ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

Αριθμός Απόφασης 247/2024

Απόσπασμα

Καταχωρηθείσα στο υπ’ αριθμόν 6ο πρακτικό της από 31-5-2024 συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σήμερα, 31-5-2024, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, η Περιφερειακή Επιτροπή, δυνάμει της με αριθμ. πρωτ. 70774/1229/27-5-2024 (ΑΔΑ: 987Φ7ΛΞ-Η2Ε) πρόσκλησης του Προέδρου αυτής, Περιφερειάρχη, κ. Γεώργιου Χατζημάρκου, που δημοσιεύτηκε και στάλθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στα μέλη της.

Η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα τα οριζόμενα στο άρθρο 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

Συμμετείχαν στη συνεδρίαση:

1. Γεώργιος Χατζημάρκος, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ως Πρόεδρος

2. Χαρίκλεια Γιασιράνη, Αντιπεριφερειάρχης – τακτικό μέλος

3. Νικόλαος Τσουκαλάς, Αντιπεριφερειάρχης – τακτικό μέλος

4. Φιλήμων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης –τακτικό μέλος

5. Χαράλαμπος Ναβροζίδης, Αντιπεριφερειάρχης – τακτικό μέλος

6. Μικές Ζηρούνης – τακτικό μέλος

7. Μιχαήλ-Νεκτάριος Καπίρης – τακτικό μέλος 8. Πρόδρομος Σφυρίου – τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. Γεώργιος Λεονταρίτης, Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων – τακτικό μέλος

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία προκειμένου για την έναρξη της συνεδρίασης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Γραμματέα της Επιτροπής Αντώνιο Πατρό και τη Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Ευμορφία Αριστείδου, οι οποίοι συμμετείχαν στην συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε προς συζήτηση το 18ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καρπάθου για το έργο: «Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Καρπάθου».

Στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου κ. Λυμπερόπουλος Νικόλαος, και ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου, κ. Αντώνης Παπούλης.

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής:

1.Τις διατάξεις:

– 2 – α)των άρθρων 175, 176 και 177 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν σήμερα,

β) του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 1666/τ.Β/10-8- 2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/τ.Β/30-12-2016) αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” όπως ισχύουν σήμερα.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν.3852/2010.

5. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

6. Τον κανονισμό λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1682/τ.Β/04-05-2020).

7. Την με αριθμ. 2/2024 (ΑΔΑ: 9Ξ8Π7ΛΞ-ΛΗ4) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, 1ης συνεδρίασης της 8-1-2024, για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία ελέγχθηκε για την νομιμότητα της με την αριθμ. πρωτ.1683/16-1-2024 (ΑΔΑ: Ψ49ΘΟΡ1Ι-621) απόφαση επικύρωσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
8. Το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καρπάθου για το έργο: «Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Καρπάθου».

9. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου «Συντηρήσεις-Επισκευές σχολικών κτιρίων Δήμου Καρπάθου».

10. Το αριθμ. πρωτ. 297/29-05-2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου – Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων, με θέμα: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για «Έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών μονάδων νήσου Καρπάθου».

11. Το γεγονός ότι το διαλαμβανόμενο θέμα είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου.

Ο κ. Παπούλης Αντώνιος, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Δωδεκανήσου, ενημέρωσε επί του θέματος και έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 297/29-05-2024 γραπτή εισήγηση του Τμήματος Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων Δωδεκανήσου, με το επισυναπτόμενο σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, ως εξής :

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καρπάθου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για «Έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών μονάδων νήσου Καρπάθου».

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να προβεί στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Καρπάθου για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις – επισκευές σχολικών μονάδων Ν. Καρπάθου».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά έργα επισκευών-συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ήτοι: κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων). Η εκτέλεση του έργου αποσκοπεί στην αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιρίων και των εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων εντός των ορίων του Δήμου.

– 3 – Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) και θα καλυφθεί από πόρους του ΠΔΕ οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Παρακαλούμε λοιπόν για την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μέσω της τηλεδιάσκεψης, κατά την οποία διατυπώθηκαν οι απόψεις των μελών της Περιφερειακής Επιτροπής, όπως αυτές εκτενώς αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, και η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω:

Αποφασίζει Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την σύναψη και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καρπάθου για το έργο:

“Έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών μονάδων νήσου Καρπάθου».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (70.000,00 €) και θα καλυφθεί από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

2. Εγκρίνει το υποβληθέν σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Καρπάθου για το έργο: «Έργα συντηρήσεων – επισκευών σχολικών μονάδων νήσου Καρπάθου» το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Α ρ ι θ μ ό ς Α π ό φ α σ η ς 247/2024

Για την ακρίβεια συντάχθηκε το απόσπασμα πρακτικού και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΦΙΛΗΜΩΝ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ

ΜΙΚΕΣ ΖΗΡΟΥΝΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΑΠΙΡΗΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΣΦΥΡΙΟΥ