ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς:
1. Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής
(όπως πίνακας αποδεκτών).
2. Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Γεν. Γραμματέα.
4. Παρασκευόπουλος (site Δήμου
Καρπάθου).
5. Απομαγνητοφώνηση(Καρράς studio)

Θέμα: Πρόσκληση για 10η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Την 22η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., παρακαλούμε να
προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 10ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα : με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, και
β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως προβλέφθηκε η
αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν.
5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215), για τη λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1.Έγκριση νέων θέσεων των οικολογικών βυθιζόμενων κάδων.

2. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «1η και 2η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2024 για
υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (ΣΑΤΑ)», ποσού 52.830,00 ευρώ.

3. Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας για την Εναλλακτική Διαχείριση Δημοτικών
Αποβλήτων Συσκευασίας.

4. Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου»

5. Ορισμός υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το
παρακάτω έργο: “Επαύξηση ισχύος από 85 KVA σε 250 KVA της παροχής με αριθμό
52917263-01 στην περιοχή ¨ΚΑΡΝΑΓΙΟ”.

6. Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών Πυροπροστασίας για το έτος
2024.

7. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμό υδρονομέων για το έτος 2024.

8. Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Δικαιούμενο ποσό Δήμων Δωδεκανήσου από τα έσοδα
φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων έτους 2023», ποσού
950.000,00 ευρώ.

9. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διευθέτηση όμβριων
υδάτων γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου.

10.Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών, για τη θέση του Διευθυντή του δημοτικού
γυμναστηρίου Καρπάθου.

11.Αποδοχή πίστωσης που αφορά: «Δ ΄Κατανομή έτους 2024», ποσού 174.308,45 ευρώ.

12.Έγκριση συνδιοργάνωσης 2ου Καρπαθιακού αγωνίσματος RUNKARPATHOS με το
γυμναστικό αθλητικό σύλλογο Μενετών-εξειδίκευση πίστωσης.

13.Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού γυμναστηρίου Καρπάθου.

14.Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών από τον Δήμο Καρπάθου λόγω της μη ύπαρξης επαρκούς
προσωπικού. Ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτη ηλεκτρολόγο, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.

15.Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ Δήμου Καρπάθου βάσει ειδικών διατάξεων – προσθήκη
αρμοδιοτήτων και θέσεων καταργούμενων νομικών προσώπων Δήμου Καρπάθου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5056/2023.

16.Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2024.

17.Εξειδίκευση πίστωσης για διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης ενόψει του Πάσχα.

18.Έγκριση προγραμματικής σύμβασης ΔΥΠΑ ΚΑΙ Δήμου Καρπάθου για το έτος 2024.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής
Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Πίνακας Αποδεκτών:

Τακτικά μέλη

1. Πρωτόπαπας Νικόλαος
2. Μανωλάκης Θεοδόσιος
3. Βασιλαράκης Γεώργιος
4. Μανωλάκης Μιχαήλ
Υπηρεσιακοί Παράγοντες
1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου
2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού
6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου
7. Τμήμα Περιβάλλοντος
8. Τμήμα Ύδρευσης
9. Τμήμα Προγραμματισμού
Απομαγνητοφώνηση
Καρράς (studio)
Ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου
Παρασκευόπουλος

Κοινοποίηση:
1. Νταργάκης Νικόλαος

2. Αναπληρωματικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής:
1. Δημάρχου Θεοχαρούλα
2. Πρωτόπαπας Μηνάς
3. Λουλούδης Χρήστος
4. Χριστοδούλου Αλέξανδρος