Ο ρόλος των ναυαγοσωστών είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των λουόμενων σε μια ακτή, ειδικά σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της περικλείεται από θάλασσα.

Η παρουσία ναυαγοσωστών στις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού μας κρίθηκε άκρως απαραίτητη από τον Δήμο Καρπάθου και για αυτό προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου ” Παροχής Υπηρεσιών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Καρπάθου ,2024″.

Ο Συνολικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 249.999,97 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Η ναυαγοσωστική κάλυψη θα είναι για τέσσερις (4) μήνες για την κολυμβητική περίοδο και για τις χαρακτηρισμένες πολυσύχναστες παραλίες 1. Κυρά Παναγιά, 2. Πηγαδίων, 3. Λυμνιάτης, 4. Μεγάλη Αμμοπή , 5. Άγιος Νικόλαος Αρκάσας, 6. Λευκός.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας της ηλεκτρονικής ανάθεσης και οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τατεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου www.karpathos.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 06-05-2024 και ώρα 10: 00 π.μ.