Ανακοινώνεται ότι με τον Ν.4915/2022, αρθ. 18, τροποποιείται το άρθρο 66 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 – 18/09/2021) και παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων.

Οι υπόχρεοι σε δήλωση για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου, (προκειμένου να υπολογισθούν επ’ αυτού φόροι τέλη και εισφορές προς τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού), που μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση, υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, το αργότερο μέχρι τις 30.6.2022.

Οι υποβάλλοντες τη δήλωση, υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα σωστά τετραγωνικά μέτρα, υπολογιζόμενα από 1.1.2020, μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης, με πρόστιμο είκοσι τοις εκατό (20%) επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Από την Τρίτη 26.04.2022 έως και τις 30.06.2022 θα είναι διαθέσιμη ξανά η ηλεκτρονική «Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων προς τους ΟΤΑ» στη διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr/ και θα υποβάλλονται  ηλεκτρονικά δηλώσεις. 

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να  επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου  μας στα τηλέφωνα : 2245-360204, 2245-360214, 2245-360215.