Δύο νέα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την προστασία ισάριθμων απειλούμενων ενδημικών ειδών της ελληνικής φύσης παρουσιάζονται την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου. Συγκεκριμένα, τα Σχέδια Δράσης αφορούν τον βάτραχο της Καρπάθου και το ενδημικό είδος της ελληνικής χλωρίδας, Silene holzmannii.

Βάτραχος της Καρπάθου

Τα εν λόγω Εθνικά Σχέδια Δράσης, όπως και οι σχετικές εκδηλώσεις για την παρουσίασή τους στο ενδιαφερόμενο κοινό, αποτελούν μέρος του Έργου «LIFE-IP 4 NATURA», του πρώτου ολοκληρωμένου έργου LIFE (LIFE Integrated Project) για την προστασία της φύσης που έχει αναλάβει ποτέ να υλοποιήσει η χώρα μας, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και σε συνεργασία με ακόμα 9 εταίρους (Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Πράσινο Ταμείο).

Το Σχέδιο Δράσης για την προστασία του βατράχου της Καρπάθου εκπονήθηκε από το WWF Ελλάς σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα παρουσιαστεί (9:30-12:00) από στελέχη του ΕΚΠΑ, του WWF Ελλάς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Την ίδια ημέρα (12:30-15:00) θα παρουσιαστεί από στελέχη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του ΥΠΕΝ το Σχέδιο Δράσης για την προστασία της Silene holzmannii, ενός ενδημικού είδους της ελληνικής χλωρίδας.

Στόχος αυτών των συναντήσεων, που είναι ανοιχτές και στο ευρύ κοινό, είναι η παρουσίαση και συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους και αρμόδιους φορείς των προτεινόμενων στα Σχέδια Δράσης μέτρων, δράσεων και πολιτικών. Οι συναντήσεις εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κύκλο τοπικών διαβουλεύσεων, στη διάρκεια των οποίων θα συζητηθούν με τοπικούς φορείς και πολίτες όλα τα Σχέδια Δράσης που έχουν εκπονηθεί και θα θεσμοθετηθούν στο πλαίσιο του Έργου LIFE-IP 4 NATURA.

Η επιλογή των συγκεκριμένων ειδών για τη σύνταξη των σχετικών Εθνικών Σχεδίων Δράσης έγινε λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη οικολογική τους αξία, αλλά και την ανάγκη αντιμετώπισης των μεγάλων πιέσεων που δέχονται. Συγκεκριμένα, ο βάτραχος της Καρπάθου, γνωστός και ως «βάτρακλος» στη ντοπιολαλιά του νησιού, είναι το πιο απειλούμενο είδος βατράχου στην Ευρώπη, λόγω της πολύ περιορισμένης κατανομής του και της απώλειας ή και υποβάθμισης των μικρών ιδιαίτερων υγροτοπικών ενδιαιτημάτων του. Αντίστοιχα, η Sileneholzmannii, αν και φύεται σχεδόν αποκλειστικά σε βραχονησίδες, εντούτοις αντιμετωπίζει μια σειρά από ανθρωπογενείς πιέσεις με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται ως «Κινδυνεύον» είδος.

Silene holzmannii

Η σημασία των Σχεδίων Δράσης

Τα Σχέδια Δράσης είναι κατευθυντήρια έγγραφα που περιγράφουν δράσεις και μέτρα για την προστασία, τη διατήρηση ή και την αποκατάσταση ενός είδους ή ενός οικοτόπου με στόχο τη βελτίωση της συνολικής κατάστασης διατήρησής του. Οι δράσεις που προτείνονται μπορεί να περιλαμβάνουν τη θεσμική προστασία, τη βελτίωση και αποκατάσταση ενδιαιτημάτων και περιοχών, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η σύνταξη και εφαρμογή ενός τέτοιου σχεδίου βασίζεται σε ερευνητικά δεδομένα και στη συντονισμένη προσπάθεια ανάμεσα σε κρατικούς φορείς, επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές κοινότητες και γενικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα Σχέδια Δράσης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και ως οδηγοί για την εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων.

Τα Σχέδια Δράσης είναι βασικά εργαλεία προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας και ως τέτοια προβλέπονται από την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Με δεδομένο ότι η απώλεια βιοποικιλότητας έχει πια εξελιχθεί σε παγκόσμια κρίση, με συνέπειες που αγγίζουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας και ευζωίας, η ανάσχεσή της συνιστά, πέραν των όποιων νομικών υποχρεώσεων, αυτονόητο καθήκον απέναντι στην κοινωνία και τις μελλοντικές γενιές.