ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τακτική Συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 2021 (Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 3516/21-5-2021) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου, καθώς και περίληψη των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά την συνεδρίαση αυτή.

ΘΕΜΑ  1ο
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Λήψη απόφασης για:
α) την έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποχετευτικού δικτύου – εγκαταστάσεων επεξεργασίας – διάθεσης λυμάτων οικισμού Λακκί και περιοχής Αμμοπής, Δήμου Καρπάθου» και
β) έγκριση σκοπιμότητας αυτής, ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ  2ο
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Λήψη απόφασης για:
α) την έγκριση και παραλαβή των μελετών έργων αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Κάτω Λευκού, Διαφανίου, Αγίου Νικολάου, Ολύμπου και Σπόων και
β) έγκριση σκοπιμότητας αυτών, ΟΜΟΦΩΝΑ

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΑΡΠΑΘΟΣ. ΦΩΤΟ: ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗ

ΘΕΜΑ1ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση μελέτης και συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αποκατάσταση παραλιακού μετώπου Πηγαδίων από καταστροφές» προϋπολογισμού €187.287,71 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) που εμπίπτει στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων της περίπτωσης α΄ της παρ. 8, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό.
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού Διερεύνησης Τιμών και έγκριση μελέτης με τίτλο: «Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά Οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Καρπάθου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο:
«Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης AT12 (18215/29.09.2020) του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» και τίτλο: «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Κοινότητα Αρκάσας του Δήμου Καρπάθου.
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Κοινότητα Μεσοχωρίου του Δήμου Καρπάθου.
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2020 Δ΄ Κατανομή – έγγραφο 620158/3-8-2020 του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).
ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές (Λειτουργικές Δαπάνες Σχολείων έτους 2021 Β΄ Κατανομή – Απόφαση αρίθμ. 32891/27-4-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, ποσό κατανομής 21.220,00 ευρώ).
ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Θεμ. Νισύριος