ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, έχοντας υπ’ όψιν :

ΜΑΝΩΛΗΣ Γ. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (Α΄ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και το άρθρο 5 του Ν. 4623/2019 (Α΄134).
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει”.
 4. Τις διατάξεις και δη το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 87 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καρπάθου έχει δύο (2) Δημοτικές Ενότητες.
 7. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν μέχρι τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
 8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 : Ορισμός Αντιδημάρχων.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου. (ΦΕΚ 1322/23-4-2012 Τεύχος Β΄) με τις τροποποιήσεις του.
 10. Την ανάγκη αναδιαμόρφωσης και ανασχηματισμού των αρμοδιοτήτων των αντιδημάρχων έπειτα της ως άνω (9) παραίτησης αντιδημάρχου.
 11. Το υπ’ αριθ. 01/22-09-2021 Πρακτικό της Δημοτικής Παράταξης Α.Π.Ε.Κ. με θέμα «Εκλογή – Έγκριση ορισμού Αντιδημάρχου, κατόπιν αιτήματος του Δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισύριου.
 12. Την ανάγκη εύρυθμης και συνεκτικής λειτουργίας στη Διοίκηση του Δήμου μέσω Δημάρχου και Αντιδημάρχων καθώς και της συνάφειας των αρμοδιοτήτων τους προ διόρθωση της 1173/2020 απόφασης Δημάρχου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τον ορισμό Αντιδημάρχου του Δήμου Καρπάθου, με θητεία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση κατά νόμο της παρούσας, μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες διακριτές αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων.

 • Παρακολουθεί το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) μεριμνώντας για την ασφάλεια και την ασφάλιση αυτών και τον εφοδιασμό τους με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.
 • Παρακολουθεί την κατανάλωση καυσίμων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχημάτων του Δήμου και διαμορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 • Την εποπτεία των ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου και των Σ.Φ.Η.Ο.
 • Την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
 • Την ανακύκλωση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που συλλέγει ο Δήμος Αρμοδιότητες Τεχνικών έργων.
 • Την ευθύνη λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού (αντικατάσταση λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων κ.λπ.).

Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων.

 • Την τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
 • Τη μέριμνα για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
 • Τη μέριμνα για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.
 • Τη τήρηση των διαδικασιών και αρχείων σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των
  πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττόμενων ποσών.
 • Τη μέριμνα για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση βεβαιώσεων και την εισήγηση προστίμων.

Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου.

Ορίζεται μέλος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπάθου.

Ο ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του νομού. (αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού) και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος