Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για ανάθεση γραμματειακής και οικονομικής υποστήριξης στον ΝΠΔΔ του Δήμου Καρπάθου με την επωνυμία «Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου».

ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ. ΦΩΤΟ: ΑΝΝΑ ΚΛΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 858 /2021 Ο Δήμαρχος Καρπάθου έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

3) Τις διατάξεις του άρθ. 20 του Ν. 4354/2015.

4) Τον προϋπολογισμό του έτους 2021, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ ́αριθ. 17/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον οποίον εγγράφτηκαν πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς.

5) Την υπ ́αριθ. πρωτ.12448/05-03-2021 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί επικύρωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Καρπάθου.

6) Το γεγονός ότι το ΝΠΔΔ του Δήμου Καρπάθου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ» δεν διαθέτει κανένα διοικητικό υπάλληλο.

7) Το γεγονός ότι επιβάλλεται η απασχόληση με αμοιβή πέρα του κανονικού ωραρίου δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου Καρπάθου οι οποίοι θα εκτελούν Γραμματειακές και Οικονομικές υπηρεσίες στο ΝΠΔΔ του Δήμου Καρπάθου με την επωνυμία « Πολιτισμικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για την γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη του ΝΠΔΔ «Πολιτισμικού Οργανισμού Ολύμπου Καρπάθου» του Δήμου Καρπάθου.

Αναθέτουμε την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών σε δύο υπαλλήλους του Δήμου Καρπάθου μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως, στην Χαλκιά Ειρήνη-Καλλιόπη του Αντωνίου, ΔΕ Διοικητικού, την γραμματειακή υποστήριξη και την Πύργου Μαγκαφούλα του Βασιλείου, ΔΕ Διοικητικού για την οικονομική υποστήριξη.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα εκτελούν τα καθήκοντα τους εκτός ωραρίου εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες με υπερωριακή απασχόληση έως 20 ώρες μηνιαίως, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Προέδρου του ΝΠΔΔ.

2) Tις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 49 Ν. 3584/07 και την ΚΥΑ 2/19657/0022/28-05-2009

(ΦΕΚ 1085Β/5-6-2009).

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6012,0001 του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου οικονομικού έτους 2021 στον οποίο έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση ποσού 60.000 ευρώ.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος