Ο Δήμος  Ηρωικής Νήσου Κάσου, με την έναρξη της Αντιπυρικής Περιόδου 2021 (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου), καλεί τους δημότες κι επισκέπτες του, να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.

Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση θερμικής ισχύος, καθώς την περίοδο αυτή απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο.

ΚΑΣΟΣ! ΦΩΤΟ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

Ιδιαίτερα, καλεί τους επικαρπωτές, ιδιοκτήτες αδόμητων οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου,  να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες αποψίλωσης αυτών από ξερά χόρτα και απομάκρυνσης τυχών άλλων εύφλεκτων υλικών και σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα σε αυτά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στα ανωτέρω, ο Δήμος θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες από το Νόμο αυτεπάγγελτες ενέργειες καθαρισμού των οικοπέδων, βάσει του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), με δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου (0,50€/τετρ.μέτρο οικοπέδου), την χρέωση των εξόδων καθαρισμού, καθώς και την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Για περισσότερες πληροφορίες περί των εξαιρέσεων των διατάξεων, αλλά και για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών, όπως επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2245360211 και 2245360212.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑΟΥ