Από το Πρακτικό 08/08-04-2024 της Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής
του Δήμου Καρπάθου.

10ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Καθορισμός και τρόπος είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2024».

Στην Κάρπαθο σήμερα 08-04-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση διά ζώσης.

Ύστερα από την με αριθμό πρωτ.13891/03-04-2024πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζή, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10. διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (05) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Φελλουζής Μιχαήλ (Πρόεδρος)
2. Δημάρχου Θεοχαρούλα
3. Μανωλάκης Θεοδόσιος
4. Βασιλαράκης Γεώργιος
5. Χριστοδούλου Αλέξανδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ:0

Παρατηρήσεις:
Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Διοικητική Υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου κ. Χατζηπαχούλη Παυλίνα.
Στην συνεδρίαση από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν:
O Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ.
Τα τακτικά μέλη κ.Πρωτόπαπα Νικόλαο και Μανωλάκη Μιχαήλ λόγω απουσίας τους αναπλήρωσαν η κ. Δημάρχου Θεοχαρούλα και ο κ. Χριστοδούλου Αλέξανδρος αντίστοιχα.

Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Δημάρχου Καρπάθου κ. Μιχαήλ Φελλουζή και των μελών της,καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης 08/2024.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζής έθεσε υπόψιν των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού κ. Πρωτόπαπα Νικόλαου, την οποία ανέγνωσε η Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων, Υποδομών Χωροταξίας-Πολεοδομικής Οργάνωσης κ. Δημάρχου Θεοχαρούλα με το 10ο θέμα: «Καθορισμός και τρόποςείσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2024»,οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν 5056/2023 Η Δημοτική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε΄ τηςπαρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίηση τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται.

Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την Δημοτική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους.
Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου έχουσα υπ’ όψη τις παραγράφους 1, 2, 3, 9, 13 και 17 του άρθρου 13 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958, όπως αντικατεστάθη από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 54 και 57 του Ν. 1416/84, 26 του Ν. 1828/89 και 6 του Ν. 1900/90 που ορίζουν ότι:
1. α) Το τέλος ορίζεται ετήσιο με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή χωριού στην οποία ευρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.Επίχρησιμοποιήσεως των ανωτέρω ως προσθήκης καταστήματος το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο.
β) Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν
οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο
κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο. Για την πληρωμή αυτού του τέλους ευθύνονται από κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδομής καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.
γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση το τέλος ορίζεται με απόφαση του οικείου δημοτικού
συμβουλίου.

2. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίζονται τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
Μετά τα ανωτέρω
Η Δημοτική Επιτροπή με την παρούσα εισήγηση της προτείνει τον καθορισμό των
τελών για χρήση πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2024 ως
ακολούθως.

1. 1.ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Α) ΖΩΝΗ Α’: Το τέλος της Α’ Ζώνης ορίζεται 40.00 ευρώ κατά τετραγωνικό μέτρο, το χρόνο.

Περιλαμβάνει:

1. Από το Λιμεναρχείο έως το Θέατρο ( παραλιακά)
2.Από το Θέατρο έως το νέο Δημοτικό Κατάστημα ( παραλιακά)
3.Από την Εθνική Τράπεζα έως οικία Κανελλάκη ( Αποδήμων Καρπαθίων) και από κατάστημα Ζερβουδάκη έως Λιμεναρχείο.

Β) ΖΩΝΗ Β’ : Το τέλος χρήσης της Β’ ζώνης ορίζεται σε 31.00 ευρώ κατάτ. μ. το χρόνο

Περιλαμβάνει:

1. Από Εθνική Τράπεζα έως πρώην Ολυμπιακή ( πεζόδρομος)
2. Από πρώην Ολυμπιακή προς Επαρχείο ( πεζόδρομος)
3. Στο στενό « Σοκάκι» ( Ούλοφ Πάλμε) ( πεζόδρομος)
4. Από Σιντριβάνι προς Δασονομείο( οδός Δημοκρατίας, πεζόδρομος)
5. Από κατάστημα Ζερβουδάκη έως και οικία Κανελλάκη (πεζόδρομος).

Γ) ΖΩΝΗ Γ’: Το τέλος χρήσης της Γ’ ζώνης ορίζεται σε 26.00 ευρώ κατά τ. μ. το χρόνο.

Περιλαμβάνει: <

1. Από Δασονομείο προς Αγίους Αποστόλους-Απέρι (Μεσόγεια)
2. Πνευματικό Κέντρο (Μεσόγεια)
3. Περιοχή Κονάκι( πέριξ πρώην Δημοτικού Καταστήματος)
4. Από Επαρχείο προς Σούπερ Μάρκετ Γεργατσούλη,
νέο Δημοτικό κατάστημα και Λιμανάκι (μεσόγεια).
5. Λοιπά εντός και εκτός σχεδίου πόλης ( Μεσόγεια)

Δ) ΖΩΝΗ Δ’ :

Το τέλος χρήσης της Δ ‘ ζώνης ορίζεται σε 21.00 ευρώ κατάτ. μ το χρόνο.

Περιλαμβάνει;

1. Τους οικισμούς Αρκάσας και Φοινίκι της τοπικής κοινότητας Αρκάσας.

1)Τον οικισμό Λευκός της τοπικής κοινότητας Μεσοχωρίου.
2)Τις περιοχές Κυρά Παναγιά και Αχάτα της τοπικής κοινότητας Απερίου.
3)Τον οικισμό Διαφάνι της τοπικής κοινότητας Ολύμπου.

Ε) ΖΩΝΗ Ε’:

Το τέλος χρήσης της Ε’ ζώνης ορίζεται σε 18.00 ευρώ κατάτ. μ το χρόνο.

Περιλαμβάνει:

1. Τους οικισμούς Απερίου – Βωλάδα – Όθος – Μεσοχώρι-Σπόα – Μενετές – Όλυμπος των αντίστοιχων κοινοτήτων.

ΠΑΓΚΟΙ – ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ

Α) Για πάγκους ή καροτσάκια που πωλούνται ξηροί καρποί, καλαμπόκια κ.λ.π προϊόντα και εμπορεύματα ανεξαρτήτως ζώνης το τέλος ορίζεται σε 237,50 ευρώ τον χρόνο ανεξάρτητα από την χρονική περίοδο χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.
Β) Για πάγκους με είδη λαϊκής τέχνης, παραδοσιακά προϊόντα, σφουγγάρια, το τέλος ορίζεται σε 240,00 ευρώ ετησίως.

ΑΛΛΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Για όσα καταστήματα δεν μπορούν να νοικιάσουν κοινόχρηστο χώρο και τα εμπορεύματα τους τα εκθέτουν επιτοίχια, το τέλος ορίζεται σε 30,00.€ το τρέχον μέτρο.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ.

1.Για όσους εμπορεύονται ή ενοικιάζουν για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων αυτοκίνητα, τροχόσπιτα δίκυκλα ή τρίκυκλα ,τετράτροχες μοτοσυκλέτες, και λοιπά, οχήματα το τέλος ορίζετε ίσο με το τέλος της ζώνης που βρίσκεται το κατάστημα .

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ

Ισχύει:

Για τα οπωροπωλεία το τέλος ορίζεται σε 36 ευρώ το τ. μ, τον χρόνο.

ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ. Για τους πλανόδιους εμπόρους όπου έχουν άδεια και σε συγκεκριμένο χώρο, το τέλος ορίζεται σε 304 ευρώ τον χρόνο. Για τους πλανόδιους
εμπόρους όπου δεν έχουν άδεια και σε συγκεκριμένο χώρο , το τέλος ορίζεται σε 80 ευρώ την εβδομάδα.

3. Στάσιμο υπαίθριο εμπόριο ( παραγωγοί αγροτικών προϊόντων ), το τέλος ορίζεται σε 190 ευρώ ετησίως.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Με με την υποπ. ΣΤ.2 του άρθρου 1 του Ν.4093/2012 καταργείται η απαλλαγή από την καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε δικαιούχους περιπτέρων και υποχρεούνται οι δικαιούχοι των υφισταμένων διοικητικών αδειών στην καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980 για το χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου από 1-1-2014.Επίσης σε κάθε περίπτωση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου, πέραν αυτού που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980,όπως εκάστοτε ισχύουν.

Το κατά την παρ.1 τέλος ορίζεται κατά τ.μ., είναι ετήσιο – ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσεως – είναι ανάλογο με τη Ζώνη που βρίσκεται το περίπτερο .

Στα περίπτερα που βρίσκονται σε πάρκα ανεξάρτητα ζώνης επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι τριών μηχανοκίνητων ή ηλεκτρικών παιχνιδιών. Σε όλα τα λοιπά περίπτερα σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής του Δήμου καθώς και έξω από τα καταστήματα απαγορεύεται η τοποθέτηση τέτοιων παιχνιδιών. Το τέλος για τα επιτρεπόμενα μέχρι τρία παιχνίδια των περιπτέρων ορίζεται σε 50 ευρώ το κάθε παιχνίδι το χρόνο, ανεξαρτήτως ζώνης.

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Το τέλος άδειας τοποθέτησης Παραδοσιακών προϊόντων για το έτος 2024 ορίζεται στο ποσό των 150,00 ευρώ στην Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου και 100,00 ευρώ στις υπόλοιπες Δημοτικές Κοινότητες, ανεξάρτητα από το αν το περίπτερο λειτούργησε όλους τους μήνες ήολιγότερους. ( απόφαση 90/2012 με την οποία έγινε επικαιροποίηση της αρίθμ. 343/2004).

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

Για εκθέσεις βιβλίου επιτρέπεται η εκμίσθωση των κοινοχρήστων χώρων. Το τέλος ορίζεται σε 20,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο ανεξαρτήτως ζώνης και χρόνου χρησιμοποίησης. Ο μισθωτής εκτός από την αίτηση του, υποβάλλει βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνομίας ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία, τοπογραφικό του χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία και Δημοτική ενημερότητα.
Για τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται από πολιτιστικούς συλλόγους και ΝΠΔΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ο χώρος θα παραχωρείται δωρεάν.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.

Για άσκηση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων(πορτραίτων- πινάκων-κ.λ.π) επιτρέπεται η εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων με 20,00 ευρώανά τ. μέτρο στον τομέα Α , με 15,00 ευρώ στον τομέα Β και 10,00 ευρώ στον τομέα Γ. )

ΚΑΝΤΙΝΕΣ

Για καντίνες ανεξαρτήτως ζώνης και χρόνου χρησιμοποιήσεως του κοινόχρηστου χώρου , το τέλος ορίζεται σε 360 ευρώ το χρόνο.

ΚΟΥΝΙΕΣ – ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Για χώρο έκτασης μέχρι 100 τ. μ ανεξαρτήτως ζώνης σε 100 ευρώ την ημέρα. Για χώρο πάνω από 100 τ. μ και μέχρι 200 τ. μ σε 150 ευρώ την ημέρα και πάνω από 200 τ. μ σε 200 ευρώ την ημέρα.

ΤΣΙΡΚΟ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.

α) Για Τσίρκο το τέλος καθορίζεται σε 1000 ευρώ για περίοδο ενός (1) μηνός.
β) Για Λούνα Παρκ το τέλος καθορίζεται σε 1.500 ευρώ για περίοδο μέχρι τρείς (3) μηνών.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Για την τοποθέτηση μηχανημάτων ( μπετονιέρες, σκαπτικά μηχανήματα και βαρέλες μπετόν κ.λπ) μπαζών , οικοδομικών υλικών, περιφραγμάτων και σκαλωσιών, καθώς και για σκαμμένο κοινόχρηστο χώρο προ της ανεγειρόμενης οικοδομής, το τέλος ορίζεται ανεξαρτήτως ζώνης σε15,00 ευρώ το μήνα κατά τ. μέτρο. Το τέλος ορίζεται μηνιαίο, ανεξάρτητα του χρόνου της χρήσης του κοινοχρήστου χώρου, καταβάλλεται πριν τη χρήση του και η διάρκεια λήγει στο τέλος κάθε μήνα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ:

Για ηλεκτρικά παιχνίδια που δεν μετακινούνται από τη θέση τους επιτρέπεται η εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου έως 30 τ.μ. Το τέλος ορίζεται σε 10 ευρώ το τ.μ. ανά έτος ανεξάρτητα από τη ζώνη. Ο εκμεταλλευτής, εκτός από την αίτησή του υποβάλλει βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνομίας ότι δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία. Ο μισθωτής υποχρεούται να φροντίζει για την ασφαλή λειτουργία των παιχνιδιών. Ο χρόνος λειτουργίας θα συμπίπτει με τις ώρες λειτουργίας του πεζόδρομου.

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. Το τέλος ορίζεται σε 200 ευρώ το τ. μ. το χρόνο. Ο καλυπτόμενος χώρος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 0,75 του τ. μέτρου.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.

Το τέλος θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση 50% του τέλους θα καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης χορήγησης της άδειας, η δεύτερη το υπόλοιπο 50% μέχρι 31 Ιουλίου 2024 .
Η μη καταβολή της δεύτερης ή στην ημερομηνία που αναφέρονται παραπάνω αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας από τον Δήμαρχο .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων ή η έκθεση των εμπορευμάτων θα γίνεται
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αφήνεται χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.

2. Όταν ο χρησιμοποιούμενος κοινόχρηστος χώρος βρίσκεται σε γωνία οδών ήπλατειών και χρησιμοποιούνται και τα δύο πεζοδρόμια της αυτής γωνίας ή τα απέναντι αυτών για τα οποία ορίζονται διαφορετικοί συντελεστές, το τέλος υπολογίζεται με μεγαλύτερο συντελεστή για ολόκληρο το εμβαδό του χώρου που καταλαμβάνεται.

3. Για αιτήσεις παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου που ζητούν να χρησιμοποιήσουν τον χώρο διαρκούντος του έτους , το τέλος θα καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, και κατά κανόνα με την έναρξη του νέου έτους.

4. Ουδείς δικαιούται να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσματα ή με οποιοδήποτε άλλο να καταλάβει τον προς εκμίσθωση δημοτικό χώρο εάν προηγουμένως δεν προμηθευτεί τη σχετικήάδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου από τον Δήμο.

5. Κάθε κατασκευή που θα τοποθετείται σε δημοτικό χώρο χωρίς την άδεια του
Δήμου, θα απομακρύνεται άμεσα.

6. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η χρήση, εκτός από το αναλογούν τέλος επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου,πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλοςτου καταστήματος η οποία συνεπάγεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας.

8. Μετά την επιβολή των παραπάνω κυρώσεων μέχρι και δύο ( 2 ) φορές και σε περίπτωση μη απελευθέρωσης του χώρου, ο Δήμος με συνεργείο του αφαιρεί κάθε είδους αντικείμενο και κάθε κατασκευή που υπάρχει σε αυτόν και επιβάλλει πρόστιμο για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης ίσο με το διπλάσιο του τέλους.

9. Σε κάθε περίπτωση παράνομης κατάληψης ( μεταφορά τραπεζοκαθισμάτων σε δημοτικό χώρο που δεν ανήκει στην επιχείρηση, κ.λ.π) ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 1080/80 , όπως ισχύουν σήμερα.

10. Η προβλεπόμενη άδεια του Δημάρχου απαιτείται και για την χρήση κοινοχρήστων χώρων από μικροπωλητές ( στάσιμο και υπαίθριο ) εμπόριο.

11. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών και οιονδήποτε άλλων υλικών σε δημοτικό χώρο πριν την έκδοση της σχετικής άδειας από τον Δήμαρχο, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν τέλος.

12. Για την πληρωμή αυτού του τέλους και την ευθύνη για παράνομη κατάληψη της περίπτωσης αυτής έχουν από κοινού ο ιδιοκτήτης, ο εργολάβος και ο επιβλέπων μηχανικός. από τον Δήμο Καρπάθου είναι

Προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας

α) Η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
β) Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο και από οποιαδήποτε αιτία κι αν αυτή προέρχεται.
γ) Εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώσεων του ως προς την καταβολή του δημοτικού φόρου.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές παρελθόντων ετών από τον Δημοτικό Φόρο είναι απαραίτητη η προσκόμιση εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α του εκάστοτε έτους.

Το τέλος για τα είδη της χρήσης που δεν προβλέπονται ενδεχομένως στο παραπάνω
πίνακα θα ορίζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος , στη Δημοτική Κοινότητα Καρπάθου και τις Δημοτικές
Κοινότητες, επίσης να κοινοποιηθεί στην Ελληνική Αστυνομία και στις Υπηρεσίες
του Δήμου.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον Καθορισμό και τον τρόπο είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικονομικό έτος 2024 σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Τα μέλη

1. Δημάρχου Θεοχαρούλα

2. Μανωλάκης Θεοδόσιος

3.Βασιλαράκης Γεώργιος

4.Χριστοδούλου Αλέξανδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ