Την 8η Απριλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.,παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 8η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα  πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα : με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως  αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 τουΝ. 4555/2018, και β.σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 τουΝ. 3852/2010, όπως προβλέφθηκε η  αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής  από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 τουΝ.295056/2023 (Α ́163)σε συνδυασμό με το άρθρο 92 τουΝ. 5079/2023 (Α ́215),για τη λήψη  αποφάσεων επί   των παρακάτω θεμάτων:

1)Αποδοχή πίστωσης που αφορά:

α)«Κάλυψη Δαπανών Αποκομιδής Απορριμματοφόρων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας περιφερειών ποσού 44.931,32 ευρώ»

β)«Κάλυψη Δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με  σχέση Ι.Δ.Ο.Χ σε σχολικές μονάδες της χώρας για το διδακτικό έτος 2023-2024 ποσού 13.511,00ευρώ».

2) Έγκριση καθορισμού κοινόχρηστων χώρων Δήμου Καρπάθου για εκμίσθωση έτους 2024. 

3) Αποδοχή πίστωσης που αφορά:«Γ ́Κατανομή έτους 2024, ποσού 174.790,63ευρώ.

4)Τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου του Δήμου Καρπάθου, ήτοι Πολυχρονιάδειου Μεγάρου Τοπικής Κοινότητας Αρκάσας,του περιβάλλοντος χώρου και του γηπέδου 5χ5.   

5)Τακτοποίηση ιδιοκτησιακού καθεστώτος ακινήτου του Δήμου Καρπάθου, ήτοι Κοινοτικού  Μεγάρου, της Τοπικής Κοινότητας Σπόων.

6) Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης για την «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου

7) Αποδοχή πίστωσης που αφορά:«Πρόστιμα Κ.Ο.Κ από 03-01-2024 έως και 01-03-2024» ποσού 1.053,85 ευρώ.

8) «Επαύξηση ισχύος από   KVA σε 250 KVA της παροχής με αριθμό 52917263-01 στην  περιοχή ̈ΚΑΡΝΑΓΙΟ».

9)«Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής Προδιαγραφών και Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης στο πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ», ΥΠΟΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ»ΔΡΑΣΗ  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»για την  Πράξη με τίτλο “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ” προϋπολογισμού 277.332,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και 24%.   

10)Καθορισμός και τρόπος είσπραξης του τέλους χρήσης κοινόχρηστων  χώρων για το οικονομικό έτος 2024. 

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων.Φελλουζής

Πίνακας Αποδεκτών:
Τακτικά μέλη
1. Πρωτόπαπας Νικόλαος
2. Μανωλάκης Θεοδόσιος
3. Βασιλαράκης Γεώργιος
4. Μανωλάκης Μιχαήλ

Προέδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
1. Πύλιαρης Γεώργιος – Αρκάσα
2. Διακολιός Μιχαήλ – Πρόεδρος Σπόων

Υπηρεσιακοί Παράγοντες
1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου
2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού
6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου
7. Τμήμα Περιβάλλοντος
8. Τμήμα Ύδρευσης
9. Τμήμα Προγραμματισμού
Απομαγνητοφώνηση
Καρράς (studio)
Ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου
Παρασκευόπουλος
Κοινοποίηση:
1. Νταργάκης Νικόλαος

2. Αναπληρωματικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής:
1. Δημάρχου Θεοχαρούλα
2. Πρωτόπαπας Μηνάς
3. Λουλούδης Χρήστος
4. Χριστοδούλου Αλέξανδρος