ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Από την Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου εγκρίθηκε η πρόσληψη του ιατρού ΤΣΙΓΚΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας, ως επικουρικού ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Υγείας Καρπάθου, µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Ο ιατρός προσλαµβάνεται µε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με βαθµό Επιµελητή Β΄.

Κέντρο Υγείας Καρπάθου

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΦΑΝΑΡΑΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Από την Διοίκηση 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου εγκρίθηκε η πρόσληψη της ιατρού ΦΑΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ ειδικότητας Παιδιατρικής, ως επικουρικής ιατρού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Υγείας Καρπάθου, µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Η διάρκεια της σύµβασης είναι τριάντα έξι (36) µήνες και λήγει αυτοδίκαια µόλις συµπληρωθεί ο ανωτέρω χρόνος.

Η ιατρός προσλαµβάνεται µε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης µε βαθµό Επιµελητή Β΄.