Για 21 θέσεις διοικητών και υποδιοικητών στις ΥΠΕ και 152 θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών στα Νοσοκομεία.

Το Σαββατοκύριακο 30-31 Μαρτίου διεξήχθη από το ΑΣΕΠ η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 5062/2023 για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και υποδιοικητών των υγειονομικών περιφερειών (πρόσκληση Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023, ΑΔΑ: 9ΝΞ5465ΦΥΟ-ΣΡ3), καθώς και για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων (πρόσκληση Γ4β/Γ.Π.οικ. 2097/12.01.2024, ΑΔΑ: 92Ξ5465ΦΥΟ-6ΘΙ).

Σύμφωνα με την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.), η κοινή εξέταση για τις δύο αυτές προσκλήσεις πραγματοποιήθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy, με τη συμμετοχή 1.034 υποψηφίων, εκ των συνολικά 1.101 υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση συμμετοχής και το συνολικό ποσοστό συμμετοχής ανήλθε σε 93,91%.

Με αφορμή την επιτυχή ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εξέτασης των υποψηφίων, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, δήλωσε:

«Ο διαγωνισμός αυτός, που είναι η πρώτη φάση για την επιλογή διοικήσεων των ΥΠΕ (21 θέσεις διοικητών και υποδιοικητών) και των νοσοκομείων (152 θέσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών), αποτελεί μια σημαντική καινοτομία. Αφενός επειδή είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια διαγωνιστική, γραπτή διαδικασία επιλογής ανώτατων στελεχών του δημοσίου. Και αφετέρου, επειδή το ΑΣΕΠ εφαρμόζει, για πρώτη φορά,  ηλεκτρονικό διαγωνισμό χρησιμοποιώντας, αποκλειστικά, εξειδικευμένα εργαλεία διακρίβωσης δεξιοτήτων, ακολουθώντας τις διεθνείς πρακτικές στον τομέα της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.

Έπονται οι επόμενες φάσεις της διαδικασίας δηλαδή ο έλεγχος και η μοριοδότηση τυπικών προσόντων και η διενέργεια συνεντεύξεων, πρώτα για τις διοικήσεις των ΥΠΕ και στη συνέχεια για τις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Παράλληλα δρομολογείται και η αντίστοιχη διαδικασία για τους επικεφαλής των  λοιπών φορέων του δημοσίου με πρώτο βήμα την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ήδη διεξάγονται οι σχετικές διαβουλεύσεις με τα κατά περίπτωση αρμόδια Υπουργεία.

Το έργο του ΑΣΕΠ, χρόνο με τον χρόνο, διευρύνεται. Οι προκλήσεις είναι πολλές αλλά είναι δεδομένη η συναίσθηση της ευθύνης των εργαζομένων και των μελών του ΑΣΕΠ να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της κοινωνίας».