ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, έχοντας υπ’ όψιν :

ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α ́ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α ́134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει”.
 4. Τις διατάξεις και δη το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 87 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρπάθου έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να οριστούν μέχρι τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 : Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 1322/23-4-2012 Τεύχος Β ́) με τις τροποποιήσεις του.
 10. Την ανάγκη αναδιαμόρφωσης και ανασχηματισμού των αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων.
 11. Την ανάγκη εύρυθμης και συνεκτικής λειτουργίας στη Διοίκηση του Δήμου μέσω Δημάρχου και Αντιδημάρχων καθώς και της συνάφειας των αρμοδιοτήτων τους.
 12. Την υπ’ αριθμ.: 739/2021 απόφαση Δημάρχου για ανάκληση ορισμών αντιδημάρχων.
 13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 5940/ 19-08-2021 επιστολή του Δημάρχου Καρπάθου.
 14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 45089/22-09-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
 15. To υπ’ αριθμ.: 001/22-09-2021 πρακτικό της παράταξης «Κάρπαθος – Νέα Αρχή» με θέμα «Εκλογή – Έγκριση ορισμού Αντιδημάρχου, κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριου.

ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι Ζ Ε Ι

Τον ορισμό Αντιδημάρχου του Δήμου Καρπάθου, με θητεία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση κατά νόμο της παρούσας, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες διακριτές αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

 • Ο συντονισμός και η επίβλεψη του Κέντρου Κοινότητας.
 • Ο συντονισμός και η επίβλεψη του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
 • Τη μέριμνα για την τήρηση μητρώου πολιτών προς τους οποίους ο Δήμος προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 • Τη δημιουργία Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου.
 • Το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων.
 • Την εποπτεία των Δημοτικών parking.
 • Την ανάπτυξη και διαχείριση Δημοτικής- Αστικής συγκοινωνία, τους χώρους στάθμευσης.
 • Την εποπτεία και ευθύνη για την καλή λειτουργία της διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου και Αλλοδαπών.
 • Την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού Φαρμακείου & Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
 • Καθώς και τον έλεγχο της στάθμευσης των αυτοκινήτων.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΘΕΜΕΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Την εισήγηση για τη χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού μητρώου επιχειρήσεων, τον έλεγχο νομιμότητας και είσπραξης δημοτικών τελών.Αρμοδιότητες σε θέματα Δημοτικής περιουσίας.
 • Την τήρηση αρχείων της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα).
 • Τη μέριμνα για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατύπωση εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου.Αρμοδιότητες σε θέματα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού.
 • Για θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας και Αλιείας) Επίσης εξουσιοδοτείται για την τέλεση πολιτικών γάμων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση βεβαιώσεων και την εισήγηση προστίμων.

Ορίζεται μέλος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπάθου.

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού. (αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος