Α Π Ο Φ Α Σ Η 420 /2024
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α’ 143/28.6.2007).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) περί τη «Συγκρότηση Δήμων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) περί «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) περί «Αντιδημάρχων» όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 3 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ισχύει.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107/31.07.2017) και ειδικότερα της παρ. 1 σύμφωνα με την οποία «Η παρ. 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012 (Α’ 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α’ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α’ 98), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των Δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο».
 6. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α’ 134/09.08.2019).
 7. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ 163/6.10.2023) και ειδικότερα το άρθρο 30 παρ. 2 αυτού σύμφωνα με το οποίο «Για κάθε ένα νομικό πρόσωπο που καταργείται σύμφωνα με τον παρόντα ή για κάθε νομικό πρόσωπο που λειτουργούσε σύμφωνα με τα άρθρα 239 έως 242 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] ή την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 και την παρ. 1 του άρθρου 156 του ν. 4600/2019 (Α’ 43) και έχει καταργηθεί κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, αυξάνεται ο αριθμός των αντιδημάρχων που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) κατά έναν (1) στον οικείο δήμο, εφόσον ο μέσος όρος του προϋπολογισμού του καταργούμενου νομικού προσώπου των πέντε (5) τελευταίων ετών είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ».
 8. Το γεγονός ότι ο μέσος όρος του προϋπολογισμού των πέντε (5) τελευταίων ετών του καταργούμενου νομικού προσώπου του Δήμου Καρπάθου με τίτλο «Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.)» είναι μεγαλύτερος των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) ευρώ» σύμφωνα με την υπ. αρ. 34842/28-12-2023 βεβαίωση του προέδρου του Κ.Ο.Π.Α.Π. του Δήμου Καρπάθου.
 9. Την με αρ. 15150/15-04-2014 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι ΟΤΑ της χώρας με το Ν.3852/2010», όπως ισχύει.
 10. Την υπ. αρ. 1333/110822/27.12.2023 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού και αρμοδιότητες αντιδημάρχων.
 11. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/ Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Καρπάθου, σύμφωνα με τα οποία ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται στους 6.567 κατοίκους.
 12. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρπάθου έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
 13. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: πέντε (5) Αντιδήμαρχοι στους οποίους θα παρέχεται αντιμισθία και δύο (2) Αντιδήμαρχοι στον οποίο δεν θα παρέχεται αντιμισθία (άμισθοι) σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ.7 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
 14. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου (ΦΕΚ 1322/τχ Β΄/23-04-2012) όπως ισχύει.
 15. Την ανάγκη επίτευξης συντονισμού κατά την άσκηση της δημοτικής διοίκησης και του δημοτικού έργου γενικότερα.
 16. Την Απόφαση Δημάρχου αρ. 399/27-03-2024 και ΑΔΑ ΨΨ0ΛΩΕ0-Α5Τ που αφορά την ανάθεση πρόσθετων καθηκόντων στον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Καρπάθου κ. Χαλκιά Ιωάννη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Μηλιού Αναστάσιου αφαιρώντας τα θέματα Προσχολικής Αγωγής – Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών που πλέον θα ασκούνται από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Χαλκιά Ιωάννη σύμφωνα με την υπ’αριθμό 399/27-03-2024 και ΑΔΑ: ΨΨ0ΛΩΕ0-Α5Τ.

Επομένως, η περίπτωση Α (4) α) αναδιατυπώνεται ως κάτωθι:

(4) Στον Αντιδήμαρχο ΜΗΛΙΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία, μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

(α) την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων για θέματα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης εκτός από θέματα Προσχολικής Αγωγής – Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών, όπως αυτές ασκούνται από το Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων των καταργούμενων νομικών προσώπων που περιήλθαν στο Δήμο, στα παραπάνω θεματικά πεδία.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (για ενημέρωση): I. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

 1. Γρ. Δημάρχου
 2. Οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι
 3. Γενικός Γραμματέας
 4. Δ/νσεις & Τμήματα Δήμου Καρπάθου