ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, έχοντας υπ’ όψιν :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134),
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
  3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει”,
  4. Τις διατάξεις και δη το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 87 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
  5. Την αριθ.90/21-8-2019 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα: «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»,
  6. Την αριθ.163/17-2-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΖΠΓΩΕ0-Ξ1Ω) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων ως Τακτικά Μέλη στην Οικονομική Επιτροπή των κ. Μανωλάκη Μιχαήλ και κ. Λυριστή Ιωάννη από 17/2/2021 ως 6/11/2021,
  7. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 739/12-8-2021 (ΑΔΑ:9ΨΩ8ΩΕ0-0Υ1) Απόφαση Δημάρχου «Ανάκληση Ορισμού Αντιδημάρχων» η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα δημοκρατική στις 17/8/2021 με την οποία ανακαλεί τον ορισμό ως Αντιδημάρχων του κ. Μανωλάκη Μιχαήλ και του κ. Λυριστή Ιωάννη.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ- ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

  1. Διαπιστώνει την παύση των μελών κ. Μανωλάκη Μιχαήλ και κ. Λυριστή Ιωάννη από μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λόγω ανάκλησης του ορισμού τους από την θέση ευθύνης των Αντιδημάρχων.
  2. Ανακαλεί την αρίθμ. 163/17-2-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ: 6ΖΠΓΩΕ0-Ξ1Ω) Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων ως Τακτικά Μέλη στην Οικονομική Επιτροπή των κ. Μανωλάκη Μιχαήλ και κ. Λυριστή Ιωάννη από 17/2/2021 ως 6/11/2021 για λόγους ασφάλειας δικαίου καθώς η ιδιότητας τους ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συναρτάται με την ιδιότητας τους ως Αντιδημάρχων, η οποία έπαυσε με την αρίθμ. 739/12-8-2021 απόφαση του Δημάρχου.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στην διαύγεια.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος