Πέρασε ένας χρόνος και κάτι, που από τις Δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του 2014, το χωριό μας το επισκέφτηκαν οι τότε δύο υποψήφιοι Δήμαρχοι του Νησιού μαζί με τη κουστωδία τους, όπως είθισται μία και μοναδική φορά κατά τη προεκλογική περίοδο, προκειμένου να μας παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους σε συγκέντρωση που έγινε στο Εκκλησιαστικό Μέγαρο.

Σε ερώτηση που έκανα και στους Δύο υποψηφίους, τι θα γίνει με την υπ’ αρ. 18/2013 απόφαση που έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο ,και οι δύο υποσχέθηκαν και δεσμεύθηκαν ότι θα την υλοποιήσουν το συντομότερο μιας και είναι από τις προτεραιότητες που έχουν και που αφορά τις εργασίες του χωριού μας. (Η απόδειξη είναι ότι, και οι δύο συνδυασμοί, στο έντυπο που μας μοίρασαν με τις προγραμματικές εργασίες τους, αναφέρονται στη διάνοιξη του δρόμου αυτού.

Τα έντυπα αυτά για να μην είναι, όπως λέει το τραγούδι, ΛΟΓΙΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ, (σύντομα θα τα δημοσιεύσω μέσω Facebook αλλά και σε άλλα ΜΜΕ).

Μεσοχώρι

Μεσοχώρι

Κε Δήμαρχε, Κοι Δημ. Σύμβουλοι, Κε Πρόεδρε και Σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου, ένα χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων σας δεν ευαισθητοποιηθήκατε για το μαρτύριο που τόσα χρόνια τραβάει ο κάτοικος του χωριού αυτού;
Που είναι οι υποσχέσεις και τα λόγια τα μεγάλα;
Παρακάτω επισυνάπτω τη περίφημη απόφαση του Δήμου για να λάβει γνώση όλος ο κόσμος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό της με αριθμό 2 / 2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.
Αριθμός Απόφασης : 18/2013.
Θέμα: Αίτημα κατοίκων Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου. Επέκταση της αμαξιτής Κοινοτικής οδού  από την περιοχή «Χριστός» έως τη θέση «Ποταμός», σπίτι Μαρίας Ι. Βασιλάκη (Μουστάκα) σε πρώτη φάση, με προοπτική τη «Σκοπή» και έως τη Παναγία (118 υπογραφές κατοίκων).

Κάρπαθος και στο Δημοτικό Κατάστημα στις 31 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 637/28-01-2013 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα με αποδεικτικό επίδοσης στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87).

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας για τη συζήτηση του θέματος, διότι σε σύνολο 21 Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι και απόντες 04 επί συνόλου 21 Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας παρόντες είναι 00 και απόντες 01 και επί συνόλου 09 Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, παρόντες είναι  03 και απόντες 06:

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 1. Δήμαρχος Γεώργιος
 2. Χαροκόπος Ιωάννης
 3. Χριστοδούλου Μαρία
 4. Νισύριος Γεώργιος
 5. Γεργατσούλης Γεώργιος
 6. Σπανός Νικόλαος
 7. Σαΐτης Εμμανουήλ
 8. Παραγυιός Ιωάννης
 9. Διακονής Βασίλειος
 10. Χατζηκουτσός Γεώργιος
 11. Σπανομανωλής Εμμανουήλ
 12. Λάμπρος Ηλίας
 13. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ
 14. Κοσμάς Ιωάννης
 15. Ρουσάκης Νικόλαος
 16. Ανδρέου Νικόλαος
 17. Μαστρομηνάς Θεοδόσιος
 18. Ορφανός Νικόλαος
 19. Σπανός Μιχαήλ
 20. Μηνατσής Ιωάννης
 21. Πύργου Αλεξανδρίνα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χαλκιάς Ιωάννης ΠΗΓΑΔΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩΕ0-ΗΔΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ / ΟΘΟΥΣ / ΜΕΝΕΤΩΝ

 1. Ορφανός Βασίλειος
 2. Μαντινάος Κωνσταντίνος
 3. Σπανός Γεώργιος

ΣΠΟΩΝ / ΒΩΛΑΔΑΣ / ΑΠΕΡΙΟΥ / ΑΡΚΑΣΑΣ / ΟΛΥΜΠΟΥ / ΠΥΛΩΝ

 1. Χαλκιάς Εμμανουήλ
 2. Ζαβόλας Κωνσταντίνος
 3. Λαμπρινός Εμμανουήλ
 4. Πατσουράκης Μηνάς
 5. Παπαηλίας Ηλίας
 6. Κωνσταντινίδης Ιωάννης
Μεσοχώρι

Μεσοχώρι

Παρόντος και του Δημάρχου Καρπάθου κ. Μιχαήλ Φ. Χανιώτη και αφού παραβρέθηκε, ο Υπάλληλος του Δήμου κ. Γεώργιος Π. Μηνακάκης για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Νισύριος αφού διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου κ. Ορφανό Βασίλειο ο οποίος εισηγούμενος το δέκατο πέμπτο (15) θέμα της ημερήσιας διάταξης, εκτός των άλλων, διάβασε στο Σώμα την αίτηση των κατοίκων της Τοπικής κοινότητας Μεσοχωρίου, η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ:
1. Τον κ. Δήμαρχο Καρπάθου Κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου
2. κ. κ. Αντιδημάρχους
3. κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.
4. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

Ενταύθα
Για επέκταση κοινοτικής οδού.
Κύριοι, οι υπογράφοντες μόνιμοι κάτοικοι ανάμεσα στους οποίους και ο Πρόεδρος και τα μέλη της Τοπικής Κοινότητας Μεσοχωρίου ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ την επέκταση της αμαξιτής κοινοτικής οδού από την περιοχή Χριστός έως τη θέση ΠΟΤΑΜΟΣ – σπίτι Μαρίας Ι. Βασιλάκη(Μουστάκα) σε πρώτη φάση, με προοπτική τη Σκοπή και γιατί όχι και έως την Παναγία.

Αυτός ο δρόμος είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη Του χωριού μας αφού:
1. Εμείς που απομείναμε στο χωριό επιβιώνουμε παρά πολύ δύσκολα είτε ανεβαίνοντας είτε κατεβαίνοντας τόσα σκαλοπάτια όταν μεταφέρουμε τρόφιμα ή είδη πρώτης ανάγκης είτε μικρά παιδιά.
2. Η μεταφορά των ασθενών και των ηλικιωμένων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που και η παραμικρή καθυστέρηση – τώρα η μεταφορά γίνεται με κάθισμα ή φορείο – μπορεί να αποβεί
μοιραία.
3. Η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται με τροχοφόρο και όχι με ζώο που γίνεται σήμερα με οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.
4. Το κόστος επισκευής των σπιτιών – για νέες οικοδομές ούτε λόγος αν και υπάρχουν τόσες ερειπωμένες – είναι πανάκριβο, αφού η μεταφορά των υλικών γίνεται με ζώο (έως πότε θα υπάρχουν και αυτά) και επιβαρυνόμαστε τρεις και τέσσερις φορές πάνω.
5. Πολλοί προσκυνητές θα μπορέσουν να προσκυνήσουν τη Βρυσσιανή που έχουν τάμα αλλά με την υπάρχουσα κατάσταση αδυνατούν.

Κύριοι, αν θέλετε να υπάρχει το Μεσοχώρι ζωντανό τόσο από εμάς τώρα όσο και από τα παιδιά και τα εγγόνια μας αργότερα είναι κατεπείγουσα η συνέχιση του δρόμου από το Χριστό έως τον Ποταμό ώστε να εξυπηρετηθεί το μισό χωριό τουλάχιστο με οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και με απαλλοτρίωση. Κανένας ιδιοκτήτης δεν έχει δικαίωμα με την άρνησή του να γίνει αίτιος της ερήμωσης του χωριού μας.
Δεν ζητούμε να περάσει δρόμος από τη μέση του χωριού όπως γίνεται στα περισσότερα χωριά. Ένα τμήμα περίπου 300 μέτρα, όχι λεωφόρο αλλά ίσα – ίσα να μπορεί να περάσει ένα μικρό αυτοκίνητο.
Να υπάρχει διέξοδος στο χωριό.
Κύριοι, θα είμαστε ευγνώμονες και εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές όταν εσείς σώσετε το χωριό μας την ύστατη στιγμή ενεργώντας με ταχύτητα και αποφασιστικότητα για τη συνέχιση του δρόμου που είναι θέμα ύπαρξης ή ερήμωσης του χωριού μας.
Επιβάλλεται λοιπόν να ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία. Το Μεσοχώρι στέλνει S.O.S. Βοηθείστε το χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.
Κύριε Δήμαρχε, ζητούμε το ταχύτερο να επισκεφθείτε το χωριό μας και να διαπιστώσετε ο ίδιος τι ζητούμε και πως θα σωθεί το Μεσοχώρι.

Το όνειρό μας ας γίνει πραγματικότητα.
ΑΔΑ: ΒΕΥΘΩΕ0-ΗΔΑ

Οι Αιτούντες
έπονται (118) εκατό δεκαοχτώ υπογραφές

Ακολούθησαν ερωτήσεις τοποθετήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση επί του θέματος, Αποφαίνεται ομόφωνα Αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων του Μεσοχωρίου, αποφασίζοντας τη χάραξη του υπό διάνοιξη δρόμου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπάθου και τη σύνταξη Κτηματολογικού Πίνακα ο οποίος θα τεθεί υπόψη των ιδιοκτητών των ακινήτων για να συναινέσουν στην διάνοιξη του δρόμου. Αν δεν υπάρξει συναίνεση των ιδιοκτητών για την διάνοιξη του εν λόγω δρόμου, ο Δήμος Καρπάθου θα εντάξει το έργο στο Τεχνικό Πρόγραμμα και θα προβεί σε απαλλοτριώσεις.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 18/2013.

Γι’ αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως παρακάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος Θ. Νισύριος
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Δήμαρχος Γεώργιος
2. Χαροκόπος Ιωάννης
3. Χριστοδούλου Μαρία
4. Γεργατσούλης Γεώργιος
5. Σπανός Νικόλαος
6. Σαΐτης Εμμανουήλ
7. Παραγυιός Ιωάννης
8. Διακονής Βασίλειος

Απόσπασμα από το BEST SELLER «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΘΑ ΓΡΑΨΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ» (Άνθρακες ο Θησαυρός)
του συγγραφέα ΠΑΛΑΡΝΙΩΤΗΔΗ ΜΑΡΟΝΟΥЇΔΑΚΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)
Κι αφού το αποφάσισαν, παππούς και εγγονός ανεβαίνουν με τα πόδια την ανηφόρα με τα πολλά σκαλοπάτια με προορισμό το πάρκινγκ που βρίσκεται λίγο πιο πάνω (200 μέτρα) στη είσοδο του χωριού.
Στη μέση της διαδρομής ο μικρός ρωτάει τον παππού.
– Παππού, παππού, γιατί ξεφυσάς έτσι σαν τη Φάλαινα???
– Γιατί το στήθος μοιάζει με μπαλόνι????
Πράγματι, ο παππούς ανάσαινε βαριά , το στήθος πηγαινοερχόταν πάνω κάτω, και έμοιαζε με το Θαλάσσιο εκείνο κύτος, που όταν ανεβαίνει στη επιφάνεια εκτοξεύει τόνους από πίδακες νερού.
– Παιδί μου, αυτή η ανηφόρα αλλά κι αυτά τα καταραμένα τα σκαλοπάτια με έφεραν στη κατάσταση αυτή, και μη βλέπεις, εσύ είσαι ακόμα μικρός και δεν νοιώθεις τη κούραση.
– Μα παππού κι εγώ κουράστηκα, σήκωσε με σε παρακαλώ.
– Αυτό δεν γίνεται, με τίποτα, απαντά ο παππούς και συνεχίζουν τη διαδρομή τους.
Κι αφού ήθελαν ακόμα πενήντα μέτρα για να φθάσουν στο προορισμό τους, ξαφνικά ο παππούς νοιώθει μια δυσφορία και σωριάζεται στο οδόστρωμα βγάζοντας αφρούς.
– Παππού, παππού, τι συμβαίνει??? Καμιά απάντηση.
– Παππού, παππού!!!- Βοήθεια, βοήθεια, άρχισε να φωνάζει ο μικρός.
Τον ακούνε από το Στεφανωτό (καφενείο) και τρέχουν τρείς συγχωριανοί οι, ΖΑΧΑΡΩΤΟΣ, ΦΤΕΡΟΥΓΩΤΟΣ και ΟΪΚΟΛΟΓΟΣ.
Λέγει ο Ζαχαρωτός,
-Γρήγορα, φωνάξτε ένα Γιατρό.
Απαντά ο Φτερουγωτός
-Τι μαλ….ες, είναι αυτά που λές. Αφού ξέρεις πολύ καλά ότι Γιατρό δεν έχουμε στο χωριό, και συνεχίζει
– Γρήγορα, φώναξε τον ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟ νάρθει με το αυτοκίνητό του.
Έρχεται ο Λυκάνθρωπος κι αμέσως οι τρείς, με τα γεροδεμένα και ηλιοκαμένα μπράτσα τους, πιάνουν τον παππού και τον ρίχνουν μες το αυτοκίνητο, ξάπλα στο πίσω κάθισμα.
Το αυτοκίνητο ξεκινάει μια τρελή πορεία με οδηγό τον Λυκάνθρωπο και συνοδηγό τον Οικολόγο. Η ταχύτητα είναι ξέφρενη και τρελή, και η απόσταση μέχρι το κέντρο υγείας διανύθηκε σε δεκαοκτώ λεπτά αντί της συνηθισμένης που είναι σαράντα με τρία τέταρτα της ώρας.
Φθάνοντας κατεβάζουν τον παππού, που ακόμα μισοαναπνέει, και πέφτουν πάνω του γιατροί και νοσοκόμες, κι αμέσως αρχίζουν οι οροί, τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα κι ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς.
Μετά από μισή ώρα βγαίνει ο γιατρός και ανακοινώνει στους χωριανούς που μετέφεραν τον παππού ότι δεν τα ΚΑΤΑΦΕΡΕ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Τώρα πια, ύστερα από είκοσι χρόνια, ο εγγονός (Αστραπηρικός) έφθασε την ηλικία των 30 χρόνων κι ακόμα θυμάται την εικόνα εκείνη με τον παππού.
Μονολογεί κι από μέσα του βγαίνει ένας αναστεναγμός.
– Γαμώ το μου, αν τότε υπήρχε αυτός ο ΔΡΟΜΟΣ που τώρα διασχίζει το χωριό, ο παππούς δεν θα πάθαινε ότι έπαθε.
Καθώς βράδιαζε και ήσαν όλοι μαζεμένοι στη αυλή του σπιτιού……………

Η συνέχεια στο βιβλίο που είναι έκδοση του εκδοτικού οίκου Μισέλβασι.
Οποιαδήποτε ομοιότητα με πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις… είναι εντελώς συμπτωματική