ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Προς:
– Κύριο Δήμαρχο Καρπάθου.
-Κύριο Γενικό Γραμματέα Δ. Καρπάθου
-Τακτικά μέλη Κοινότητας Καρπάθου


Θέμα: Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Κοινότητας Καρπάθου.
Βάσει των διατάξεων της παρ. 1 και 2 του άρθρου 89 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν4555/18(ΥΠ.ΕΣ.εγκ.88/59846,θα πραγματοποιηθεί σύγκληση τακτικής συνεδρίασης της Κοινότητας Καρπάθου την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. με τα κάτωθι θέματα στην ημερήσια διάταξη :

Θέμα 1: Εξέταση αιτήματος Σταμούλη Ιωάννη
Θέμα 2: Εξέταση αιτήματος Δημάρχου Σοφίας
Θέμα 3: Προσδιορισμός θέσεων στάσιμου εμπορίου στην Κοινότητα Καρπάθου

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Βασίλης Παπαβασιλείου

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Μαλόφτης Εμμανουήλ
2.Βασιλάκη Σοφία 
3.Διακονής Βασίλειος
4.Χήρας Σεβαστή