ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Πρακτικό Ματαίωσης της 12ης/22-9-2021 Επαναληπτικής Συνεδρίασης της Κοινότητας Καρπάθου του Δήμου Καρπάθου ελλείψει απαρτίας»

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ.ΦΩΤΟ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΜ. ΛΟΙΖΟΣ

Σήμερα την 22 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ, η Κοινότητα Καρπάθου συνεδρίασε δια ζώσης, ύστερα από την αριθ.6744/21-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας Καρπάθου κ.Χατζηκουτσού Γεωργίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 3481/30-7-2021.

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι επί συνόλου επτά (7) Κοινοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν τρεις (3).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΧατζηκουτσόςΓεώργιος

2. Τσακίρογλου Δημήτρης

3. Κούτολο Φώτης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μπέρτος Ιωάννης

2. Πουζουκάκης Νικόλαος 

3. Βιτώρης Ιωάννης

4. Χιωτάκης Εμμανουήλ

Ειδικές περιπτώσεις  Έλλειψη απαρτίας (Εγκύκλιος 88/2019 με θέμα: «Λειτουργία Κοινοτήτων».

«Αν σε κάποια συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το συμβούλιο καλείται σε νέα συνεδρίαση που πραγματοποιείται το νωρίτερο μετά από 24 ώρες στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Στην περίπτωση, ωστόσο, που μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο κοινότητας δεν έχει απαρτία, δύναται να συνεδριάζει εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του και να λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που έχουν γραφτεί στην αρχική ημερήσια διάταξη.»

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρπάθου αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει η προβλεπόμενη από τον νόμο απαρτία του 1/3 ματαίωσε την συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρπάθου

Χατζηκουτσός Γεώργιος