ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόσπασμα Πρακτικού της αριθμ. 16 / 04-05-2023 Έκτακτης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου “AΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ”

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση γνωμοδότησης εισήγησης Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) Γ.Ν. Καρπάθου

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ η υπ’ αρ. πρωτ. 2580/04-05-2023 γνωμοδότηση εισήγησης του Επιστημονικού Συμβουλίου αναφορικά με τη δυνητική προμήθεια αξονικού τομογράφου 16 ή 32 τομών για κάλυψη αναγκών (έκτακτων και προγραμματισμένων) των κατοίκων και επισκεπτών της νήσου Καρπάθου.

Θέτουμε υπόψη σας:

1. Τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. πρωτ. Α3γ/Γ.Π. οικ. 46027 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας (Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας και Τεχνικής ΥποστήριξηςΔιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών- Τμήμα Βιοιατρικής)

2. Τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. πρωτ. 2657/11-08-2022 εγκύκλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Διεύθυνση Μητρώου Προμηθειών)

3. Η υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ 586/04-01-2023 απόφαση του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ. αναφορικά με την τοποθέτηση Διευθυντρίας Ιατρικής Υπηρεσίας στο Γ.Ν. Καρπάθου

4. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2007/27-08-2021 απόφαση του Διοικητή του Γ.Ν. Καρπάθου με θέμα “Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου Γ.Ν. Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»”

5. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 2579/03-05-2023 εισήγηση της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας κας Συμσιρίκης Αθανασίας προς το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Καρπάθου

6. Το υπ. αριθμ. ΦΕΚ 1092/ τ. Β΄/ 02-04-2019 με θέμα “Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος»”

7. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 2580/04-05-2023 γνωμοδότηση εισήγησης του Επιστημονικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) αναφορικά με τη δυνητική προμήθεια αξονικού τομογράφου 16 ή 32 τομών για κάλυψη αναγκών των κατοίκων και επισκεπτών της νήσου Καρπάθου

8. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 2590/04-05-2023 έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου του ΤΕΠ κ. Σακέλλη Μηνά με θέμα «Παροχή στατιστικών δεδομένων διακομιδών που χρίζουν διενέργειας αξονικής τομογραφίας»

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. Κ.Υ.Α.: Γ4β/ΓΠ.οικ.37637 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 541/01-07- 2022 «Αποδοχή παραίτησης του Διοικητή στο Κρατικό Θεραπευτήριο – Κέντρο Υγείας (Κ.Θ.-Κ.Υ.) Λέρου, Στασινόπουλου Βασίλειου και διορισμός Προσωρινού Διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) Πειραιώς και Αιγαίου, Στασινόπουλου Βασίλειου».

10. Την με αρ. Γ4β/53115 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας με ΦΕΚ.924/τ.ΥΟΔΔ/05-10-2022, «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ Καρπάθου «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ» αρμοδιότητας της ΔΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 2580/03-05-2023 γνωμοδότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου κατόπιν σχετικού αιτήματος της Διευθύντριας Ιατρικής Υπηρεσίας κας Συμσιρίκης Αθανασίας προτείνεται η εκκίνηση των διαδικασιών – από πλευράς Διοίκησης- για τη δυνητική προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου 16 ή 32 τομών.

Το παραπάνω κρίνεται επιτακτικό δεδομένου ότι:

(1) Δεν υπάρχει άλλος αξονικός τομογράφος σε δημόσια ή ιδιωτική δομή της νήσου Καρπάθου.

(2) Θα περιοριστεί ο αριθμός των διακομιδών που λαμβάνουν χώρα από το Γ.Ν. Καρπάθου σε λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα (επισυνάπτεται το υπ. αριθμ. πρωτ. 2590/ 04-05-2023 σχετικό έγγραφο του Επιστημονικά Υπευθύνου του Τ.Ε.Π. κ. Σακέλλη Μηνά).

(3) Θα πραγματοποιούνται προγραμματισμένες-τακτικές αξονικές τομογραφίες αποφεύγοντας με τον τρόπο αυτό τη μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών της νήσου (Καρπάθου) σε λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

(4) Θα βελτιωθεί ομολογουμένως το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Για την Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Καρπάθου

ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ε ι σ η γ ο ύ μ ε θ α:

Όπως η Διοίκηση του Γ.Ν. Καρπάθου εκκινήσει τις διαδικασίες για τη δυνητική προμήθεια και εγκατάσταση ενός αξονικού τομογράφου 16 ή 32 τομών.

Για την Ιατρική Υπηρεσία του Γ.Ν. Καρπάθου

ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ