Προς: 1. Τακτικά μέλη της Δημοτικής Επιτροπής (όπως πίνακας αποδεκτών).

2. Δ/νση: Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Γεν. Γραμματέα.

4. Παρασκευόπουλος (site Δήμου Καρπάθου).

5. Απομαγνητοφώνηση(Καρράς studio)

Θέμα: Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Την 24η Μαΐου 2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα Καρπάθου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να μετέχετε στην 13η Έκτακτη Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα : με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο, 77 του Ν. 4555/2018, και β. σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως προβλέφθηκε η αντικατάσταση της οικονομικής Επιτροπής από τη Δημοτική Επιτροπή, με το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) σε συνδυασμό με το άρθρο 92 του Ν. 5079/2023 (Α΄215), για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση για το κατεπείγον της Συνεδρίασης.

2. Έγκριση για την προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 269 του Ν. 4412/2016 λόγω του κατεπείγοντος (διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού). Σημείωση Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

Πίνακας Αποδεκτών:

Τακτικά μέλη

1. Πρωτόπαπας Νικόλαος

2. Μανωλάκης Θεοδόσιος

3. Βασιλαράκης Γεώργιος

4. Μανωλάκης Μιχαήλ

Υπηρεσιακοί Παράγοντες

1. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου

2. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας

3. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Τμήμα Λογιστηρίου – Προμηθειών και Προϋπολογισμού

6. Τμήμα Εσόδων – Περιουσίας και Ταμείου

7. Τμήμα Περιβάλλοντος

8. Τμήμα Ύδρευσης

9. Τμήμα Προγραμματισμού Απομαγνητοφώνηση Καρράς (studio) Ιστοσελίδα του Δήμου Καρπάθου Παρασκευόπουλος

Κοινοποίηση: 1. Νταργάκης Νικόλαος

2. Αναπληρωματικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής:

1. Δημάρχου Θεοχαρούλα

2. Πρωτόπαπας Μηνάς

3. Λουλούδης Χρήστος

4. Χριστοδούλου Αλέξανδρος