Με γνώμονα μία δυναμική και συγκροτημένη επανεκκίνηση για τη διακυβέρνηση του Δήμου Καρπάθου και με την ανάγκη συναινέσεων να κρίνεται πιο επιβεβλημένη και σημαίνουσα από ποτέ για το έργο της Δημοτικής Αρχής και την οργανωτική δράση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και με διάθεση συνεργασίας μεταξύ του Δημάρχου και των παρατάξεων της Μείζονος και Ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Καρπάθου αποφασίζεται με διακριτό σεβασμό προς τη κείμενη νομοθεσία, τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) και το Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), η θεσμοθέτηση:

Του «Οργανωτικού Πολιτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

Α. Το συγκεκριμένο Πολιτικό Όργανο, δίχως σε καμία περίπτωση να παρεμβαίνει και να αλλοιώνει τις δεσμεύσεις, τις αρμοδιότητες, το θεσμικό πλαίσιο και τις διοικητικές διαδικασίες των ως άνω νομοθετικών απαιτήσεων και όρων ορίζεται ως ένας λειτουργικά Κατευθυντήριος και οργανωτικά Στρατηγικός Επιτελικός Μηχανισμός για τη σύνθεση και τη λήψη των δημοτικών αποφάσεων κατά τη διάρκεια και ως το τέλος της θητείας του Δημάρχου κ. Ιωάννη Νισύριου.

Β. Το «Οργανωτικό Πολιτικό Συμβούλιο» (συνοπτικά «Ο.Π.Σ.») ορίζεται πως θα είναι τριμελές, με συμμετέχοντες: α) τον Δήμαρχο Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριο, β) τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Χρήστο Κατσάνη και γ) τον επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης κ. Μιχάλη Τσαμπουνιεράκη.

Γ. Η Λειτουργία του «Οργανωτικού Πολιτικού Συμβουλίου» θα στηρίζεται στις αρχές: της Καλής Πίστης, της Χρηστής Διοίκησης, της Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης και της Διαφάνειας με σκοπό τη συνεργατική λήψη των δημοτικών αποφάσεων και την επεξεργασία των Προτάσεων της Δημοτικής Αρχής, ώστε να τύχουν των ενδεδειγμένων συναινέσεων και της ευρύτερης δυνατής αποδοχής από τα αποφασιστικά όργανα του Δήμου Καρπάθου, όπως είναι η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο με όρους διαφάνειας, προβλεψιμότητας, επαρκούς αιτιολογίας και νομιμότητας.

Δ. Υπογραμμίζεται δε πως στα σημαντικά ζητήματα, που ανάγονται επί της   αποφασιστικής τους αρμοδιότητας στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις αντίστοιχες λειτουργικές και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις του Δήμου Καρπάθου θα πρέπει να υπάρχει «επί της αρχής» συναίνεση και Ομοφωνία μεταξύ των μελών του «Ο.Π.Σ.» για τη σχετική λήψη της απόφασης, ώστε να προχωρήσει η επεξεργασία τους και η ψήφισή τους από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ε. Το όργανο που θα συγκροτηθεί θα έχει συντονιστικό, στρατηγικό, επιτελικό και κατευθυντήριο χαρακτήρα, αποσαφηνίζοντας τις προτεραιότητες και τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Διακυβέρνησης, υπό το πρίσμα και τους όρους της Καλής Πίστης, της Διαφάνειας και των Συνεργατικών Συναινέσεων για τη Δημοτική Αρχή ανάμεσα στο Δήμαρχο και στις εκχωρηθείσες Εκτελεστικές Αρμοδιότητες των εκπροσώπων της Αντιπολίτευσης στις αντίστοιχες Αντιδημαρχίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010.

ΣΤ. Επίσης, το «Οργανωτικό Πολιτικό Συμβούλιο» θα έχει και την αντίστοιχη Πολιτική Ευθύνη ως προς τη σύνθεση και την κατεύθυνση του Τεχνικού Προγράμματος και του ετήσιου Προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου, με την επεξεργασία τους πριν την έγκριση και διαμόρφωσή τους από το αρμόδιο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ζ. Οι αρμοδιότητες που θα εκχωρηθούν στα συνεργαζόμενα μέρη θα είναι πλήρης, όπως είχαν δοθεί επί της θητείας του Δημάρχου τον Σεπτέμβριο του 2019. Οι δε αποφάσεις για νέες αρμοδιότητες και επιτροπές θα παίρνονται ύστερα από την ενδεδειγμένη συμφωνία με το Δήμαρχο.

Ως προγραμματική συμφωνία των δύο παρατάξεων, θεωρούμε δέσμευση μας, την ιεράρχηση καθορισμένων στόχων επιτακτικής σημασίας για τη περαιτέρω ομαλή λειτουργία και βιωσιμότητα σε θέματα υποδομών του Δήμου Καρπάθου.

  1. Άμεση κατάργηση του διαγωνισμού για την σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία αποκομιδής σκουπιδιών.
  2. Θέσπιση οδικού χάρτη εξειδίκευσης δράσεων για την εξεύρεση λύσης του ΕΠΑΛ.
  3. Συζήτηση στο ΔΣ, και επικαιροποιημένη πρόταση αξιολόγησης προς το ΕΣΑΛ, διατυπωμένων όλων των πιθανών προτάσεων για το λιμάνι της Καρπάθου.
  4. Αναβάθμιση της δημοτικής επιτροπής τουρισμό, με αυξημένες αρμοδιότητες για την ανταγωνιστική ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη – προστασία της ζώσας λαϊκής παράδοσης στην Κάρπαθο.
  5. Θέσπιση οδικού χάρτη, με τις ενέργειες του Δήμου Καρπάθου, για την επανεκκίνηση του βιολογικού δικτύου, του προγράμματος ανακύκλωσης και του ΧΥΤΑ.
  6. Αναδιάρθρωση του ΟΕΥ, του Δήμου Καρπάθου, για να ανταπεξέλθει ο δήμος στις σύγχρονες απαιτήσεις της Δημόσιας διοίκησης.
  7. Επανεκκίνηση όλων των προγραμματισμένων έργων (που έχουν μελέτη ή κρίνονται επιτακτικής επίλυσης) στα δημοτικά διαμερίσματα και στην ΠΕ Ολύμπου.
  8. Σύσταση επιτροπής για την υποβολή προτάσεων στην κεντρική εξουσία, ως προς την βελτίωση ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Καρπάθου με την Ηπειρωτική Ελλάδα, με την Ρόδο, με το Ηράκλειο Κρήτης και την Ερμούπολη πρωτεύουσα της περιφέρειας Ν. Αιγαίου).   Οι προτάσεις αυτές θα εγκριθούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΠΕΚ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΑΠΕΚ