Από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εγκρίθηκε ομόφωνα  η εισήγηση για Έγκριση Σύναψης Πολυετούς Σύμβασης με ιδιώτη για την Συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)  του Δήμου με κόστος ανάθεσης  768.800 ευρώ /έτος.

Ο χώρος απόθεσης των αποριμμάτων στην είσοδο της Ολύμπου Καρπάθου

Από την συνεδρίαση αποχώρησαν πριν την έναρξη της συνεδρίασης τα  δύο μέλη που εκπροσωπούν τις παρατάξεις της μειοψηφίας, επειδή ο Δήμαρχος αρνήθηκε πρόταση τους να συζητηθεί το σοβαρό κατά την άποψη τους θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θεωρούμε πως έκαναν λάθος. Έπρεπε να συμμετάσχουν στην συνεδρίαση και να ζητήσουν να καταχωρηθούν στην απόφαση οι απόψεις τους για το θέμα.

Να αναδείξουν ότι κόστος ανάθεσης είναι εξόφθαλμα υψηλό από το σημερινό και πολλαπλάσιο από το κόστος αποκομιδής άλλων μικρομεσαίων Δήμων. Να επισημάνουν ότι το ετήσιο κόστος αποκομιδής ανά κάτοικο θα υπερβαίνει τα 115ευρώ στην Κάρπαθο, όταν στον Δήμο Ορχομενού είναι 10.5 ευρώ και στον Δήμο Μουζακίου με τις 27 τοπικές κοινότητες και 63 οικισμούς 13ευρώ.

Να  καταθέσουν την σύμβαση αποκομιδής των ΑΔΑ και ανακυκλώσιμων του Δήμου Ορχομενού από ιδιώτη που προβλέπει αποκομιδή με 117.876€ πέντε  φορές την εβδομάδα από την ΔΕ Ορχομενού και τρεις από  Δ. Ε.Ακραιφνίας  και  με υποχρέωση του ανάδοχου να  συλλέγει τις σακούλες των απορριμμάτων από το έδαφος, να καθαρίζει, τις πλατείες και τους κοινόχρηστους χώρους περιμετρικά των κάδων, να αδειάζει το περιεχόμενο των κοινόχρηστων καλαθιών σε σακούλες και να τις απορρίπτει στους κάδους απορριμμάτων ή στο απορριμματοφόρο όχημα.

Να ζητήσουν από τον εισηγητή να εξηγήσει πως όταν  μόνη η αποκομιδή  των ΑΣΑ από «Εξειδικευμένη Ιδιωτική εταιρεία» κοστολογείται 768.800 πως θα επιτευχθεί οικονομία 593.750,00 € το χρόνο, όπως προβλέπει η «μελέτη» που ενέκρινε η Ο.Ε. όταν προσεκτική ανάλυση των δεδομένων οδηγεί  αβίαστα στο  συμπέρασμα ότι το σημερινό κόστος μαθηματικά διπλασιάζεται.

Βέβαια προβάλλεται το επιχείρημα ότι με την ανάληψη του έργου από ιδιώτη θα έχουμε καλύτερες υπηρεσίες αποκομιδής.

Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν έχουμε αντίρρηση ως προς ανάθεση κάποιων εργασιών σε ιδιώτη.

Αλλά περιμέναμε από τον Δήμαρχο και τους «συμβούλους του», όπως έχουν ηθική και νομική υποχρέωση, να μελετήσουν το θέμα και να εισηγηθούν αποτελεσματικές λύσεις με αξιοποίηση υπάρχοντος εξοπλισμού και του προσωπικού του Δήμου για να βελτιωθεί η αποκομιδή και όχι να καταφύγουν σε λύσεις που διπλασιάζουν το κόστος και  θα επιβαρύνουν τους δημότες.

Να προμηθευτούν περισσότερους πράσινους κάδους  για την εναπόθεση των σκουπιδιών  για να μη ξεχειλίζουν οι υπάρχοντες, όπως φαίνεται στην φωτογραφία και να μη χρησιμοποιούνται για σκουπίδια οι μπλε  κάδοι που είναι για τα ανακυκλώσιμα. Να τρέξουν την διαδικασία για την αντικατάσταση των παλιών αποριμματοφόρων, να προσλάβουν το καλοκαίρι εποχιακό προσωπικό για την  καλύτερη οργάνωση των Υπηρεσιών καθαριότητας και αποκομιδής .

Σε κάθε περίπτωση περιμέναμε από τον δήμαρχο και τα μέλη της ΟΕ, πριν προχωρήσουν στην έγκριση της εισήγησης να αναζητήσουν απαντήσεις στα παρακάτω εύλογα ερωτήματα που είχαν τεθεί:

  • Γιατί  δεν ανατίθεται το έργο της αποκομιδής με χρήση των αποριμματοφόρων του Δήμου, πρακτική που εφαρμόζουν άλλοι Δήμοι επιτυγχάνοντας χαμηλότερο κόστος;
  • Γιατί θα πρέπει να πληρώνει ο Δήμος ετησίως 85.560€ για την απόσβεση του εξοπλισμού του ανάδοχου ακόμη και του εφεδρικού και ο εξοπλισμός του Δήμου να σκουριάζει ακινητοποιημένος;
  • Γιατί δεν προμηθεύεται ο δήμος το καδοπλυντήριο και να χρησιμοποιήσει τουλάχιστον για το πλύσιμο των κάδων το προσωπικό του, το οποίο με την ανάθεση της αποκομιδής στον ιδιώτη θα περισσεύει;
  • Γιατί δεν καθορίζονται εκ των προτέρων κατά μήνα οι ημέρες αποκομιδής, από κάθε οικισμό ανάλογα με τον όγκο των ΑΣΑ, ώστε να μη υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης  ή και συναλλαγής  κατά το στάδιο την υλοποίηση της σύμβασης;
  • Με ποια κριτήρια υπολογίσθηκε το κόστος του προσωπικού του αναδόχου σε 321.243 €  κατ’ έτος, το κόστος καυσίμων σε 64.000 €, οι αποσβέσεις εξοπλισμού 69.000€, το κόστος επισκευών & σέρβις 63.700. Έξοδα αναδόχου 94.576 €  που μαζί με τον ΦΠΑ φτάνουν τις 768.800€  κατ’ έτος, όταν το σημερινό ετήσιο κόστος της υπηρεσίας καθαριότητας ανέρχεται σε 673.800 ευρώ, δαπάνη πού εκτός  της αποκομιδής των ΑΣΑ περιλαμβάνει τον καθαρισμό οδών, πλατιών και κοινόχρηστων χώρων, την αποκομιδή των προς ανακύκλωση υλικών και ογκωδών αντικειμένων κ.α.
  • Γιατί δεν  έλαβαν υπόψη τους  τα συγκριτικά στοιχεία της σύμβασης αποκομιδής των ΑΣΑ του Δήμου Μουζακίου  των 15.000 κατοίκων που γίνεται  με δυο αποριμματοφόρα τα οποία εκτελούν 957 δρομολόγια μέσης διαδρομής 56 χλμ, με κόστος 194.500€ το χρόνο. (Ετήσιο κόστος οδηγών και εργατών 105.869 , Έξοδα καυσίμων 44.147 €,  έξοδα συντήρησης 17.537, έξοδα διοίκησης  13.404ευρώ  και απρόβλεπτα 13.540 ευρώ );

Επιπρόσθετα ερωτηματικά προκαλούν οι όροι που τίθενται επί ποινή αποκλεισμού για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, που μειώνουν τον ανταγωνισμό και θα μπορούσαν να   χαρακτηρισθούν  ως φωτογραφικοί, όπως  είναι  η  πλήρης κατοχή  και κυριότητα αποριμματοφόρων και καδοπλυντηρίου καθώς και των εφεδρικών, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, η προϋπόθεση  κατοχής αδείας  αποκομιδής ΑΣΑ για την Π.Ν.Αιγαίου και η προϋπόθεση να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δέκα (10) συμβάσεις με άλλους ΟΤΑ για αποκομιδή αποριμμάτων καθώς επίσης και δέκα (10) τουλάχιστον συμβάσεις πλύσης κάδων απορριμμάτων με ΟΤΑ, όροι που αποκλείουν επιχειρηματίες της Καρπάθου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Ερωτηματικά  ακόμη προκαλεί ο όρος  για  την ανάγκη κυριότητας εφεδρικών αποριμματοφόρων για τα οποία μάλιστα ο Δήμος θα πληρώνει κόστος απόσβεσης 12.5% επί της αξίας τους.

Τέλος  θα πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα για ποιο λόγο προκρίνεται η σύναψη σύμβασης  τριετούς διάρκειας, που ξεπερνά  τη θητεία του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ θα μπορούσε να είναι  διάρκειας  ενός έτους με δικαίωμα  του Δήμου να  την επεκτείνει  με απόφαση του ΔΣ,  μετά από συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων του πρώτου χρόνου.

Άποψη μας είναι για τόσο σοβαρά θέματα ανεξάρτητα από τι προβλέπει ο Νόμος θα πρέπει να προηγείται διαβούλευση και συζήτηση στο Δ.Σ.

Ο νόμος  προβλέπει πως « Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης… εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό».

Θέτει δηλαδή σαν προϋπόθεση την εγγραφή σχετικής πίστωσης στον Προϋπολογισμό που εγκρίνεται από το Δ.Σ.

Καλό θα είναι να διερωτηθούν οι διοικούντες τον Δήμο τι θα συμβεί αν το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι αρμόδιο για την έγκριση του προϋπολογισμού δεν συμφωνήσει να αυξήσει την πίστωση από 310.000 που είναι σήμερα στις 768.800€ για τα επόμενα χρόνια.

Η δικαιολογία  του Δημάρχου ότι προχωρά σε μακροχρόνια σύμβαση, που θα δεσμεύει τον Δήμο και μετά την λήξη της θητείας του, για να μη αντιμετωπίσει πρόβλημα αποκομιδής ο Δήμαρχος που θα εκλεγεί το 2023 δεν είναι πειστική.

ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ (εα)
ΝΙΚΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ