Τα μαθητικά τους χρόνια θα θυμηθούν  οι υποψήφιοι Διοικητές Νοσοκομείων αφού θα καθίσουν στα θρανία προκειμένου να συμμετάσχουν στο τεστ δεξιοτήτων που διεξάγεται από το ΑΣΕΠ για την. ανάδειξη των νέων στελεχών του ΕΣΥ.  

νοσοκομείο Γεννηματάς (Eurokinissi)

Nοσοκομείο Γεννηματάς (Eurokinissi)

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα διεξαχθεί 30 και την  Κυριακή  31 Μαρτίου γι α την κάλυψη  21 θέσεων Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ)  καθώς και για την κάλυψη 152 θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την κάλυψη 152 θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων, με τετραετή θητεία που δύναται να ανανεώνεται, υποβλήθηκαν συνολικά 1.048 αιτήσεις. Αντίστοιχα, για την κάλυψη επτά θέσεων Διοικητών και 14 θέσεων Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας υποβλήθηκαν συνολικά 229 αιτήσεις.

Πάντως, ο γραπτός διαγωνισμός δεν έχει κάνει χαρούμενα τα στελέχη του ΕΣΥ που ήδη υπηρετούν στα νοσοκομεία. Πολλοί εξ αυτών -όπως τονίζουν πηγές του ethnos.gr- διαμαρτυρήθηκαν έντονα σε υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης για τη διαδικασία στην οποία πρέπει να υποβληθούν ώστε να συνεχίσουν να υπηρετούν στο δημόσιο σύστημα.

Ωστόσο, η διαδικασία ξεκινά κανονικά σήμερα και κάθε υποψήφιος οφείλει να προσέλθει στις κτιριακές εγκαταστάσεις της OTEAcademy (Σπάρτης 1 και Πέλικα, 151 22, Μαρούσι Αττικής) έως την αντίστοιχη για αυτόν αναγραφόμενη ώρα προσέλευσης στο αναρτημένο πρόγραμμα, άλλως δεν θα του επιτραπεί η είσοδος.

Οι εξετάσεις θα είναι κοινές για όλους, ενώ οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν ανά ομάδες αλφαβητικά με βάση το επώνυμό τους.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν μαζί τους δύο (2) στυλό και νερό.

Δεν επιτρέπεται η χρήση βιβλίων, γραπτών σημειώσεων ή άλλου είδους βοηθημάτων και υπολογιστικών μηχανών. Υποψήφιοι που αρνούνται να παραδώσουν βοήθημα ή άλλο μέσο ή αντικείμενο, το οποίο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν, αποβάλλονται από την αίθουσα.

Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια παραμονής των υποψηφίων στις αίθουσες εξετάσεων, τα  κινητά τηλέφωνα και τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches) πρέπει να είναι απενεργοποιημένα και τοποθετημένα στο πάτωμα, δίπλα στο κάθισμα του κατόχου τους.

Υποψήφιοι που δεν συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και τις οδηγίες του υπεύθυνου της αίθουσας ή του επιτηρητή ή διαταράσσουν την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα, αφού προηγουμένως κληθούν σε άμεση ακρόαση.

Τα τεστ και η βαθμολογία

Η εξέταση περιλαμβάνει τρεις ενότητες δοκιμασιών:

Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων. Οι τρεις ενότητες δοκιμασιών είναι ισοβαρείς ως προς την εξαγωγή της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης, έχουν δηλαδή τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας.
Η βαθμολογία της γραπτής εξέτασης προκύπτει ως ο αριθμητικός μέσος όρος των τριών βαθμολογιών που συγκεντρώνει ο υποψήφιος σε κάθε επιμέρους ενότητα δοκιμασίας.

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης των τριών ενοτήτων δοκιμασιών είναι περίπου 1 ώρα και 40 λεπτά και σε αυτή συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος εξοικείωσης για κάθε εξεταζόμενη ενότητα.

Δεν θα υπάρχει διάλειμμα μεταξύ των εξεταζόμενων ενοτήτων.

Δεν θα επιτρέπεται αποχώρηση των υποψηφίων πριν την ολοκλήρωση της εξέτασης και των τριών ενοτήτων.

Τι ακολουθεί

Πάντως, δεν είναι μόνο τα γραπτά τεστ που θα πρέπει να περάσουν οι υποψήφιοι. Θα ακολουθήσει λεπτομερής έλεγχος των πιστοποιητικών και των πτυχίων που έχουν παραδώσει, ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν είναι πλαστά αλλά και ότι συνάδουν με τον νόμο Κεραμέως περί συνάφειας.

Ειδικότερα:

Η διαδικασία επιλογής για τους Διοικητές Νοσοκομείων και Υγειονομικών Περιφερειών διεξάγεται, ανά μία ή περισσότερες θέσεις ενός ή περισσοτέρων νομικών προσώπων, ως εξής:

  • Γραπτή εξέταση των υποψηφίων.
  • Κατάρτιση πίνακα υποψηφίων με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης.
  • Έλεγχος συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων των υποψηφίων που καταλαμβάνουν τις δεκαπέντε (15) πρώτες θέσεις στον πίνακα κατάταξης που καταρτίζεται με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.
  • Αν τα απαιτούμενα προσόντα δεν συντρέχουν για έναν ή περισσότερους εκ των ανωτέρω υποψηφίων, ελέγχεται η συνδρομή τους για αντίστοιχο αριθμό υποψηφίων κατά σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων υποψηφίων, τα απαιτούμενα προσόντα ελέγχονται για όλους τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους.
  • Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους κατά των προσωρινών πινάκων πρέπει να γίνεται εντός πέντε ημερών, σύμφωνα με τις οδηγίες της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην αρμόδια επιτροπή επιλογής. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Η Εξέταση των ενστάσεων από την αρμόδια επιτροπή επιλογής πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας οκτώ ημερών και ανάρτηση των οριστικών πινάκων αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση με τη βαθμολογία τους.
  • Ακολουθεί η κλήση σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή επιλογής των επτά πρώτων σε βαθμολογία επιλέξιμων υποψηφίων. Αν ο αριθμός των επιλέξιμων υποψηφίων είναι μικρότερος των επτά, καλείται σε συνέντευξη το σύνολο των επιλέξιμων υποψηφίων.
  • Η σχετική ειδοποίηση γίνεται με αποστολή μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει ο υποψήφιος με την αίτησή του ή με άλλο πρόσφορο μέσο που επιλέγει η αρμόδια επιτροπή επιλογής. Η ειδοποίηση αποστέλλεται τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της συνέντευξης.
  • Εάν ένας ή περισσότεροι από αυτούς που θα κληθούν σε συνέντευξη παραιτηθούν της υποψηφιότητάς τους, η αρμόδια επιτροπή επιλογής καλεί σε συνέντευξη επόμενους υποψηφίους για την ήδη καθορισμένη ημέρα.

Σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης του καλούμενου με αυτό τον τρόπο υποψηφίου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου στη συνέντευξη, οι συνεντεύξεις λαμβάνουν χώρα κανονικά για τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Στο τέλος της διαδικασίας η αρμόδια επιτροπή επιλογής καταρτίζει πίνακα των τριών επικρατέστερων υποψηφίων, σύμφωνα με τη γραπτή εξέταση και το σύνολο των κριτηρίων, τον οποίο και αποστέλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό. Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και του εποπτεύοντος Υπουργείου.

ethos.gr

Δήμητρα Ευθυμιάδου Ρεπορτάζ Υγείας