάδοχος

προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο:

Να κατακυρωθεί η προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωση χώρου για την εγκατάσταση στο Γ.Ν. Καρπάθου, στην εταιρεία με την επωνυμία SIEMENS HEALTHCARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως αναλύεται κατωτέρω, γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
 2. ΝΤΕΪΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 3. ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται από την επιτροπή και υποβάλετε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου για έγκριση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

1. Την έγκριση του 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού για την προμήθεια αξονικού τομογράφου και διαμόρφωσης του χώρου στο Γ.Ν. Καρπάθου διάρκειας 8 μηνών ((Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 285439,1 υπ’ αριθ. 236/15-01-2024 διακήρυξη) όπως αυτό προκύπτει από το πρακτικό της ορισμένης επιτροπής.

2. την ανάρτηση της Απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του ν.3861/2010

3. Την κοινοποίηση της στο Γραφείο Προμηθειών για τις περαιτέρω ενέργειες

4. Την επικύρωση της απόφασης την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΤΕΙΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ 16 -05 -2024