Στο  πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου της Η.Ν. Κάσου για την διασφάλιση της καλύτερης ποιότητας πόσιμου νερού και την διάθεση του στο δίκτυο ύδρευσης προχώρησε στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με το Εθνικό Μετσόβιο  Πολυτεχνείο  με αντικείμενο  εργασίας την παρακολούθηση της ποιότητας του υπόγειου νερού στο νησί  και την εύρεση της βέλτιστης λύσης, ώστε το νερό να καταστεί ασφαλές για πόση.

ΑΜΟΥΑ, ΚΑΣΟΣ! ΦΩΤΟ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας ως αρμόδιο Εργαστήριο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, θα ολοκληρώσει το ως άνω έργο εντός 5 μηνών όπως  εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, και προβλέπεται από τη διαδικασία του Ιδρύματος για την ανάληψη του προγράμματος παροχής  υπηρεσιών του ΕΛΚΕ ΕΜΠ.  Νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΛΚΕ-ΕΜΠ, Αρμόδιος Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ, καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου υπό την επίβλεψη της π. Αντιπρύτανη – καθηγήτριας ΕΜΠ Αντωνίας  Μοροπούλου.

Το συνολικό κόστος των υπηρεσιών αυτών ανέρχεται στο ποσό  των 12.400€ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Η.Ν. Κάσου .