Με γνώμονα τη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη, την ενίσχυση της χρηστής διοίκησης και της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Π. Τσακλόγλου, διακηρύττει και απευθύνει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του ιδιαίτερου γραφείου του και του γραφείου Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, που σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 περ. β’ και γ΄ του νόμου 4622/19, μπορούν να απασχοληθούν με την ιδιότητα του συνεργάτη στο γραφείο του Υφυπουργού (μία -1- θέση εκ των οποίων στο γραφείο της Γενικής Γραμματέως Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ,ΥΦ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρόκειται για υπαλλήλους του δημοσίου τομέα (μόνιμους ή Ι.Δ.Α.Χ) που υπηρετούν σε φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα κάθε μορφής, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή/και ιδιωτικού δικαίου, και έχουν τη διάθεση να αποτελέσουν τους άμεσους συνεργάτες του Υφυπουργού ή της Γενικής Γραμματέως και να συνδράμουν με τις γνώσεις, την εμπειρία και τον επαγγελματισμό τους στην αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, όπως αυτά προσδιορίζονται στον τομέα της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης.

Οι πιθανές αποσπάσεις-μετακινήσεις που θα προκύψουν, θα γίνουν με σεβασμό στις υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας και του φορέα προέλευσης των υπαλλήλων.

Αν επιθυμείτε μια επαγγελματική πρόκληση και κρίνετε ότι η πρόσκληση σας αφορά μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020 στο E-mail: socinsur@yeka.gr , σημειώνοντας για ποια από τις θέσεις και ποιο/α αντικείμενο/α ενδιαφέρεστε (βλέπε Παράρτημα).

Το γραφείο του Υφυπουργού θα χειριστεί κάθε βιογραφικό με απόλυτη εχεμύθεια.

Εκείνες και εκείνοι, των οποίων τα βιογραφικά ανταποκρίνονται σε κάποια από τις προτεινόμενες θέσεις, θα κληθούν άμεσα σε συνέντευξη. Η επιλογή θα γίνει με αμιγώς αξιοκρατικά κριτήρια, με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ