ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ | Προς: Πρόεδρο Κ.Ο.Π.Α.Π., Ρηγοπούλα Καλή Φιλιππούση | Θέμα: Αίτημα περί παραίτησης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. – Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.)

Σε συνέχεια της επιστολής μου (Αρ. Πρωτοκόλλου: 8605 – 24 Νοεμβρίου 2021) διαπιστώνω ότι δεν δόθηκε εκ μέρους σας καμία απάντηση.

ΡΙΤΑ ΚΑΛΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ο.Π.Α.Π.

Επίσης σας αναφέρω τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/95, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του Ν. 3871/2010, όλοι οι Δήμοι και τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν από την 1η Ιανουαρίου του 2011, χαρακτηριστεί ως φορείς γενικής κυβέρνησης, γεγονός το οποίο μας δημιουργεί μία σειρά από πρόσθετες υποχρεώσεις.

1η υποχρέωση που δεν πράξατε: Για την οικονομική διαχείριση του Οργανισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) και του Π.Δ. 315/1999 (Α’302) περί του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήμων και Κοινοτήτων, όπως οι διατάξεις αυτές του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 4604/2005 (Β’163) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. (παρ. 3 άρθρο 238 Ν. 4555/18).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 315/1999, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’ αριθμόν 4604/05 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών και ισχύει, στους φορείς (Δήμους και δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.) που δεν εφαρμόζουν την διπλογραφική λογιστική μέθοδο επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 1.500,00 € έως 60.000,00 € κατ’ έτος.

Επιπλέον, σε περίπτωση μη υποβολής των μηνιαίων χρηματοοικονομικών στοιχείων που βασίζονται στη διπλογραφική λογιστική στο υπουργείο, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 173 του Ν. 4270/14 (χρηματικό πρόστιμο στο προϊστάμενο, δέσμευση εσόδων του οργανισμού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού κλπ.).

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του Νόµου 4257/2014, από τις οποίες προβλέπεται ότι: «Οι διατάξεις του Π.Δ. 315/1999 (Α΄ 302) που ισχύουν για τους Δήµους, περί του ∆ιπλογραφικού Συστήµατος Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής – Κοστολόγησης, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τα δηµοτικά ιδρύµατα, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους συνδέσµους αυτών, εξαιρουµένων των σχολικών επιτροπών.

Στο Κ.Ο.Π.Α.Π. δεν έχουν συνταχθεί οι οικονομικές καταστάσεις για τις διαχειριστικές χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και απογραφής έναρξης 01-01-2014.

2η υποχρέωση που δεν πράξατε: Οι Προϋπολογισμοί και οι Απολογισμοί του Οργανισμού για τις χρήσεις 2014 έως 2020, πρέπει να ελεγχθούν άμεσα από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν.3463/2006.

3η υποχρέωση που δεν πράξατε: Ο Κ.Ο.Π.Α.Π. ως Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (β΄ βαθμού) με βάση την κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 168 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ143/28.06.2014 τεύχος Α’) και Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ62/17.04.2021)) οφείλει να εφαρμόζει σύστημα και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου.Ποιο συγκεκριμένα δεν έχετε πραγματοποιήσει εσωτερικό έλεγχο για τα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με τον Ν. 4795/2021.

Πρόσθετες πληροφορίες – Υποβολή οικονομικών στοιχείων σε Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι ετήσιοι λογαριασμοί των υπολόγων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων, που υπάγονται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενσωματώνονται ως υποκείμενοι λογαριασμοί στους ετήσιους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς του φορέα όπου υπηρετούν. Οι λογαριασμοί αυτοί μπορεί να ελεγχθούν από το Ελεγκτικό Συνέδριο αυτοτελώς ή ως μέρος του συνολικού ετήσιου λογαριασμού διαχείρισης του φορέα. (άρθρο 119 Ν.4820/21).

Ως ετήσιοι λογαριασμοί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων νοούνται οι απολογισμοί, οι ισολογισμοί και οι άλλες οικονομικές καταστάσεις τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που τους διέπουν. (άρθρο 120 παρ.1 Ν.4820/21).

Οι λογαριασμοί της παρ. 1 του άρθρου 120 του Ν.4820/21, αρμοδίως εγκεκριμένοι και με τις εκθέσεις ορκωτών λογιστών – ελεγκτών επ’ αυτών, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο το επόμενο έτος από αυτό της διαχειριστικής περιόδου, όσον αφορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα αυτών μέχρι το τέλος του μηνός Οκτωβρίου.

Στο άρθρο 120 καθορίζονται οι υποβλητέοι στο Ελεγκτικό Συνέδριο ετήσιοι συγκεντρωτικοί λογαριασμοί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων (απολογισμοί, οι ισολογισμοί και οι άλλες οικονομικές καταστάσεις τους) και καθορίζονται, με βάση τις σήμερα ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 204), 88 του π.δ/τος 30/1996 (Α΄ 21) και 30 του ν.δ/τος 496/1974 (Α΄ 204), οι προθεσμίες για την υποβολή τους (μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του επόμενου έτους από αυτό της διαχειριστικής περιόδου), χωρίς και εν προκειμένω τη συνυποβολή των σχετικών διαχειριστικών στοιχείων, που προσκομίζονται μόνον αν ζητηθούν. (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4820/21).

Για τις ανάγκες των ελέγχων, τα διαχειριστικά στοιχεία φυλάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.4820/21, με ευθύνη των υπολόγων, στα καταστήματα των υποκείμενων σε έλεγχο υπηρεσιών ή φορέων. (άρθρο 123 παρ.1 Ν.4820/21).

Οι Εκθέσεις τακτικού ή έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου σε Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών, από ορκωτούς ελεγκτές διαβιβάζονται υποχρεωτικά στον Επόπτη Ο.Τ.Α., για την παρακολούθηση και υλοποίηση των σχετικών συστάσεων ή πορισμάτων. (παρ.4 άρθρο 225 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4555/18).

Σε περίπτωση μη υποβολής του απολογισμού ή και του ισολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επιβάλλονται σε βάρος των υπαιτίων οι κυρώσεις του άρθρου 26 του π.δ. 774/1980 και παράλληλα διενεργείται έκτακτος γενικευμένος έλεγχος στη διαχείριση του νομικού προσώπου, μετά από απόφαση του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδίδεται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας».

Από τα ανωτέρω διαπιστώνονται τα εξής:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. – Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.) κινδυνεύει να του επιβληθεί συνολικά χρηματικό πρόστιμο έως 480.000 €.

2. Δεν με ενημερώσατε εγγράφως ποτέ ως όφείλατε για την οικονομική λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. – Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.).

3. Η παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 αναφέρει το εξής: “….Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους…”. Στη δική σας περίπτωση έχει εφαρμογή το εν λόγω άρθρο.

4. Δεν έχουν συνταχθεί, έως σήμερα, τα φύλλα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα προβλεπόμενα έντυπα και οι υπολογισμοί παραμένουν σε μη ευχερώς ελέγξιμες καταστάσεις. Επιπρόσθετα δεν έχει γίνει έλεγχος μεταγραφής των ακινήτων στο Κτηματολόγιο (Ν.4623/2019, ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019) και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δημιουργία ενός επαρκούς περιουσιολογίου με συγκέντρωση των τίτλων κτήσης, αδειών οικοδομής και άλλων εγγραφών που επιβεβαιώνουν την κυριότητα και τα ενδεχόμενα βάρη επί των ακινήτων.

5. Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη είτε για κινδύνους που ενδεχομένως να απομειώσουν την περιουσία του Κ.Ο.Π.Α.Π. είτε για αστική ευθύνη έναντι τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον κατά του Κ.Ο.Π.Α.Π.

6. Η μη υλοποίηση εκ μέρους σας των ανωτέρων ενεργειών, έχει ως αποτέλεσμα, να ενημερώσω ως οφείλω τo Ελεγκτικό Συνέδριο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το Υπουργείο Οικονομικών και καθώς και το Υπουργείο Εσωτερικών.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4795/2021 – ΦΕΚ 62/17.04.2021.1.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 – ΦΕΚ 36/Α/9-3-2021
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 ΦΕΚ Α 133/19.07.2018
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Tις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ).

Σας ζητώ την άμεση παραίτηση σας από τη θέση του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. – Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας (Κ.Ο.Π.Α.Π.).

Σε περίπτωση μη παραίτηση σας, θα ασκηθούν όλες οι νόμιμες ενέργειες όπως προβλέπει ο Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010.

Παρακαλώ για τις ενέργειες σας.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου
Ιωάννης Θεμιστοκλή Νισύριος.

Κοινοποίηση:

1. Αντιδήμαρχος Δήμου Καρπάθου, κ. Εμμανουήλ Βασιλαράκης.
2. Αντιδήμαρχος Δήμου Καρπάθου, κ. Γεώργιος Δήμαρχος.
3. Αντιδήμαρχος Δήμου Καρπάθου, κ. Νικόλαος Νταής.
4. Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημάρχου Καρπάθου και επικεφαλής της παράταξης «Κάρπαθος – Νέα Αρχή» κ. Μιχαήλ Τσαμπουνιεράκης.
5. Εντεταλμένος Σύμβουλος Δημάρχου και επικεφαλής της παράταξης «Α.Π.Ε.Κ.», κ. Χρήστος Κατσάνης.
6. Νομικός Σύμβουλος Δήμου Καρπάθου, κ. Ιωάννης Χριστοδουλάκης.
7. Γενικός Γραμματέας Δήμου Καρπάθου, κ. Γεώργιος Λιάγκας.

Μέλη Κ.Ο.Π.Α.Π

 Ευδοξία Λυριστή (αντιπρόεδρος).
 Μηνάς Πρωτόπαπας.
 Εμμανουήλ Κοντονικόλας.
 Δημήτριος Ζανάκης.
 Σταύρος Σταυριανός.
 Μηνάς Παπαγεωργίου.