«Ορισμός Αναπληρωτή του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσηςκαι Ψηφιακού Μετασχηματισμούγια συγκεκριμένο χρόνο»

Α Π Ο Φ Α Σ Η   438/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007(ΦΕΚ Α’143/28.6.2007).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) περί τη «Συγκρότηση Δήμων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010)περί «Αρμοδιότητες του Δημάρχου»όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010)περί «Αντιδημάρχων» όπως έχει τροποποιηθείαπό το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023)και ισχύει.

5.Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017(ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017)και ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α’ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α’ 98), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».

6.Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019(ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019).

7.Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023)και ειδικότερα το άρθρο 30 παρ. 2 αυτού σύμφωνα με το οποίο «Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα ή για κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργούσε σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] ή την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 και την παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και έχει καταργηθεί κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) κατά έναν (1) στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ».

8.Το γεγονός ότι ο μέσος όρος του προϋπολογισμού των πέντε (5) τελευταίων ετών του καταργούμενου νομικού προσώπου του Δήμου Καρπάθου με τίτλο «Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.)»είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ»σύμφωνα με την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κάρπαθος, 03/04/2024[2]υπ. αρ. 34842/28-12-2023βεβαίωση του προέδρου του Κ.Ο.Π.Α.Π. του Δήμου Καρπάθου.

9.Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010»,όπως ισχύει.

10.Την υπ. αρ. 1333/110822/27.12.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.

11.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021(Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/ Β4 –461/21.04.2023) για τον Δήμο Καρπάθου, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 6.567 κατοίκους.

12.Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρπάθου έχει δύο(2) Δημοτικές Ενότητες.

13.Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να οριστούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: πέντε(5) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία και δύο(2) Αντιδήμαρχοι στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθοι) σύμφωνα με τις διατάξεις τηνπαρ.7 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

14.Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου (ΦΕΚ 1322/τχ Β ́/23-04-2012)όπως ισχύει.

15.Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.

16.Την υπ’ αριθμ. 4/04-01-2024 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον Ορισμό Αντιδημάρχων με ΑΔΑ: Ρ8ΖΖΩΕ0-ΥΓ0

17.Την αίτηση απουσίας του Αντιδημάρχου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Τουρισμού κ. Μηλιού Αναστάσιου με αρ. πρωτ 13317/01-04-202418.

Την αίτηση απουσίας του Αντιδημάρχου Διοίκησης, Οικονομικών, Οργάνωσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Πρωτόπαπα Νικόλαου με αρ. πρωτ. 13549/02-04-2024

ΟΡΙΖΕΙ

Αναπληρωτή Αντιδήμαρχο για το διάστημα 3/04/2024 έως και 09/04/2024 την Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Υποδομών καιΧωροταξίας-Πολεοδομικής Οργάνωσης την Δημάρχου Θεοχαρούλα λόγω απουσίας των Αντιδημάρχων Πρωτόπαπα Νικολάου και του Αντιδημάρχου Μηλιού Αναστάσιου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ(για ενημέρωση):

I.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

.Γρ. Δημάρχου.

Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι