Ο Δήμος της Ηρωικής Νήσου Κάσου ενημερώνει τους δημότες ότι με την Α.Π.5962/05-02-2021 (ΑΔΑ : ΨΓ364653Π8-Κ0Ξ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου – Δ/νση Δασών Νομού Δωδεκανήσου – Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Κτηματολόγιο Α.Ε, οι Δασικοί Χάρτες.

Πόλι, Κάσος! Φωτό: Νικήτας Καμπούρης

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ :

 • 105 ημέρες (από 19 Φεβρουαρίου 2021 έως 3 Ιουνίου 2021), για μόνιμους κατοίκους εσωτερικού
 • Επιπλέον 20 ήμερες (έως 23 Ιουνίου 2021), για  μόνιμους κατοίκους εξωτερικού

Η αντίρρηση αφορά αποκλειστικά στο χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

O ενδιαφερόμενος  πρέπει να ελέγξει τη θέση του κάθε ακινήτου του, σε σχέση με τα χαρακτηρισμένα πολύγωνα που θα αναρτηθούν σε ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.

https://gis.ktimanet.gr/gis/forestsuspension

Στις περιπτώσεις , όπου απαιτείται υποβολή αντίρρησης, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 146776/2459 ΦΕΚ 3532/τεύχος β’/03.11.2016 περιγράφονται ο τρόπος κατάθεσης και λειτουργίας των νέων τμημάτων, καθώς και της σύνταξης φακέλου αντίρρησης με όλα τα  προαπαιτούμενα στοιχεία, και κυρίως

 1. Αποδεικτικά στοιχεία για τη θεμελίωση έννομου συμφέροντος του ενδιαφερόμενου  (Ενοχικό –Εμπράγματο ) , που υποβάλλει την αντίρρηση,  όπως τίτλος κτήσης ακινήτου, η πιστοποιητικό ιδιοκτησίας , άλλο δημόσιο έγγραφο .
 2. Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχουν
 • Φυσικά πρόσωπα
 • Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου
 • Ελληνικό Δημόσιο
 • Οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού
 • Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
  Δικαίωμα υποβολής αντίρρησης έχει και ο νομέας  ακινήτου χωρίς τίτλο κτήσης , άλλα με άλλη  απόδειξη εννόμου συμφέροντος
 1. Υπόδειξη του τεμαχίου με συντεταγμένες ΕΓΣΑ’87, με κατάθεση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος του ακινήτου με γεωαναφορά συντεταγμένων στο σύστημα ΕΓΣΑ΄87, το οποίο θα υπογράφεται από τους έχοντες το δικαίωμα υπογραφής μηχανικούς , δηλαδή Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Π.Ε., Πολιτικοί Μηχανικοί Π.Ε., και Τοπογράφοι ΤΕΙ.

Επισημαίνεται ότι δεν θα παραλαμβάνεται από το Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικού Χάρτη  (Σ.Υ.Α.Δ.Χ) της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου και κατά την εξέταση των υποθέσεων από την Επιτροπή  Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) , άλλο τοπογραφικό διάγραμμα.

 1. Έκθεση φωτοερμηνείας από Δασολόγο Π.Ε.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ:

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων καθώς και με ειδικά γραφεία  που ασχολούνται  με το συγκεκριμένο  αντικείμενο και τα έξοδα  θα βαρύνουν τον κάθε ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη .

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης, χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου.