Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 18/7/2020 και λήγει στις 3/8/2020 και ώρα 15.00

Ο  Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Υ Γ Ε Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη:

1.
Τις διατάξεις:
α) των παρ. 4, 5, 6 του άρθρου 2 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/1-3-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) των παρ.7, 8, 9, 11 του άρθρου 7 του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α’/4-4-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
γ) του άρθρου 77 παρ 5 και του άρθρου 80 παρ. 1 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ26/Α΄/9-2-07): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

Mενετές Κάρπαθος! Φωτό: Costas Spathis

δ) του άρθρου 22, παρ.3 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-15).
ε) του άρθρου τρίτου του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α΄/9.2.2007): «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων, εποπτευόμενων από το Υπ. Υγείας και Κ.Α. και λοιπές διατάξεις».
στ) των άρθρων 68-70 & 119 του Ν. 4622/2019: «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α/7-8-2019).
ζ) του άρθρου 165 του Ν: 4600/2019 : «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου ιδιωτικών κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019)
η) του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148/Α’/09-10-2017), όπως ισχύει.
θ) του Π.Δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α/2019).
ι) του Π.Δ. 84/2019, «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

Το υπ’ αριθμ.πρωτ. ΟΙΚ. 4938/2-7-2020 υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου Υπουργού Υγείας.

Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 41868/3-7-2020 προβλεπόμενη από την παρ. 5, άρθρο 24 του Ν.4270/2014 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

2.
Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Σε Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της κενής θέσης Διοικητή στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ», αρμοδιότητας της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου.

  • Απαραίτητο προσόν που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχο ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο του εξωτερικού. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

α. Αίτηση με τα στοιχεία του αιτούντος.

β. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Βιογραφικού Σημειώματος (σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή CD ή USB stick).

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν. 1599/1986) i) περί μη ύπαρξης τελεσίδικης ποινικής καταδίκης και περί μη ύπαρξης κωλύματος διορισμού, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 29/Α/2007) και στο άρθρο 69 του Ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/7.8.2019), ii) περί μη ύπαρξης ασυμβίβαστου σύμφωνα με το αρ. 70 του Ν. 4622/2019, iii) ότι δεν κατέχει θέση στο Δημόσιο ή εάν κατέχει ποια θέση ακριβώς και iv)ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό και έχει δηλώσει είναι ακριβή και αληθή και ότι είναι κάτοχος των πτυχίων που αναφέρονται σε αυτό.

δ. Αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών ( πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά κ.α.) τα οποία αναφέρονται στο βιογραφικό. Σε περίπτωση που τα πτυχία, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι και τα διδακτορικά αποκτήθηκαν στο εξωτερικό πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των ξενόγλωσσων, οι μεταφράσεις αυτών, καθώς και οι αναγνωρίσεις του ΔΟΑΤΑΠ.

Δεν δύναται να υποβάλει αίτηση για την αναφερόμενη θέση Διοικητή όποιος εργάζεται ή υπηρετεί στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο για το οποίο προκηρύσσεται η θέση, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του Ν.3329/2005, άρθρο 7, παρ. 7, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με το άρθρο ενδέκατο του Ν.4118/2013 (ΦΕΚ 32/Α/2013).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην έδρα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο, όπου απ’ έξω θα αναγράφονται τα κάτωθι:

Υπουργείο Υγείας 2η Υγειονομική Περιφέρεια Θηβών 198, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Ονοματεπώνυμο υποψηφίου
Αίτηση για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Επιλογή Διοικητή στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»

Η Υγειονομική Περιφέρεια καταχωρεί τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλει στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης (Υπουργείο Υγείας, Αριστοτέλους 17, ΤΚ 104 33, Αθήνα), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

3.
Η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων που θα διαβιβαστούν σε αυτήν. Στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης και εισηγείται στον Υπουργό Υγείας, ο οποίος και διορίζει το Διοικητή.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και ώρα 15:00 και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας.

Γνωστοποιείται στους υποψηφίους στη διαδικασία επιλογής για τη θέση Διοικητή του αναφερόμενου Νοσοκομείου ΕΣΥ, με βάση την παρούσα προκήρυξη ότι, σε περίπτωση επιλογής τους στην αντίστοιχη θέση και οριστικοποίησης αυτής με την αντίστοιχη έκδοση οικείας πράξης διορισμού τους και υπό την αναγκαία συνδρομή λόγων εννόμου συμφέροντος, οι συνυποψήφιοί τους δικαιούνται να έχουν – μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης προς το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού Νομικών Προσώπων (Τμήμα Β΄) – πρόσβαση στα δικαιολογητικά / στοιχεία, τα οποία έχουν υποβάλει και έχουν ληφθεί υπόψη για την αξιολόγησή τους. Η διαδικασία πρόσβασης και χορήγησης των στοιχείων των συνυποψηφίων τους διενεργείται σύμφωνα προς τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119) και του Ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄/137/29-08-2019). Για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, οι συμμετέχοντες στη διαδικασία επιλογής μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Υγείας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@moh.gov.gr

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) και θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α. Αποδέκτης για ενέργεια: Διοίκηση της 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου Θηβών 198, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης

Β. Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Υπουργού Υγείας