Υπουργείο Υγείας

2η ΥΠΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 739/2023 – 21/12/2023

ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Τις διατάξεις:

i. Των 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λπ.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141) και του άρθρου 66 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011 /85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α143) όπως ισχύει ii. Του Ν.4412/16 περί Δημοσίων συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα iii. Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α145)

2. Την υπ αρ. 07/16/09/2020 Απ.ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ, διορισμού Διοικητή, ΦΕΚ 527/17-07-2020/τ’ΥΟΔΔ

3. Τις διατάξεις του αρθ.7 του Ν.3329 (ΦΕΚ 81/4-4-2005 τεύχος Α)

4. Τις διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν.3527 (ΦΕΚ 25/9-2-2007 τεύχος Α)

5 Την ανάγκη : ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ Γ.Ν ΚΑΡΠΑΘΟΥ

6. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης 289.540,05 ΕΥΡΩ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων.

Αφορά Διαγωνισμό με α/α: 63/2023 ποσού #289.540,05 Ευρώ#

ΕΤΟΣ    ΦΟΡΕΑΣ      Κ.Α.Ε.     ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

2023.         0               49523         #41.540,05#

2023           0               49549α        #248.000,00#

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ Γ.Ν ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓXΘΗΚΕ

Και βεβαιώνεται ότι α) η ανωτέρω δαπάνη είναι εντός του διαθεσίμου ποσοστού πίστωσης και β) η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθ. 4 του ΠΔ 80/2016. Καταχωρήθηκε με Α/Α απόφασης: 739/2023 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας ως εξής :

ΕΤΟΣ         ΦΟΡΕΑΣ             Κ.Α.Ε.         ΠΟΣΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

2023                   0                   49523                  #41.540,05#

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: #38.459,95#

2023       0         49549α         #248.000,00# 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ: #0,00#ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Κ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ