Πρόσκληση για 21η Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

MΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ.ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Την 9η Ιουλίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 21ηη Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα :

α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, και

β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215), για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

2. Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών, για τη θέση του Υπευθύνου του δημοτικού γυμναστηρίου Καρπάθου.

3. Έγκριση νέων τμημάτων εκμίσθωσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Καρπάθου.

4. Αποδοχή δωρεάς παροχής υπηρεσιών μεταφοράς νερού.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής