Αν είστε μεταξύ 15 και 29 ετών δικαιούστε απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας, υποβάλλοντας αίτηση καταχώρισης στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε).

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος έως και την 31η Δεκεμβρίου του περασμένου έτους και διαθέτουν αριθμό κινητού τηλεφώνου σε πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με έδρα στην Ελλάδα.

Τι είναι το Μη.Δ.Α.Τε;

To Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και καρτοκινητής τηλεφωνίας είναι η ειδική εφαρμογή διαχείρισης της κεντρικής βάσης των δικαιούχων απαλλαγής τελών κινητής τηλεφωνίας. Σκοπός του Μη.Δ.Α.Τε. είναι η καταχώριση των δικαιούχων απαλλαγής τελών κινητής τηλεφωνίας και η ενημέρωση των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας με τους αριθμούς κινητού τηλεφώνου των δικαιούχων για την εφαρμογή της απαλλαγής.

Που υποβάλλεται η αίτηση;

Μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης TAXISnet μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-oikonomikon/oikonomikon/apallage-telon-kinetes-telephonias και να υποβάλετε την αίτησή σας. Για δικαιούχους που είναι ανήλικοι, η αίτηση γίνεται από τον έχοντα την επιμέλεια. Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής σας θα χρειαστεί να δηλώσετε: • τον δικό σας ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ, • τον ΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του δικαιούχου σε περίπτωση ανηλίκου υπό την επιμέλεια σας, • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών, • τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, στο δίκτυο του οποίου λειτουργεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών. Για την επαλήθευση χρήσης του αριθμού κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε θα λάβετε κωδικό μιας χρήσης με SMS σε αυτόν τον αριθμό.

Για την αντικατάσταση του δηλωθέντος αριθμού κινητού τηλεφώνου θα πρέπει να προβείτε σε διαγραφή της υποβληθείσας αίτησης σας και καταχώριση νέας αίτησης. Η δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας στην αίτηση που θα υποβάλετε, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Σε ποιες περιπτώσεις προσέρχεται ένας πολίτης στο ΚΕΠ για την υποβολή αίτησης;

Με φυσική παρουσία στο Κ.Ε.Π. προσέρχεται ο πολίτης στις περιπτώσεις που: • δε διαθέτει κωδικούς/διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί TAXISNET) ή • η σχέση επιμέλειας δε μπορεί να επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση.

Με ποια έγγραφα γίνεται η ταυτοποίηση του πολίτη;

Η ταυτοποίηση των πολιτών γίνεται ως ακολούθως: • στην περίπτωση Ελλήνων πολιτών, με το δελτίο ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το εν ισχύ διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας, • στην περίπτωση πολιτών Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο της Χώρας τους, • στις περιπτώσεις πολιτών τρίτης χώρας, με το ισχύον διαβατήριο ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές

Μπορεί ο πολίτης να υποβάλει αίτηση εγγραφής του παιδιού του που έχει ενηλικιωθεί;

Όχι. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ενηλικιωθεί, η αίτηση υποβάλλεται μόνο από τον ίδιο.

Είναι δυνατή η καταχώριση αριθμού κινητού τηλεφώνου που δεν είναι καταχωρισμένος στο όνομά ή στο ΑΦΜ του δικαιούχου στον πάροχο;

Δεν είναι απαραίτητο ο αριθμός κινητού που δηλώνει ο πολίτης στο Μη.Δ.Α.Τε. να είναι καταχωρισμένος στο όνομά του / ΑΦΜ του στον πάροχο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΕΠ0020 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΤΗΛ ΕΠΙΚ. 2245029002