Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008
 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
 4. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών
 5. Το υπ’ αριθ. Πρωτ. 2789/20-04-2021 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:21REQ008494579/20-04-
  2021)
 6. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δήμου στο ΚΑ
  00/6431.0003
 7. α) Την υπ’ αριθ. 140/23-04-2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 21REQ008520580
  και ΑΔΑ: Ω0Δ2ΩΕ0-2ΦΜ) και β)τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης
 8. Την υπ΄ αριθ. Πρωτ. 2919/23-04-2021 Πρόσκληση του Δήμου μας
 9. Την προσφορά που υποβλήθηκε.

ΑΜΜΟΟΠΗ ΚΑΡΠΑΘΟΣ! Φωτό Γιωργος Εμμ. Λοΐζος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1. Την απευθείας ανάθεση στον: Νικόλαο Πάνου του Κωνσταντίνου, [Με στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνση: Θεοχάρη 28 Χαλκίδα, τηλέφωνο: 6972776086 και email: nikospanou@me.com] ΑΦΜ: 129869619 Δ.Ο.Υ: Χαλκίδας.
 2. Η ανάθεση αφορά την «Δημιουργία και παραγωγή βίντεο με βάση τις σύγχρονες προδιαγραφές, με σκοπό την Τουριστική Προβολή της Καρπάθου»
 3. Η παρούσα ανάθεση ισχύει για ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή και ανάρτηση της σχετικής σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.
 4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι: 15.004,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής:

1. Κόστος Σκηνοθεσίας επτά (7) video / επιμέλεια γυρισμάτων: Βίντεο 571,42€ 4.000,00€
2. Κόστος Κινηματογράφησης (7) video (κινηματογραφιστής/ χειριστής Drone): 2.500€ Βίντεο 357,14€ 2.500,00 €
3. Κόστος Τεχνικού εξοπλισμού Ενοίκιο/ Μεταφορά/ Συντήρηση 1.100,00€ 2.000,00€
4. Kόστος Σεναρίου Βίντεο 57,14€ 400,00€
5. Κόστος Μουσικής Πνευματικά Δικαιώματα 228,57€ 1.600,00€
6. Κόστος Mοντάζ/Επεξεργασίας Mοντάζ/Επεξεργασίας 85,71€ 600,00€
7. Κόστος φωτογραφικής κάλυψης/ δημιουργία video με φωτογραφίες: 1.000€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ χωρίς Φ.Π.Α. 12.100,00 €
Φ.Π.Α. 24% 2.904,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α. 15.004,00 € €

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΙΣΥΡIOΣ