Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Καρπάθου

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ.904

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

MIXAΛΗΣ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 Ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α) «Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις», όπου ορίζεται ότι, για τις ανάγκες οργάνωσης , σχεδιασμού και προπαρασκευής της Π.ΑΜ., στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού συνιστάται Γραφείο Π.ΑΜ.

3. Το αριθμ. πρωτ. 27901/28.04.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χώρας», με το οποίο γνωστοποιείται η Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων του Ν. 2641/1998, σε ότι αφορά στη σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της χώρας, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Τα με αριθ. πρωτ. Φ. 590/22/04.04.2023 και Φ. 590/57ΟΙΚ/5.6.2024 έγγραφα του Αυτοτελούς Τμήματος του Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα οποία παρέχονται διευκρινήσεις αναφορικά με τη σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού τη στελέχωση και τις αρμοδιότητες του.

5. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. Φ. 590/22/04.04.2023 αναφερόμενο έγγραφο και πιο συγκεκριμένα στην παρ. 4 επισημαίνεται πως:

α) δεν απαιτείται άμεση τροποποίηση του οικείου Ο.Ε.Υ. για τη σύσταση Γραφείου Πολιτικής Άμυνας καθώς προβλέπεται ευθέως από διάταξη του νόμου και αρκεί η αποτύπωση του στο ψηφιακό οργανόγραμμα του Δήμου,

β) δεν προβλέπονται συγκεκριμένοι κλάδοι και ειδικότητες προσωπικού για τη στελέχωση του,

γ) δύναται να συμπεριληφθούν στις αρμοδιότητες του, αντίστοιχες αρμοδιότητες Δήμων σε θέματα Άμυνας, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του Ν. 2641/1998 «Παλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις», του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης» και της Φ.301/2- 663/5-2-1976 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄584) «Περί διαθέσεως των εσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως προς εξασφάλισιν Μέσως Προστασίας του Άμαχου Πληθυσμού»,

 ε) δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ένταξη ή μη του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Αυτοτελές Τμήμα του Δήμου.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου (ΦΕΚ 1322/τχ Β΄/23-12- 2022), όπως ισχύει.

7. Το γεγονός ότι από τη λήψη της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τη σύσταση αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου, το οποίο εντάσσεται στις υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στον Δήμαρχο.

Β. Το εν λόγω Γραφείο θα τελεί υπό την εποπτεία του εκάστοτε αρμόδιου Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου για θέματα Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Καρπάθου και θα υποστηρίζεται σε επίπεδο επιχειρησιακής λειτουργίας από το υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου που είναι επιφορτισμένο με τα καθήκοντα της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου.

Γ. Αρμοδιότητες του ως άνω Γραφείου Πολιτικής Άμυνας θα είναι η οργάνωση της Τοπικής Άμυνας, η Πολιτική Άμυνα και η Πολιτική Προστασία της περιοχής του Δήμου Καρπάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2641/1998, ΦΕΚ Α’ 211 ή το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα το Γραφείο θα ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

1. Μεριμνά για την οργάνωση, προπαρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων, προς επιβίωση στον πόλεμο ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ειρήνη και συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα, η οποία εξασφαλίζεται δια της Πολιτικής Κινητοποίησης και της Πολιτικής Άμυνας.

2. Εισηγείται για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού θεμάτων και μέτρων της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.

3. Μεριμνά για το συντονισμό και την κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικώς των υπηρεσιών του Δήμου για την επίτευξη των επιταγών της πολιτικής άμυνας.

4. Μεριμνά για την εκτέλεση ενεργειών που απορρέουν από τα σχέδια ΠΣΕΑ της οικείας Περιφέρειας.

5. Φροντίζει για την εγγραφή κονδυλίων στον δημοτικό προϋπολογισμό υπέρ της πολιτικής άμυνας.

6. Μεριμνά για την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση σειρήνων συναγερμού ή άλλων αντίστοιχων μέσων.

7. Φροντίζει για την κατασκευή δημόσιων καταφυγίων και ορυγμάτων για προστασία του άμαχου πληθυσμού.

8. Επιστατεί στην προμήθεια υλικών και μέσων για διάσωση, για πυρόσβεση και για απολύμανση.

9. Συμβάλλει στην οργάνωση και λειτουργία των κτιριακών δομών του Δήμου ως δημόσιων ανεξάρτητων ιδρυμάτων καθώς και στη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού.

10. Προετοιμάζεται για τις ενέργειες που προβλέπονται για το Δήμο στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού πολιτικής άμυνας, αν ο Δήμος εντάσσεται σε αυτόν.

11. Μετέχει, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, στις Εθνικές Διακλαδικές Ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, στις οποίες υπάρχει συμμετοχή του Πολιτικού Τομέα. Δ.

Η ενσωμάτωση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου θα γίνει με την πρώτη τροποποίηση αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007, Α’ 134).

Ε. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί αρμοδίως και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ