ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 9 / 13-03-2024 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 1: Συνεργασία με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας

Τίθεται υπόψη του ΔΣ η υπ’ αρ. πρωτ. 1816 /12-03-2024 εισήγηση του Διοικητή του ΓΝ Καρπάθου κ. Στασινόπουλου Βασιλείου, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλείσθε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο να συνεργαστεί το Γ.Ν. Καρπάθου με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

Το πλαίσιο εργασίας θα είναι η πραγματοποίηση τριών (3) τακτικών πρωινών εξωτερικών ιατρείων με συνολικό μηνιαίο -μικτό- κόστος €400,00.

Σημειώνεται πως την παρούσα χρονική στιγμή δεν υπηρετεί ιατρός της συγκεκριμένης ειδικότητας στη νοσηλευτική μας μονάδα. Παράλληλα δεν υπάρχει ιδιώτης ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος που να ασκεί τα καθήκοντα του σε τακτική βάση στη νήσο Κάρπαθο.

Εισηγούμεθα

1. Την έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για κάλυψη αναγκών του ΓΝ Καρπάθου.

2. Την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010.

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης στη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ για έγκριση.

4. Την επικύρωση της απόφασής σας την ίδια ημέρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω ομόφωνα αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την σύναψη σύμβασης με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για κάλυψη αναγκών του ΓΝ Καρπάθου.

 2. Την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010.

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης στη Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ για έγκριση

4. Την επικύρωση της απόφασης την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΤΕΊΜΕΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 13– 03 – 2024

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ