Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε Κοινοβουλευτική Αναφορά του Κοσμήτορα της Βουλής και βουλευτή Δωδεκανήσου Βασίλης Α. Υψηλάντης, σχετικά με τις ζημιές που προκαλούν τα ελάφια σε καλλιέργειες και τη δυνατότητα αποζημίωσης των αγροτών απάντησε ότι σήμερα  οι ζημιές που προξενούνται στις καλλιέργειες από τα ελάφια (dama-dama) δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τον νόμο καθώς και από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.

Ωστόσο με  την κυοφορούμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου θα τεθούν οι βάσεις για την είσοδο νέων κινδύνων στον ΕΛ.Γ.Α, αλλαγών των Κανονισμών του και ενεργοποίηση της πρόσθετης και προαιρετικής ασφάλισης, επιδότηση ασφαλίστρου καθώς και άλλες βελτιωτικές κινήσεις.

Για το ίδιο θέμα ο Βασίλης Α. Υψηλάντης συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, του Πρόεδρου του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργου Στρατάκου, του Περιφερειάρχη Γιώργος Χατζημάρκου, του Αντιπεριφερειάρχ Αγροτικής Οικονομίας, Φιλήμονα Ζανεττίδη, του Διευθυντή του ΕΛΓΑ, Δημήτρης Μπόλος και της Γραμματέως Αγροτικών Φορέων της ΝΔ, Μαίρης Τριανταφυλλοπούλου.

Στη συζήτηση συμφωνήθηκε η εκπόνηση μελέτης για την ένταξη της συγκεκριμένης ζημιάς στις καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ, την ένταξη στο ήδη τρέχον Πρόγραμμα ΠΑΑ 2014-2020 του ΕΛΓΑ, προγράμματος επιδοτήσεων των καλλιεργητών για την περίφραξη και προστασία των καλλιεργειών τους και η ολοκλήρωση της διαδικασίας που έχει ξεκινήσει από τη Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου για την εκπόνηση τοπικού Σχεδίου Διατήρησης και Διαχείρισης των ελαφιών στη Ρόδο.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ Ν.Δ.

Το πλήρες κείμενο της απαντήσεως είναι το ακόλουθο:

Απαντώντας στην παραπάνω Αναφορά που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β.-Ν. Υψηλάντης, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σε εφαρμογή του ν.3877/2020 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας», στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. εντάχθηκαν ως ασφαλιστικά καλυπτόμενα ζημιογόνα αίτια, οι φυσικοί κίνδυνοι και οι ζημιές από είδη αγρίων ζώων και συγκεκριμένα από αρκούδες, αγριογούρουνα στις περιοχές που προστατεύονται από την συνθήκη RAMSAR καθώς και άγρια λήψη της συγκεκριμένης ζημιάς κουνέλια στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου. Οι ζημιές που προξενούνται στις καλλιέργειες από τα ελάφια (dama-dama) δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α. σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο καθώς και από τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛ.Γ.Α.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον ν. 3877/2010, οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή επέκταση των υφιστάμενων καλύψεων του ΕΛ.Γ.Α. που προβλέπονται στους Κανονισμούς του, έχει ως προαπαιτούμενο την εκπόνηση μελετών και την εν συνεχεία υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα, ο νόμος αναφέρει ότι, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από σύνταξη αναλογιστικής μελέτης (ύψος ασφαλίστρου) και εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), καθορίζεται ο χρόνος έναρξης και οι όροι κάλυψης των κινδύνων που δεν περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛ.Γ.Α. Με την ίδια απόφαση οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Ασφάλισης και καθορίζεται το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της.

Σήμερα, πλέον, υπάρχει σαφής πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ και της Διοίκησης του ΕΛ.Γ.Α. για την αναβάθμιση του γεωργοασφαλιστικου συστήματος της χώρας, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς προσφέροντας επαρκή ασφάλιση στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις από τις ζημιές που οφείλονται σε διάφορα καιρικά φαινόμενα που είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής καθώς και από τις συνεχείς καταστροφές από τα άγρια ζώα.

Για τον σκοπό αυτόν, έχουν ξεκινήσει οι απαραίτητες διεργασίες των επιμέρους θεμάτων, βάσει των οποίων θα διαμορφωθούν οι συγκεκριμένες αλλαγές με τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων κατόπιν διαβούλευσης. Οι εν λόγω αλλαγές, μετά την ολοκλήρωσή τους σε κανονιστικό επίπεδο, θα τεθούν σε ισχύ, δημιουργώντας το νέο γεωργοασφαλιστικό πλαίσιο της χώρας.

Ήδη με την αριθ. 142/21211/23-1-2020 (ΑΔΑ:Ψ6ΩΙ4653ΠΓ-ΖΝ1) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συστάθηκε ομάδα εργασίας με συντονιστή τον Πρόεδρο του ΕΛ.Γ.Α, για τη μελέτη του θεσμικού πλαισίου, την ανάλυση των ιστορικών δεδομένων καταστροφών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και αντιστοίχως των αποζημιώσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α., τον συντονισμό με άλλα γνωμοδοτικά ή συμβουλευτικά όργανα που θα αναλάβουν παρόμοιες εργασίες, (όπως π.χ. η Παγκόσμια Τράπεζα έχει συστήσει επίσης επιτροπή, η οποία χρησιμοποιώντας σύγχρονα ποσοτικοποιημένα δεδομένα θα εισηγηθεί επί των μεταρρυθμίσεων) καθώς και τη διερεύνηση άλλων πιθανών αποζημιώσεων των καταστροφών. Το πόρισμα της ομάδας εργασίας καθώς και η υποβολή λύσεων που προτείνονται θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου θα τεθούν οι βάσεις για την είσοδο νέων κινδύνων στον ΕΛ.Γ.Α, αλλαγών των Κανονισμών του και ενεργοποίηση της πρόσθετης και προαιρετικής ασφάλισης, επιδότηση ασφαλίστρου καθώς και άλλες βελτιωτικές κινήσεις.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ΕΛ.Γ.Α. έχει ξεκινήσει την διαδικασία για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο σύστημα και σε αυτό το πλαίσιο, έχει υπογραφεί Μνημόνιο συνεργασίας ΚΕΠΕ-ΕΛ.Γ.Α. για έρευνα και μελέτη, με αντικείμενο την εξέλιξη και βιωσιμότητα του Γεωργοασφαλιστικού Τομέα στην Ελλάδα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ