ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 20/02-07-2024 της Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. 18 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου».

Στην Κάρπαθο σήμερα 02-07-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση διά ζώσης.

Ύστερα από την με αριθμό πρωτ17772/27-06-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζή, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη,, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/10. διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (05) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Φελλουζής Μιχαήλ (Πρόεδρος) 2. Πρωτόπαπας Νικόλαος 3. Μανωλάκης Θεοδόσιος 4. Μανωλάκης Μιχαήλ 5. Λουλούδης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ:

Παρατηρήσεις: . Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Διοικητική Υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου κ. Χατζηπαχούλη Παυλίνα. .

Στην συνεδρίαση από τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν: ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ, και η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφία. .

Στην λήξη της Συνεδρίασης ο επικεφαλής της παράταξης Καρπαθιακής Ένωσης ο κ. Μανωλάκης Μιχαήλ δεν υπόγραψε το χειρόγραφο πρακτικό.

Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Δημάρχου Καρπάθου κ. Μιχαήλ Φελλουζή και των μελών της, καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης 20/2024.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. Μιχαήλ Φελλουζής έθεσε υπόψιν των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγησή του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου Εποπτείας και Συντονισμού επί θεμάτων Αθλητισμού Νεολαίας και Πρόληψης της παραβατικότητας, Προσχολικής Αγωγής – Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών κ. Χαλκιά Ιωάννη με το 18 ο θέμα: «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας του δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου», η οποία έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω νομοθετήματα και διατάξεις:: Το ΦΕΚ 4249/τ.Β./05-12-2017, “Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών”. Το ΦΕΚ 61/τ.Α./08-05-1986, “Ίδρυση Πενήντα (50) Κρατικών Παιδικών Σταθμών και Εβδομήντα (70) Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών”.

Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’), “Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας”. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28.07.2007 τεύχος Α’), “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων”.

Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”. Την υπ’ αριθμό 74-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΨ1ΩΕ0-2Σ1) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου.

Εισηγούμαι την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Καρπάθου και την διαβίβαση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επισυνάπτεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Καρπάθου.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Καρπάθου και την διαβίβαση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Τα μέλη 1. Πρωτόπαπας Νικόλαος 2. Μανωλάκης Θεοδόσιος 3. Μανωλάκης Μιχαήλ 4. Λουλούδης Χρήστος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

1 KANONΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΘΡΟ 1

Έκταση εφαρμογής κανονισμού Ο Κανονισμός αυτός που αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου και έχει καταρτισθεί βάσει του «Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» ΦΕΚ 4249/τ.Β./5-12-2017.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Σκοπός του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Καρπάθου

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Καρπάθου είναι κυρίαρχα χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας και έχει ως σκοπό:

Να παρέχει ενιαία προσχολική αγωγή και διαπαιδαγώγηση σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.

• Να βοηθάει τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.

• Να ευαισθητοποιεί τους γονείς πάνω σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας, προσφέροντας τους πληροφόρηση και καθοδήγηση.

• Να βοηθάει τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο.

• Να παρέχει ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

• Να διευκολύνει τους εργαζόμενους και τους άνεργους γονείς. ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα Εγγραφής και Εγγραφή Παιδιών

1. α. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

2. β ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου.

Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου, δύναται να λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν.

Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ειδικότερα, στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου δικαίωμα εγγραφής έχουν καθόλη την διάρκεια του έτους παιδιά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις.

Δύναται η σύσταση βρεφικού τμήματος στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

β. Δικαίωμα εγγραφής στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

2. Τα εγγραφόμενα στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Καρπάθου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου.

3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λ.π.).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους.

Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας της/του αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

4. Για την εγγραφή των παιδιών στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 3

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο με σχετική σημείωση σε περίπτωση που το παιδί πάσχει από καρδιοπάθειες, ζάχαρο ή άλλες σημαντικές ασθένειες, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Μantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.

ζ) Για αλλοδαπούς, βεβαίωση από την αντίστοιχη ΔΟΥ της χώρας τους για εισοδήματα και ακίνητη περιουσία αλλοδαπής.

η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

θ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτηθεί να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.

5. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία επιλογής κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ανακοίνωση που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καρπάθου, του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου και όπου αλλού ο νόμος ορίζει.

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί, δύναται να υποβάλλονται και εκτός της προηγούμενης ημερομηνίας ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι κενές θέσεις καθόλη την διάρκεια του έτους. Εντός του μηνός Ιουνίου συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου και συγκροτεί ειδική Επιτροπή Επιλογής, στην οποία μετέχει και παιδαγωγικό προσωπικό.

Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων, τον οποίο υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών.

Η απόφαση επιλογής και ο πίνακας επιλαχόντων, με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων, αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Καρπάθου και του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, ενώ οι αιτήσεις για τυχόν κενές θέσεις θα εξετάζονται άμεσα και εντός μήνα, στην οποία θα ακολουθείται η αναφερόμενη διαδικασία.

6. Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα δικαιολογητικά της παρ.4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β. δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

7. Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.

8. Απαγορεύεται να προκρίνεται ως κριτήριο επιλογής η δημοτικότητα έναντι της ιδιότητας του κατοίκου. Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωμα φιλοξενίας παιδιά μη αυτοεξυπηρετούμενα ως προς την ατομική τους υγιεινή.

9. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου, μπορεί να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 4

Εξαιρούνται οι ιατρικές βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών.

10. Οι αιτήσεις παραλαμβάνονται από το πρωτόκολλο του Δήμου Καρπάθου και επιστρέφονται εκεί συμπληρωμένες και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. ΑΡΘΡΟ 4 Διακοπή Φιλοξενίας

1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις:

α) Όταν το ζητήσουν με αίτηση τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών.

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και κατόπιν γνωμάτευσης ειδικού γιατρού.

γ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις προς τους γονείς των παιδιών, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Σταθμού.

δ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν των 30 συνεχόμενων ημερών τα παιδιά απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τον Σταθμό, και εφόσον έχουν ειδοποιηθεί εγγράφως οι γονείς, πριν την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

2. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτό που έχει διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 1.

ΑΡΘΡΟ 5 Οικονομική Συμμετοχή Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη σύμφωνη γνώμη, μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα και σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα από την ιδιότητα των γονέων ως κατοίκων, δημοτών ή ετεροδημοτών.

Στην περίπτωση επιβολής οικονομικής συμμετοχής, αυτή πρέπει να είναι εύλογη και συμβολική, και να γνωστοποιείται με ανάρτηση πριν την έναρξη του χρονικού διαστήματος υποβολής των αιτήσεων για εγγραφή.

Με την ίδια απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου ορίζονται οι περιπτώσεις απαλλαγής καταβολής τροφείων ή η πιθανή μείωση αυτών.

Οι αιτήσεις απαλλαγής ή επαναπροσδιορισμού των τροφείων εξετάζονται από ειδική Επιτροπή Επαναξιολόγησης και η απόφαση πρέπει να τεκμαίρεται πλήρως.

ΑΡΘΡΟ 6 Μεταφορά Παιδιών

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 5

1. Με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου δύναται να προβλεφθεί μέσο μεταφοράς νηπίων από και προς τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς για την μεταφορά νηπίων.

2. Εάν ισχύει η παράγραφος 1, με απόφαση της Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου ή ελλείψει Προϊσταμένου της Υπεύθυνης του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου ανατίθεται η εκ περιτροπής συνοδεία των νηπίων, κατά τη μεταφορά τους, σε μέλη του παιδαγωγικού προσωπικού ή σε βοηθούς παιδαγωγούς, μέσα στο ωράριο εργασίας τους.

3. Το κόστος μεταφοράς των παιδιών καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου και είναι ανεξάρτητο από την οικονομική εισφορά του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι ανάλογο της οικονομικής δυνατότητας των γονέων.

ΑΡΘΡΟ 7 Λειτουργία Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου

1. Η λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.

2. Με απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Καρπάθου μπορεί να λειτουργεί το μήνα Αύγουστο και να διακόπτει την λειτουργία του για ένα μήνα κατά τη διάρκεια των μηνών Μαΐου-Σεπτεμβρίου.

3. Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Καρπάθου δεν λειτουργεί από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

4. Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Καρπάθου δεν λειτουργεί κατά τις επίσημες αργίες, ακολουθώντας την λειτουργία του Δήμου Καρπάθου.

5. Η λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου αρχίζει από τις 7:00π.μ. έως τις 4:00μμ. Για την υλοποίηση του ανωτέρου ωραρίου στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Καρπάθου, θα λαμβάνεται υπόψη το εκάστοτε υπάρχον προσωπικό, το οποίο θα εργάζεται με κυλιόμενο ωράριο εάν είναι απαραίτητο με απόφαση της Προϊσταμένης/του Προϊσταμένου του Σταθμού και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε περίπτωση απουσίας υπαλλήλων του εκπαιδευτικού προσωπικού τα παιδιά θα εξυπηρετούνται από το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει μειωμένη προσέλευση παιδιών, ο σταθμός θα λειτουργεί κανονικά στο ωράριό του, ακόμα και με την παρουσία ενός παιδιού.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Καρπάθου, μπορεί να παρατείνει έως και δύο (2) ώρες επιπλέον το ωράριο λειτουργίας του.

Για την υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 8 Συγκρότηση Σταθμών σε Τμήματα

1. Στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου συγκροτούνται:

α) Τμήματα νηπίων από 2,5 ετών -3,5 ετών β) Τμήματα νηπίων 3,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 6

2. Κάθε τμήμα του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου, στο οποίο απασχολούνται μία/ένας (1) παιδαγωγός και μία/ένας (1) βοηθός, εξυπηρετεί έως 25 παιδιά.

3. Στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου Σταθμό δύνανται να εγγράφονται νήπια καθ΄ υπέρβαση της δυναμικότητάς του, μέχρι ποσοστού 10% αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόμενο από τις ως άνω διατάξεις προσωπικό. ΑΡΘΡΟ 9 Ιατρική παρακολούθηση

1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου, αποτελεί υποχρέωση του Δήμου Καρπάθου και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται το Σταθμό ανά 15 ημέρες.

2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί εντός του Σταθμού και συνοδεύει το παιδί σε όλο το διάστημα της φιλοξενίας του στον Σταθμό.

3. Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής των παιδιών, κατ’ ελάχιστο τρεις φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιμο λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού.

4. Η περιφρούρηση της υγείας του παιδιού αποτελεί επίσης υποχρέωση και του λοιπού προσωπικού του Σταθμού, το οποίο εφαρμόζει πιστά όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.

Ο προληπτικός ιατρικός έλεγχος του προσωπικού του σταθμού καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

5. Σε περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να ειδοποιήσουν αμέσως τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη ή ελλείψει αυτού τον/την υπεύθυνη του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου.

Η επιστροφή του παιδιού στο Σταθμό θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Ιατρική Βεβαίωση για τη νόσο από την οποία έπασχε το παιδί, αλλά και για την αποθεραπεία του.

6. Σε περίπτωση που το παιδαγωγικό προσωπικό έχει ενδείξεις ή διαπιστώνει συμπτώματα ασθένειας των παιδιών, οφείλει να ενημερώσει του γονείς και τον παιδίατρο του σταθμού. Τα παιδιά που νοσούν θα πρέπει να διακόψουν την φοίτησή τους μέχρι την πλήρη ανάρρωσή τους.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 7

ΑΡΘΡΟ 10 Ημερήσια Απασχόληση Παιδιών

1. Στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με αγάπη, στοργή, φροντίδα, εμπιστοσύνη, αποδοχή και κατανόηση, με διάλογο και επεξήγηση. Απαγορεύεται στο προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας. Βάση του ημερησίου προγράμματος απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και η ομαλή συναναστροφή των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.

2. Η προσέλευση γίνεται μέχρι τις 9 π.μ. Μετά τις 9 π.μ. δεν γίνονται δεκτά τα νήπια, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες οι γονείς οφείλουν να ειδοποιούν τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη ή ελλείψει αυτής τον/την Υπεύθυνο του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου.

3. Το ημερήσιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο, τηρούνται όμως ορισμένα βασικά χρονικά σημεία αυτού, όπως προσέλευση, αναχώρηση των παιδιών, ώρες φαγητού.

α) Ώρα προσέλευσης: 7:00 π.μ. – 9:00 π.μ. β) Ώρα πρωινού: 9:00 π.μ. – 9:30 π.μ. γ) Ώρα μεσημεριανού: 12:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. δ) Ώρα αναχώρησης: 13.00 μ.μ. – 16.00 μ.μ.

4. Το παιδαγωγικό πρόγραμμα του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα, τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας. Βασίζεται στην παιδοκεντρική προσέγγιση και ο παιδαγωγός οφείλει να σέβεται τις ατομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές των παιδιών και των οικογενειών τους.

Οι ώρες ελεύθερου παιχνιδιού σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο, ανάπαυσης και χαλάρωσης προσδιορίζονται βάσει της ηλικίας των παιδιών, καθώς και των ατομικών και βιολογικών αναγκών τους.

5. Δεν επιτρέπονται, κατά τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου, δραστηριότητες που προϋποθέτουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των γονέων.

6. Η ετήσια λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου ξεκινά το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους με την προσαρμογή των παιδιών. Ως προσαρμογή νοείται η εναρκτήρια εκείνη παιδαγωγική δραστηριότητα που απαιτείται για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του Σταθμού και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία. Βασικός στόχος της είναι η αβίαστη προσαρμογή του κάθε νηπίου και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή του, μέσω της συνεργασίας του παιδαγωγικού προσωπικού και της οικογένειας του νηπίου.

Το διάστημα προσαρμογής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατόπιν συνεννοήσεως του εκπαιδευτικού προσωπικού με την διοίκηση και τον αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 8

ΑΡΘΡΟ 11 Διατροφή Παιδιών

1. Στα νήπια του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα).

2. Το διαιτολόγιο των παιδιών καθορίζεται σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδιατρικές απόψεις για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, μπορεί να ποικίλει από εποχή σε εποχή και συντάσσεται από Επιτροπή, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά παιδίατρος και ο/η Προϊστάμενος/Προϊσταμένη και ελλείψει αυτού ο Υπεύθυνος/η του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου.

Γνώμη διατυπώνει συμπληρωματικά και διατροφολόγος, εφόσον υπηρετεί στο Σταθμό. Ως βάση για το ποσοτολόγιο τροφίμων και για το διαιτολόγιο λαμβάνονται τα προτεινόμενα στην αριθμ. Υ1α/76785/12.10.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 3758), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Το πρόγραμμα του διαιτολογίου αναρτάται σε εμφανές σημείο του Σταθμού, ώστε να ενημερώνονται σχετικά οι γονείς.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη χορήγηση στα παιδιά νωπών φρούτων και λαχανικών, νωπού κρέατος και ψαριών, γαλακτοκομικών προϊόντων σε επαρκείς για τις ανάγκες τους ποσότητες, όπως επίσης και η μη χορήγηση ειδών διατροφής που περιέχουν συντηρητικές χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικές ουσίες, αυξημένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη ή αλάτι.

3. Παρέχεται η δυνατότητα να παρασκευάζεται η τροφή των νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου, εφόσον υπηρετεί μάγειρας και λειτουργούν τα μαγειρεία. Εξαίρεση αποτελεί το γάλα, το οποίο πρέπει να παρασκευάζεται εντός του Σταθμού. Η τροφή πρέπει να μεταφέρεται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρ.2 απόφαση του Υπουργού Υγείας.

ΑΡΘΡΟ 12 Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού

Το προσωπικό του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη λειτουργία του, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του, παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις, και γενικά να εκτελεί τα καθήκοντά του ευσυνείδητα.

ΑΡΘΡΟ 13 Ειδικά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Προσωπικού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου

Ενδεικτικά τα καθήκοντα του προσωπικού προσδιορίζονται ως εξής:

1. Το Παιδαγωγικό Προσωπικό: α) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος, ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους. Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης.

β) Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράμματος με είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κ.λπ.).

γ) Βοηθά τα φιλοξενούμενα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών. Παρακολουθεί τη διατροφή και καθαριότητά τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. δ) Ενημερώνει τους αρμοδίους και τον/την Παιδίατρο για κάθε ύποπτο σχετικά με την υγεία τους περιστατικό.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 9

ε) Τηρεί βιβλίο παρουσίας των παιδιών και ενημερώνει αρμοδίως για τις καθυστερήσεις παιδιών στην προσέλευσή τους ή στις απουσίες τους.

στ) Λόγω της άμεσης επαφής του με τα παιδιά, προσφέρει σε αυτά με υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσουν σ` αυτά ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους

Σε καμία περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο δεν επιτρέπεται η λεκτική, ψυχολογική και σωματική βία, η προσβολή της προσωπικότητάς τους και η σωματική τιμωρία.

ζ) Ενημερώνει μία (1) φορά το μήνα τους γονείς για τη γενική, σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους και διατηρεί αρμονική σχέση και με τους δύο (2) γονείς.

η) Ενημερώνει τους γονείς για τις δραστηριότητες των παιδιών και εκδηλώσεις του Σταθμού.

θ) Για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις το προσωπικό οφείλει να ενημερώνει τους γονείς και τον αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα και τις ημέρες αυτό το ωράριο λειτουργίας θα ισχύει κανονικά. Επιπλέον, για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται στον παρών κανονισμό, το προσωπικό οφείλει και να ενημερώνει τους γονείς και τον αρμόδιο δημοτικό σύμβουλο, τρεις (3) ημέρες νωρίτερα. ι) Κάθε παιδαγωγός μπορεί να απασχολεί έως όσα παιδιά προβλέπονται από την άδεια λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού.

2. Το Προσωπικό Καθαριότητας – Βοηθητικών Εργασιών: Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον/την Προϊστάμενο/Προϊσταμένη του Σταθμού. Χρησιμοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαμβάνει από το Διαχειριστή με υπηρεσιακό σημείωμα.

3. Ο/Η Παιδίατρος που συμβάλλεται με το Σταθμό με σύμβαση έργου, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α) Εξετάζει ανά 15 ημέρες τα παιδιά και παρακολουθεί την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του/της στην ατομική καρτέλα κάθε παιδιού.

β) Παρακολουθεί, συνεργαζόμενος/η με τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την Ψυχολόγο, εφόσον υπηρετούν, την ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών.

γ) Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθμό παιδιού που απουσίασε από σοβαρή ασθένεια, με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση.

δ) Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση των Σταθμών. Διατηρεί σε κάθε Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο και για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών του. ΑΡΘΡΟ 14 Τηρούμενα Βιβλία

Στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή): α. Μητρώο νηπίων.

β. Φάκελος υγείας των νηπίων. γ. Βιβλίο παρουσίας των νηπίων. δ. Βιβλίο συμβάντων. ε. Ημερήσιο παρουσιολόγιο προσωπικού.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 10

ΑΡΘΡΟ 15 Ειδικοί Κανόνες για το Προσωπικό

1. Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου είναι ανάλογες με το κατά νόμο ωράριο εργασίας του και τις ώρες λειτουργίας του Σταθμού.

2. Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από το Σταθμό κατά τις εργάσιμες ώρες. Εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί προσωπικοί ή υπηρεσιακοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη απομάκρυνση του υπαλλήλου, μετά από ειδική άδεια του/της Προϊσταμένου/Προϊσταμένης ή ελλείψει αυτού του οριζόμενου ως Υπευθύνου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου.

3. Το προσωπικό δικαιούται διατροφής από το ίδιο φαγητό που παρασκευάζεται για τα φιλοξενούμενα παιδιά. Η διατροφή αυτή δεν θεωρείται έμμεση μισθολογική παροχή του προσωπικού, αλλά αποβλέπει στην εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του Σταθμού. Κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η χορήγηση στο προσωπικό, φαγητού σε χρήμα ή σε είδος ή η χωριστή παρασκευή φαγητού για το προσωπικό.

ΑΡΘΡΟ 16 Κανονική Άδεια Προσωπικού

Το προσωπικό που εργάζεται αποκλειστικά στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Καρπάθου, κατά τις ημέρες μη λειτουργίας αυτών βάσει του άρθρου 7 του παρόντος, έχει διακοπές εργασίας.

Το εν λόγω προσωπικό μπορεί, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λαμβάνει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

ΑΡΘΡΟ 17 Τελικές Διατάξεις – Έ

Εναρξη Ισχύος Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Καρπάθου και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται με την έκδοση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπάθου.