ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, έχοντας υπ’ όψιν:

ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΗΣ

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει”.
 4. Τις διατάξεις και δη το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 87 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρπάθου έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν μέχρι τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 : Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 1322/23-4-2012 Τεύχος Β΄) με τις τροποποιήσεις του.
 10. Την ανάγκη αναδιαμόρφωσης και ανασχηματισμού των αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων έπειτα της ως άνω (9) παραίτησης αντιδημάρχου.
 11. Το υπ’ αριθ. 01/22-09-2021 Πρακτικό της Δημοτικής Παράταξης Α.Π.Ε.Κ. με θέμα «Εκλογή – Έγκριση ορισμού Αντιδημάρχου, κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριου.
 12. Την ανάγκη εύρυθμης και συνεκτικής λειτουργίας στη Διοίκηση του Δήμου μέσω Δημάρχου και Αντιδημάρχων καθώς και της συνάφειας των αρμοδιοτήτων τους προ διόρθωση της 1173/2020 απόφασης Δημάρχου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τον επανακαθορισμό των Αντιδημάρχων του Δήμου Καρπάθου, με θητεία ένα (1) έτος από τη δημοσίευση κατά νόμο της παρούσας μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες διακριτές αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ (Όλυμπο, Μεσοχώρι, Σπόα) ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΗΣ

Στον Νταή Νικόλαο Αντιδήμαρχο Βόρειας Καρπάθου, ο Δήμαρχος του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν μόνο την Βόρεια Κάρπαθο :

 • Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τον ηλεκτροφωτισμό των δημοτικών οδών, δημοτικών κτιρίων, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων, την επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και την παρακολούθηση της υλοποίησης της συνεργασίας του Δήμου με το Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.).
 • Την εποπτεία, μέριμνα και ευθύνη για τη φύλαξη των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτιρίων και σχολείων και την πρόληψη της παραβατικότητας σε συνεργασία με τα Σώματα Ασφαλείας.
 • Την χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής του Δήμου σε ζητήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των οχημάτων, ρύθμισης της κυκλοφορίας, καθορισμού πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα την λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την αδειοδότηση, λειτουργία, συντήρηση, καθαριότητα κ.λπ. των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων και της ναυαγοσωστικής κάλυψης των ακτών.
 • Την προστασία του περιβάλλοντος, την εποπτεία και ευθύνη για την συντήρηση και επέκταση των χώρων πρασίνου.
 • Την εποπτεία, ευθύνη και υπογραφή όλων των εγγράφων και των αποφάσεων και θεμάτων που εκδίδονται από το Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού, το Γραφείο Προστασίας – Συντήρηση Περιβάλλοντος – Πρασίνου και το Γραφείο Φύλαξης κοινοχρήστων χώρων και Σχολικών Κτιρίων.
 • Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων, που αφορούν τα αδέσποτα και τα παραγωγικά ανεπιτήρητα ζώα.
 • Την ευθύνη και εποπτεία της υπηρεσίας των Κοιμητηρίων του Δήμου.
 • Την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου.
 • Τη συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Ολύμπου, Σπόων, και Μεσοχωριου, για την επίλυση των προβλημάτων τους.
 • Εκπρόσωπος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπάθου, για το Βόρειο τμήμα του νησιού.

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού. (αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος