ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικός διαγνωστικός για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν Καρπάθου με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (Υψηλότερη τιμή)
Διακήρυξη αριθμός : 1 /2021
Το Γενικό Νοσοκομείο- Καρπάθου λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Την  αρ.  πρωτ.:  Γ4β/Γ.Π.οικ.:4468/24-7-2020   Απόφαση   του Υπουργού Υγείας με ΦΕΚ.527/τ.ΥΟΔΔ/17-7-2020 και ΑΔΑ: 9Κ31465ΦΥΟ-6Η8 «Παράλληλη άσκηση καθηκόντων του Διοικητή του ΓΝ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ», Ρουμάνη Γρηγόριου και στο ΓΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος».
 2. Την αριθμ. Γ2α/9317/17/18-3-2019  (ΦΕΚ1092/Τ.β’/02.04.2019) Υπουργική Απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος».
 3. Την με αρ. Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας με ΦΕΚ.730/τ. ΥΟΔΔ/14-9-2020 και ΑΔΑ: ΩΙ6Β465ΦΥΟ-9Τ2 «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΝ Καρπάθου «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ»».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 6 (αρμοδιότητες Δ.Σ.) και 8 (αρμοδιότητες Διοικητή) του Ν. 3329/2005.
 5. Toν N.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ).
 6. Την  υπ’  αρ.  Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829  ΦΕΚ  2161/Τ.Β’/23-06-2017 Υγειονοµική ∆ιάταξη «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ», αρ. 13.
 7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/ 1979 (ΦΕΚ  212Α/79) «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά.
 8. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  παρ.  1  εδ.  η΄    του  Π.Δ. 34/95 «Κωδικοποίηση Διατάξεων Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων».
 9. Τον Ν. 4250/ 26-3-2014 Διοικητικές απλουστεύσεις.
 10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ ν.4172/2013), η ιδιοχρησιμοποίηση αποτελεί εισόδημα για το φορολογούμενο. Πιο συγκεκριμένα: «Άρθρο 39 Εισόδημα από ακίνητη περιουσία… Το εισόδημα σε είδος  αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου».
 11. Τον 14.12.2020 υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου   από την Συμβολαιογράφο κα. Ηλιάδη Άννα για το ακίνητο, ήτοι αντικειμενική αξία: 49.957,03 ευρώ.
 12. Τον Ν. 4257/ 2014 αρ. 76 Ρυθμίσεις  για  την  παραχώρηση  δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των Ο.Τ.Α και των Ν.Π.Δ.Δ αυτών έναντι ανταλλαγμάτων.
 13. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 03/22-04-2021 Τακτικής  Συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου (με ΑΔΑ: 6ΠΗΒ46Μ52Μ-Π39) «Διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης του κυλικείου ιδιοκτησίας του ΓΝ Καρπάθου.».
 14. Την     υπ’    αρ.    23/     21-04-2021       Πράξη    Διοικητή    με     (ΑΔΑ: 95ΥΚ46Μ52Μ-Η1Ξ) για «Σύσταση επιτροπής αξιολόγησης προσφορών του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του ΓΝ Καρπάθου.

Γ. Νοσοκομείο Καρπάθου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές έγγραφες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου, ιδιοκτησία του Νοσοκομείου, για τριετή εκμίσθωση με δικαίωμα προαίρεσης ενός (1) επιπλέον έτους με τους ίδιους όρους.

ΑΡΘΡΟ 1 : Γενικοί Όροι

 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού – Περιγραφή ακινήτου

Αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η εκμίσθωση του Κυλικείου του Γ.Ν. Καρπάθου που βρίσκεται στο εσωτερικό χώρο του κτιρίου του Νοσοκομείου με εμβαδόν 21,89m2 και με αυλή 10×4= 40m2, με 2 παγκάκια.

Η   εκμίσθωση  του  κυλικείου   περιλαμβάνει   και   τα  παρακάτω  (πάγια) περιουσιακά στοιχεία του Γ.Ν.- Καρπάθου:

 1. Τραπεζοερμάριο με λεκάνη και θέση για ψύκτη νερού
 2. Ψύκτης Νερού
 3. Τραπεζοερμάριο με περιστροφικές πόρτες
 4. Συρταριέρα με 3 συρτάρια
 5. Τραπεζοερμάριο με κάδο απορριμμάτων
 6. Τραπεζοερμάριο με περιστροφικές πόρτες
 7. Μηχανή Γαλλικού Καφέ
 8. Ψυγείο πάγκος 4 θυρών με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
 9. Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια
 10. Δύο(2) μεταλλικά  τραπέζια πελατών
 11. Τέσσερίς (4) μεταλλικές καρέκλες πελατών
 12. Κάδος σκουπιδιών μεταλλικός
 13. Κρεμάστρα ρούχων
 14. Πυροσβεστήρας
 15. Air Condition  μάρκας «SENDO» + Τηλεκοντρόλ
 16. Ντουλάπα ξύλινη στο χώρο της αποθήκης.

2. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γ.Ν. Καρπάθου τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021  και ώρα δώδεκα (12.00) μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία θα αποσφραγίσει τις προσφορές και θα συνεδριάσει δημόσια σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ 212 Α΄) και τους αναφερόμενους στην παρούσα διακήρυξη, το παράρτημα Ι των Ειδικών Όρων Μίσθωσης Κυλικείου και το παράρτημα ΙΙ των Προδιαγραφών Ποιότητας ειδικούς και γενικούς όρους.

3. Παραλαβή τευχών διαγωνισμού

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη του διαγωνισμού, καθώς και το παράρτημα Ι των Ειδικών Όρων Μίσθωσης Κυλικείου και το παράρτημα ΙΙ των Προδιαγραφών Ποιότητας, τα οποία αποτελούν ενιαίο σύνολο με την διακήρυξη, από το γραφείο προμηθειών  του . Γ.Ν. – Καρπάθου.

Άρθρο 2: Διάρκεια Εκμίσθωσης

 Η εκμίσθωση του ως άνω ακινήτου θα γίνει για διάστημα τριών (3) ετών. Είναι δυνατή η παράταση ισχύος της μίσθωσης για άλλο ένα (1) έτος µε απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Π.Δ. 715/1979.

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του μισθωτή καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε ουσιαστικού όρου της συμφωνητικό από τον μισθωτή ο εκμισθωτής αποκτά δικαίωμα καταγγελίας και λύσεως της μισθώσεως και μπορεί να αξιώσει την έξωση ή την αποβολή του μισθωτή και την απόδοση της χρήσεως του μισθίου καθώς και οποιουδήποτε τρίτου που έλκει από τον μισθωτή δικαιώματα ή που το κατέχει εξ ονόματος του και την απόδοση στον ίδιο της χρήσεως του μισθίου σύμφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας. Το Νοσοκομείο δικαιούται να κρατήσει την παραπάνω εγγύηση και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας του Νοσοκομείου, η οποία θα προέκυπτε από την παράβαση των όρων της συμφωνητικό.

Οι υποψήφιοι συμμετέχοντες μπορούν να επισκέπτονται τον χώρο του μίσθιου κατά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 11.00 π.μ. και 14.00 μ.μ..

Μετά την επίσκεψη τους θα παραλαμβάνουν βεβαίωση επίσκεψης, την οποία υποχρεούνται να επισυνάψουν στα δικαιολογητικά συμμετοχής, ειδάλλως η προσφορά τους θα καταστεί άκυρη.

Άρθρο 3: Ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα

 Ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα για το ως άνω ακίνητο ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για το πρώτο (1ο) έτος. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως. Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος, εκτός εάν αυτό είναι χαμηλότερο του 1%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο (1%).

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει μείωση του μισθώματος από της κατακύρωσης της μίσθωσης και εφεξής.

Η πληρωμή θα γίνεται την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα μίσθωσης είτε στο ταμείο του Νοσοκομείου είτε µε έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο

Προσφορές σε κατώτερο ποσό από το καθοριζόμενο μίσθωμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ για κάθε μισθωτικό μήνα. Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Καταβολή  μισθώματος- αναπροσαρμογή μισθώματος- εγγυοδοσία

 1. Το μίσθωμα και το τέλος χαρτοσήμου (συν ΟΓΑ) θα καταβάλλεται εντός των πρώτων πέντε ημερών κάθε μισθωτικού μήνα στο ταμείο του Νοσοκομείου, από όπου θα παραλαμβάνει και το αντίστοιχο έγγραφο γραμμάτιο είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί και το μόνο αποδεικτικό μέσο πληρωμής του εκάστοτε μισθώματος.
 2. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του μισθώματος  για ολόκληρο τον χρόνο της μισθωτικής περιόδου, έστω και αν δεν  χρησιμοποιεί το μίσθιο. Η καταβολή μισθώματος θα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που θα συμπίπτει με την παράδοση του μίσθιού στο μισθωτή, ενώ ο τελευταίος δεν θα έχει ουδεμία αξίωση έναντι του Νοσοκομείου σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του μίσθιου και υπογραφής της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο.
 3. Το μίσθωμα  θα  αναπροσαρμόζεται  ετησίως.  Η  ετήσια  αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος, εκτός εάν αυτό είναι  χαμηλότερο του 1%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο (1%).
 4. Ο  μισθωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει μείωση του μισθώματος    από της κατακύρωσης της μίσθωσης και εφεξής.
 5. Προ της υπογραφής της σύμβασης εκμίσθωσης,  ο  μισθωτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την κατατεθειμένη απ’ αυτόν εγγύηση με νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ίσης με το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα, η οποία και παραμένει μέχρι λήξης της μίσθωσης ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 4: Κατακύρωση του διαγωνισμού

 Το κριτήριο για την τελική επιλογή του μισθωτή είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Νοσοκομείο βάσει τιμής (υψηλότερη τιμή). Το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Νοσοκομείου αποφασίζει την κατακύρωση για την εκμίσθωση του κυλικείου ή την επανάληψη του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 του ΠΔ 715/79.

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

1)   H τιμή.
2) Η συμφωνία της προσφοράς με του όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης.

Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμόδιου για τη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης απορρίπτονται.

Άρθρο 5: Δημοσιότητα

Η εισήγηση της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Περίληψη της διακήρυξης έχει σταλεί για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων:

1)  Διαύγεια
2)  Εμπορικό Σύλλογο Καρπάθου.
3)  Δήμο Καρπάθου.
4)  Σε Ραδιοφωνικούς Σταθμούς της Καρπάθου.
5)  Στις ηλεκτρονικές εφημερίδες της Καρπάθου.

Άρθρο 6: Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

1.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του   συμμετέχοντος   ίση   με   το   ελάχιστο   μηνιαίο   μίσθωμα   –  τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού (δηλαδή πεντακόσια ευρώ 500€) η οποία θα πρέπει να περιέχεται στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να  ισχύει  τουλάχιστον  επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα επιστραφεί στον οριστικό ανάδοχο μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικό   που θα υπογραφεί, στους δε υπολοίπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό επιστρέφονται μετά την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2.  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προ της υπογραφής της σύμβασης εκμίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται  να αντικαταστήσει την κατατεθειμένη απ’ αυτόν εγγύηση συμμετοχής με νέα εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης  αξίας  ίσης με το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα, η οποία και παραμένει μέχρι λήξης της μίσθωσης ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικού δεν συμψηφίζεται με τα μισθώματα των τελευταίων μηνών. Η εγγυητική  επιστολή θα επιστραφεί άτοκα μετά την λήξη του συμφωνητικού εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της συμφωνίας και δεν έχει υποστεί φθορές ή βλάβες  ο χώρος ενοικίασης και τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία .

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 41 του ΠΔ 715/79.

Άρθρο 7: Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές είναι πρέπει να κατατίθενται στο Γρ. Προμηθειών του Νοσοκομείου αφού προηγουμένως πρωτοκολληθούν στο Γρ. Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (1ος Όροφος του Κεντρικού Κτιρίου) μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού και συγκεκριμένα την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα δώδεκα (12.00) μ.μ.. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή διαγωνισμού μετά την έναρξη της διαδικασίας του διαγωνισμού δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία. Οι προσφορές που είτε κατατέθηκαν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στη Υπηρεσία, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί.

Ερωτήματα και διευκρινίσεις επί της διακήρυξης μπορούν να υποβάλλονται εγγράφως έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών, απαντώνται δε από την Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) έως και τρείς (3) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

Άρθρο 8: Χρόνος και τόπος διενέργειας του διαγωνισμού:

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση προσφορών) στην αίθουσα του  Γρ.  Προμηθειών  στις  28  Ιουνίου  2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα δώδεκα (12.00) μ.μ., ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής, συγκροτούμενης για το σκοπό αυτό, με την υπ’ αρ. Πρωτ 23/ 21-04-2021 πράξη Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 ΠΔ 715/79.

Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/06/2021 και ώρα δώδεκα (12.00) μ.μ..

Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν νόμιμο παραστατικό εκπροσώπησης.

Άρθρο 9: Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς:

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα
 2. Ο πλήρης τίτλος της εταιρίας ή του φυσικού προσώπου
 3. Ο πλήρης τίτλος του διαγωνισμού
 4. Ο αριθμός της Διακήρυξης
 5. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
 6. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα

Μέσα στον κυρίως φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται:

 1. Ένας υποφάκελος σφραγισμένος με όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε δύο αντίγραφα, με την ένδειξη: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»
 2. Ένας υποφάκελος σφραγισμένος με τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς επίσης, σε δύο αντίγραφα, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η προσφερόμενη τιμή πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.

Οι δύο παραπάνω υποφάκελοι θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Οι προσφορές θα πρέπει επί ποινής απόρριψης, να είναι σαφείς, χωρίς σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις.

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.

Μετά την κατάθεση της Προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή,  αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της Διακήρυξης.

Διευκρινήσεις δίνονται μόνον όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορά που θέτει όρους πέραν από τα οριζόμενα στην παρούσα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 10: Περιεχόμενα του υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Στον φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιλαμβάνονται, επί ποινής απόρριψης, σε πρωτότυπο και αντίγραφο τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Κάθε προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά  από  εγγύηση  συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος με το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα η οποία θα πρέπει να περιέχεται στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής της προσφοράς.
 2. Η εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής θα πρέπει να  ισχύει  τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της  προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη.
 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα, ή σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του όπως εκάστοτε ισχύει και με ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’ έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην οποία θα αναφέρεται:
 • ότι τελεί σε γνώση των όρων που διέπουν τον υπό διενέργεια διαγωνισμό και της παρούσας διακήρυξης και τους οποίους δέχεται χωρίς επιφύλαξη.
 • ότι επισκέφθηκε και εξέτασε τον προς εκμίσθωση χώρο και ότι αποδέχεται όλους τους όρους και υποχρεώσεις όπως αναγράφονται ιδίως στους όρους και προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης τα παραπάνω πλήρως και ανεπιφύλακτα.
 • ο χρόνος ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης.
 • Η αποδοχή απαγόρευσης απολύτως της ολικής ή μερικής υπομίσθωσης και οποιασδήποτε παραχώρησης της χρήσης σε τρίτους ως και της αλλαγή της χρήσης του μισθίου.
 • Η υποχρέωσή του να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση υποχρεούμενος στις αναγκαίες επισκευές, χωρίς όμως να επιφέρει αλλοιώσεις στο μίσθιο χωρίς την άδεια του Νοσοκομείου ούτε να ενεργήσει επί τούτου μεταρρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήσει τούτο για σκοπό διάφορο του συμφωνηθέντος. Επιπλέον, υποχρεούται όπως άμεσα ειδοποιεί εγγράφως τον εκμισθωτή για κάθε παράνομη ενέργεια τρίτου επί του ακινήτου, τηρουμένων των διατάξεων του  Π.Δ. 715/79 του άρθρου 48.
 • Ότι δεν έχει καμία οφειλή στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ.
 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου εκδόσεως τελευταίου τριμήνου  ή  ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους –μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα, καθώς και ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν  έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και τα παρακάτω πρόσωπα:

 • Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε) κατατίθεται για τους διαχειριστές.
 • Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιριών  (Α.Ε.)  κατατίθεται για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών για τα μέλη του Δ.Σ.
 1. Για τα νομικά πρόσωπα Πιστοποιητικό αρμόδιας Δικαστικής  ή  Διοικητικής Αρχής, εκδόσεως του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία κατάθεσή τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης  ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Αρχή, έκδοσης των τελευταίων τριάντα (30)  ημερών  πριν  την   ημερομηνία   κατάθεσής τους,   με   το  οποίο  θα  πιστοποιείται   αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
 1. Μόνον για τα νομικά πρόσωπα, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, ή άλλου προβλεπόμενου από το νόμο εγγράφου, νόμιμα καταχωρημένου στο οικείο κατά περίπτωση μητρώο, από τα οποία να προκύπτει ο σκοπός,  η διάρκειά τους και η ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου τους.
 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75) υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα, ή σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του , στην οποία θα δηλώνεται ότι ο συμμετέχων δεν έχει υποπέσει σε παράπτωμα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, καθώς και ότι έχει υπάρξει συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
 1. Πιστοποιητικά ή άλλα κατάλληλα έγγραφα,  από  τα  οποία  να προκύπτει ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντος εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας, με βάση ισχύοντα διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα (ISO 22000:2018 ή  άλλο  αντίστοιχο  και  ισοδύναμο). Εφόσον ο συμμετέχων στο διαγωνισμό δεν διαθέτει το παραπάνω πιστοποιητικό θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για την έκδοσή του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υπογραφή του συμφωνητικού (το αργότερο εντός δέκα (10) μηνών).
 1. Άδεια λειτουργίας κυλικείου σύμφωνα με τις διαδικασίες της κείμενης νομοθεσίας. Εφόσον ο συμμετέχων στο διαγωνισμό δεν διαθέτει την παραπάνω άδεια θα καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για την έκδοσή της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υπογραφή του συμφωνητικού (το αργότερο εντός ενός μήνα)

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05-10-1964 που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’188). Αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικά ποιότητας) θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Ιδιωτικά έγγραφα , γίνονται δεκτά και σε απλά φωτοαντίγραφα, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον οικονομικό στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους με ημερομηνία υπογραφής μετά την έναρξη του διαγωνισμού. ( η ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο ‘ΔΙΑΥΓΕΙΑ’ ). Κατά τα λοιπά ισχύουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 1 & 3 του Ν. 4250/26- 3-2014 αλλιώς οι σχετικές προσφορές απορρίπτονται από την Επιτροπή   του διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις χρειάζονται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και φέρουν ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Προσφορές χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά απορρίπτονται από την Επιτροπή του διαγωνισμού ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη.

Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξή ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΠΔ 715/79.

Άρθρο 11: Περιεχόμενα του υποφακέλου Οικονομική Προσφορά

Οικονομική προσφορά υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα ή σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Το προτεινόμενο μηνιαίο ποσό θα αναγράφεται στην οικονομική προσφορά ολογράφως και αριθμητικώς σε ευρώ (€). Σε περίπτωση ασυμφωνίας, ισχύει το ποσό που έχει αναγραφεί ολογράφως. Στην οικονομική προσφορά δηλώνεται επίσης ρητά από τον συμμετέχοντα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα περί της επιβαρύνσεως του μισθωτή με τα τέλη, τους φόρους και τις λοιπές προσαυξήσεις που αναλογούν επί του μισθώματος.

Άρθρο 12: Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα Διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία πριν από τη λήξη της κατά ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα  ίσο με το χρόνο ισχύος αυτής.

Άρθρο 13: Ενστάσεις

Κατά της νομιμότητας της διακηρύξεως, της συμμετοχής διαγωνιζόμενου , της νομιμότητας διεξαγωγής του διαγωνισμού και κατά του αποτελέσματος της κατακύρωσης    επιτρέπεται υποβολή ενστάσεων  ενώπιον  Επιτροπής  η οποία συστήνεται ειδικά για το σκοπό αυτό με απόφαση της Διοίκησης του Νοσοκομείου και  η οποία αποφαίνεται οριστικά επί τούτων.

Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται μόνον εγγράφως από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό κατά τη διάρκεια τούτου ή εντός 24 ωρών από της λήξεως διενεργείας αυτού. Επίσης υποβάλλονται κατά της κατακυρωτικής απόφασης Δ.Σ επί του Διαγωνισμού και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Η Αναθέτουσα Αρχή (Νοσοκομείο) οφείλει να αποφανθεί επί ασκηθείσης ένστασης επίσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία άσκησής της. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψή της. Οι ενστάσεις  θα πρέπει επί ποινή απόρριψης, να συνοδεύονται από παράβολο εξακοσίων ευρώ (600€) (του Ν. 4412/2016).

Αρθρο 14: Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών

Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/ φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), κατά την κρίση της επιτροπής και σε εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 117 του Ν. 4412/2016 .

Αρχικά η Επιτροπή αξιολόγησης του Διαγωνισμού θα προβεί στην αποσφράγιση μόνον των υποφακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών στην καθορισμένη από τη Διακήρυξη ημερομηνία και ώρα με προαιρετική την παρουσία εκπροσώπων των συμμετεχόντων και θα μονογράψει ανά φύλλο μόνο τα περιεχόμενα του κάθε    υποφακέλου    των    συμμετεχόντων    που    θα    φέρει    τον   τίτλο

«δικαιολογητικά συμμετοχής –τεχνική προσφορά».

Θα αποσφραγιστούν όλες οι οικονομικές προσφορές ακόμα και αυτές των συμμετεχόντων που ενδεχομένως απέρριψε η Επιτροπή στο πρώτο στάδιο. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει οικονομικά τις προσφορές εκείνες τις οποίες έκανε αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο και θα προτείνει τον πλειοδότη με σύνταξη πρακτικού που θα κατατεθεί και αυτό πρωτοκολλημένο στην Υπηρεσία.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι πλειοδότες προσφέρουν ισότιμο μίσθωμα, η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα για την κατακύρωση στον πλειοδότη που συγκεντρώνει τα περισσότερα ουσιαστικά προσόντα (π.χ. ανώτερη τεχνική προσφορά), στην περίπτωση που οι πλειοδότες παρουσιάζουν ίδια προσόντα διενεργείται κλήρωση.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει εισαγωγή από το Γρ. Προμηθειών και του πρακτικού στο Δ.Σ του Νοσοκομείου και έκδοση μιας απόφασης Δ.Σ που θα κατακυρώνει το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού.

Η απόφαση Δ.Σ καθώς και το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν από το Γρ. Προμηθειών στους συμμετέχοντες χωρίς καθυστέρηση, με τηλεομοιοτυπία ή και με κάθε πρόσφορο μέσω γραπτής επικοινωνίας και με απόδειξη αποστολής τους.

Άρθρο 15: Υπογραφή του συμφωνητικού

 Ο πλειοδότης στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός καλείται με έγγραφο (με απόδειξη) να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μισθώσεως μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες. Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, το Δ.Σ. του Νοσοκομείου τον κηρύσσει έκπτωτο και η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου, το οποίο  στη συνέχεια προβαίνει σε νέα εκμίσθωση.

Άρθρο 16 : Εγκατάσταση Μισθωτή

Το Νοσοκομείο δεν υποχρεούται σε εγκατάσταση του μισθωτή. Μετά την εγκατάσταση του μισθωτή σύμφωνα µε το άρθρο 1 του μέρους Β, ο μισθωτής υποχρεούται εντός 10 ημερών να ξεκινήσει τις εργασίες διαμόρφωσης και εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την υπογραφή του συμφωνητικού να τις έχει ολοκληρώσει.

Άρθρο 17 : Χρόνος και τρόπος καταβολής μισθώματος

Η πληρωμή θα γίνεται την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα μίσθωσης είτε στο ταμείο του Νοσοκομείου είτε µε έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. Ο μισθωτής επιβαρύνεται µε το τέλος χαρτοσήμου ύψους 3,6% κάθε μηνιαίου καταβαλλόμενου μισθώματος ή µε οποιαδήποτε άλλη μελλοντική επιβάρυνση επιβληθεί από αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

Τυχόν  αθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των 5 ημερολογιακών ημερών επισύρει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής ίση µε το καθυστερούμενο μίσθωμα. Η κατ’ εξακολούθηση καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών αποτελεί λόγο αποβολής, εφόσον   απαιτηθεί από το Νοσοκομείο μετά από απόφαση του ΔΣ. Για κάθε καθυστέρηση το Νοσοκομείο δικαιούται να εισπράξει τόκο υπερημερίας ανεξαρτήτως των υπολοίπων συνεπειών από την παράβαση των όρων του συμφωνητικού. Ειδικά για το 1ο μίσθωμα θα πρέπει να καταβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και θα αφορά στις αμέσως επόμενες τριάντα (30) πρώτες ημέρες μίσθωσης.

Άρθρο 18: Καταγγελία του Συμφωνητικού

Λόγοι καταγγελίας του συμφωνητικού από το Νοσοκομείο θα είναι η παράβαση οποιουδήποτε   των όρων αυτής αλλά και πλέον τούτων:

Α. Καθυστέρηση καταβολής του μηνιαίου μισθώματος περισσότερο από πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την οριζόμενη ημερομηνία του άρθρου 15 της παρούσης. Η μη άμεση καταγγελία του συμφωνητικού από το Νοσοκομείο σε περίπτωση παράβασης δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ατονία του δικαιώματος αυτού.

Β. Κακή λειτουργία των υπηρεσιών εστίασης του Κυλικείου, διαπιστωμένες υγειονομικές παραβάσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά του αναδόχου και των υπαλλήλων του σε ασθενείς, συνοδούς ασθενών, επισκέπτες και στους εργαζόμενους του Νοσοκομείου, μετά από καταγγελία στο γραφείο ληπτών και ληπτριών Υγείας.

Γ.   Παραβάσεις οποιουδήποτε όρου του συμφωνητικού για τις οποίες   έχουν καταλογιστεί ποινικές ρήτρες στον ανάδοχο.

Δ. Παραβάσεις των ισχυουσών αγορανομικών  διατάξεων  και  των διατάξεων που διέπουν την χορηγηθείσα άδεια λειτουργίας από  την  αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.

Ε. Σε περίπτωση καταγγελίας του συμφωνητικού για έκαστο εκ των ανωτέρω λόγων, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης.

ΜΕΡΟΣ Β

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

 Το Νοσοκομείο διαθέτει στον μισθωτή µε τους όρους που ακολουθούν το δικαίωμα εκμετάλλευσης κυλικείου.

1. Εκµισθούµενος χώρος

Ο εκμισθούμενος χώρος βρίσκεται στο χώρο του νέου κτιρίου του Νοσοκομείου εμβαδού 21,89m2, και αυλή 10χ4 =40 M2 με 2 παγκάκια προς εξυπηρέτηση των ασθενών, των επισκεπτών και των εργαζομένων του Γ.Ν. Καρπάθου. Η εκμίσθωση του κυλικείου περιλαμβάνει και τα παρακάτω (πάγια) περιουσιακά στοιχεία του Γ.Ν. Καρπάθου:

 1. Τραπεζοερμάριο με λεκάνη και θέση για ψύκτη νερού
 2. Ψύκτης Νερού
 3. Τραπεζοερμάριο με περιστροφικές πόρτες
 4. Συρταριέρα με 3 συρτάρια
 5. Τραπεζοερμάριο με κάδο απορριμμάτων
 6. Τραπεζοερμάριο με περιστροφικές πόρτες
 7. Μηχανή Γαλλικού Καφέ
 8. Ψυγείο πάγκος 4 θυρών με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα
 9. Βιτρίνα ψυχόμενη επιτραπέζια
 10. Δύο(2) μεταλλικά  τραπέζια πελατών
 11. Τέσσερίς (4) μεταλλικές καρέκλες πελατών
 12. Κάδος σκουπιδιών μεταλλικός
 13. Κρεμάστρα ρούχων
 14. Πυροσβεστήρας
 15. Air Condition  μάρκας «SENDO» + Τηλεκοντρόλ
 16. Ντουλάπα ξύλινη στο χώρο της αποθήκης

Τον παραπάνω χώρο οφείλει το νοσοκομείο να παραδώσει στον πλειοδότη άμεσα με την υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης. Η παράδοση του χώρου και η εγκατάσταση του αναδόχου μισθωτή βεβαιώνεται µε σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης.

2. Διάρκεια Μίσθωσης

2.1. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δικαίωμα παράτασης του συμφωνητικού για ένα (1) έτος. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως. Η ετήσια αναπροσαρμογή του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος, εκτός εάν αυτό είναι χαμηλότερο του 1%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο (1%), σύμφωνα µε τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979, σε συνδυασμό µε τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3518/2006. Είναι δυνατή η παράταση ισχύος της μίσθωσης για άλλο ένα (1) έτος µε απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, σύμφωνα µε όσα ορίζονται στο Π.Δ. 715/1979.

2.2. Η παρούσα μίσθωση διέπεται αποκλειστικώς από τις διατάξεις των άρθρων 38-49 του Π.Δ. 715Π9 «περί τρόπου ενέργειας Ν.Π.Δ.Δ. προμηθειών, μισθώσεων και εκµισθώσεων κ.λπ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ,νόμος 4527/2014 άρθρο 76 και νόμος 2519/1997 αρ.28, περ.1..

3. Μίσθωμα – Εγκατάσταση Μισθωτή – Εγγυοδοσία Καταβολή Μισθώματος – Τρόπος Πληρωμής

3.1. Μετά την εγκατάσταση του μισθωτή σύμφωνα µε το άρθρο 16, ο μισθωτής υποχρεούται εντός 10 ημερών να ξεκινήσει τις εργασίες διαμόρφωσης και εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών το αργότερο από την υπογραφή του συμφωνητικού να τις έχει ολοκληρώσει. Το πρώτο (1ο) μίσθωμα θα πρέπει να καταβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και θα αφορά στις αμέσως επόμενες τριάντα (30) πρώτες ημέρες.

3.2. Ως ελάχιστο μηνιαίο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ για το πρώτο (1ο) έτος. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως. Αρχής γενομένης μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος, εκτός εάν αυτό είναι  χαμηλότερο του 1%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο (1%).

3.3.  Η πληρωμή θα γίνεται την 1η  εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα μίσθωσης   είτε στο ταμείο του Νοσοκομείου είτε µε έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο. Ο μισθωτής επιβαρύνεται µε το τέλος χαρτοσήμου ύψους 3,6% κάθε μηνιαίου καταβαλλόμενου μισθώματος ή µε οποιαδήποτε άλλη μελλοντική επιβάρυνση επιβληθεί από αρμόδια όργανα της Πολιτείας.

3.4. Τυχόν καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των 5 ημερολογιακών ημερών επισύρει κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση µε το καθυστερούμενο μίσθωμα. Επίσης επιφέρει τις προβλεπόμενες έννομες συνέπειες για τον μισθωτή, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

3.5. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαραίτητη η προσκόμιση εγγυητικής αξίας ίσης με το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα. Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ως άνω εγγυητική επιστρέφεται.

3.6. Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου  εγκατάστασης  απαιτείται  η  κατάθεση εγγυητικής επιστολής ως προς την καλή εκτέλεση της προ της υπογραφής της σύμβασης εκμίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να αντικαταστήσει την κατατεθειμένη απ’ αυτόν εγγύηση με νέα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξίας ίσης με το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα, η οποία και παραμένει μέχρι λήξης της μίσθωσης ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων του συμφωνητικού δεν συμψηφίζεται με τα μισθώματα των τελευταίων μηνών. Η εγγυητική  επιστολή θα επιστραφεί άτοκα μετά την λήξη του συμφωνητικού εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι της συμφωνίας και δεν έχει υποστεί φθορές ή βλάβες ο χώρος ενοικίασης και τα πάγια περιουσιακά του στοιχεία μίσθωσης και για την  πληρωμή των μισθωμάτων ίσης  με το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα

4. Άδειες – Υπηρεσίες

 4.1. Ο μισθωτής υποχρεούται να εκδώσει την απαιτούμενη  άδεια λειτουργίας του Κυλικείου σύμφωνα µε τις διαδικασίες της κείμενης νομοθεσίας.

4.2. Ο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (εντός έξι μηνών το ανώτερο) από την υπογραφή του συμφωνητικού, αντίγραφα πιστοποιητικών Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ISO 22000:2018) και Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP), εφόσον δεν τα διαθέτει κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.

4.3. Υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα προσφέρει στο κοινό είναι  κατά  κανόνα:

 • Η Πώληση όλων των ειδών  κυλικείου και ενδεικτικά αναψυκτικά, καφέ, μεταλλικά νερά, τσάι, γάλα, γλυκά, τοστ, κρύα σάντουιτς, όλα αρίστης ποιότητας και σε ανώτατες τιμές πώλησης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 70776/7/07/16 Απόφαση, ΦΕΚ 2091.
 • Οι τιμές θα αναγράφονται υποχρεωτικώς σε πίνακα αναρτημένο σε εμφανές σημείο του κυλικείου.

4.4.  Η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς   και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση πραγματοποιούνται με έξοδα του ανάδοχου.

5. Απαγορεύσεις

Ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του  μισθίου αποκλειστικά και µόνο ως κυλικείο. Απαγορεύεται αλλαγή χρήσης.

Δεν επιτρέπεται στους χώρους του κυλικείου:

 • Η πώληση τσιγάρων και γενικά προϊόντων καπνού και  το κάπνισμα.
 • Η πώληση οινοπνευματωδών ποτών.
 • Η πώληση οποιωνδήποτε ειδών χωρίς τη σχετική εκ του νόμου άδεια.
 • Η εγκατάσταση και λειτουργία κάθε τυχερού ή μηχανικού παιχνιδιού.
 • Η τοιχοκόλληση ή ανάρτηση εντός και εκτός του κυλικείου διαφημίσεων άνευ αδείας του αρμόδιου οργάνου του Νοσοκομείου.
 • Πάσης φύσεως δραστηριότητα, που δεν συνάδει με το αντικείμενο της μίσθωσης, τα χρηστά ήθη, την καλή πίστη, και το σκοπό του Νοσοκομείου.

Επιτρέπεται:

 • Η χρήση ραδιοφώνου, τηλεόρασης εφόσον δεν προκαλούν ιδιαιτέρους θορύβους.
 • Η τοποθέτηση τραπεζιών και καθισμάτων µόνο εντός του περιβάλλοντα χώρου.

6. Ώρες Λειτουργίας

Ο μισθωτής θα διατηρεί ανοικτό και σε λειτουργία το κυλικείο όλες τις ημέρες του χρόνου, εργάσιμες και αργίες και ώρες από 7:00 πµ έως 23:00 µµ.

7. Κανόνες Υγιεινής

7.1. Ο μισθωτής οφείλει να τηρεί με  απόλυτη  σχολαστικότητα  τους  κανόνες υγιεινής που προβλέπονται γενικώς ή καθορίζονται ειδικώς από τον εκμισθωτή.

7.2. Η καθαριότητα, απολύμανση  και  συντήρηση  του  εκμισθωμένου χώρου και των εγκαταστάσεών του βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή. Ο εκμισθωτής δικαιούται να υποδεικνύει στον μισθωτή τη χρήση συγκεκριμένων απορρυπαντικών – απολυμαντικών και ο μισθωτής οφείλει να εφαρμόζει τις ανωτέρω υποδείξεις.

7.3. Ο εκμισθωτής (το Νοσοκομείο) έχει το δικαίωμα να διενεργεί υγειονομικούς και βακτηριολογικούς ελέγχους στον εκμισθωμένο χώρο και τις εγκαταστάσεις του, κατά την κρίση του, χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση του μισθωτή.

7.4. Ο μισθωτής θα πρέπει:

 • Να αποθηκεύει τα τρόφιμα συσκευασμένα ή σκεπασμένα μακριά από το έδαφος.
 • Να καθαρίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους χώρους επεξεργασίας τροφίμων και τους ευρύτερους χώρους του κυλικείου.
 • Να προβαίνει σε απεντομώσεις ή εξολόθρευση τρωκτικών.    Να φροντίζει για την άριστη κατάσταση του μισθίου.
 • Να διατηρεί τα απορρίμματα σε κλειστούς κάδους μέχρι την απόρριψή τους.
 • Να φροντίζει για την αποκομιδή και την απόρριψη των απορριμμάτων, για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των πωλούμενων ειδών και να διατηρεί αυστηρώς καθαριότητα τόσο στα σκεύη, έπιπλα και μηχανήματα όσο και σε ολόκληρο το χώρο εντός και εκτός του καταστήματος.

8. Προσωπικό του Μισθωτή

8.1. Ο μισθωτής υποχρεούται να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για   τη λειτουργία του κυλικείου και είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος, όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση. Το προσωπικό αυτό πρέπει να διαθέτει εμπειρία κατάλληλη, ώστε να μη προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα ή κώλυμα κατά τη διάρκεια των εργασιών του Νοσοκομείου.

8.2. Το εν λόγω προσωπικό είναι αυτονόητο ότι πρέπει  να  τηρεί  τους όρους καθαριότητας, υγιεινής και συμπεριφοράς. Επίσης το προσωπικό να είναι υγιές και να τηρεί όλους τους όρους που θέτουν οι υγειονομικές κ.λ.π. διατάξεις, το οποίο πρέπει να προκύπτει από    επίσημα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας κλπ.), τα οποία οφείλει ο μισθωτής να τηρεί στη διάθεση των αρμοδίων Υπηρεσιών και του Νοσοκομείου.

8.3. Το Νοσοκομείο δικαιούται να ζητήσει εξέταση ή και εμβολιασμό του    εν λόγω προσωπικού από γιατρούς της επιλογής του, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο από τα αρμόδια Όργανά του. Εφόσον εργαζόμενος αρνηθεί να υποβληθεί σε εξέταση ή εμβολιασμό κατά τα ανωτέρω, απομακρύνεται από τους χώρους του Νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του χώρου εργασίας του (του κυλικείου), χωρίς άλλη ειδοποίηση. Οι τυχόν οικονομικές συνέπειες αυτής της απομάκρυνσης (αποζημίωση λόγω λύσεως της εργασιακής σχέσεως κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον εργοδότη του (μισθωτή).

8.4. Το προσωπικό του κυλικείου πρέπει να εργάζεται  νόμιμα  (από  άποψη αμοιβών, ασφάλισης, άδειας παραμονής και εργασίας προκειμένου για αλλοδαπούς κλπ.). Το Νοσοκομείο δικαιούται να ζητεί και να ελέγχει τα κατά περίπτωση σχετικά έγγραφα. Οι τυχόν αλλοδαποί εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

8.5. Ο μισθωτής υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο για τον εκμισθωμένο χώρο εργασίας (κυλικείο), ο οποίος και θα τον εκπροσωπεί.

8.6. Ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον μισθωτή να απομακρύνει από την εργασία όποιον τυχόν εργαζόμενο δεν τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις οδηγίες των αρμοδίων Οργάνων του. Οι τυχόν οικονομικές συνέπειες εξαιτίας αυτής της απομάκρυνσης βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

8.7. Το προσωπικό του κυλικείου πρέπει να φέρει κατά την εργασία του καθαρή και ευπρεπή στολή. Η προμήθεια, συντήρηση και πλύσιμο των στολών βαρύνουν αποκλειστικά τον μισθωτή.

8.8. Τόσο ο μισθωτής όσο και το ανωτέρω προσωπικό οφείλουν να είναι ευπρεπείς και ευγενικοί στις σχέσεις τους µε το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους συγγενείς και επισκέπτες των νοσηλευομένων.

9. Πρόληψη ατυχημάτων

 9.1. Όλοι οι κανόνες  πρόληψης  ατυχημάτων  πρέπει  να  τηρούνται αυστηρά για την προσωπική ασφάλεια κάθε εργαζομένου.

9.2. Την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων αυτών έχει ο ανάδοχος.

9.3. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια Υπηρεσία.

10. Λοιπές Υποχρεώσεις Μισθωτή

10.1. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί µε ακρίβεια όλες τις σχετικές µε τη λειτουργία κυλικείου αγορανομικές, αστυνομικές, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις, καθώς και τις οδηγίες ή εντολές των εντεταλμένων οργάνων του Νοσοκομείου και να είναι ο µόνος υπεύθυνος τόσο προς κάθε αρχή όσο και τους καταναλωτές.

10.2. Ο μισθωτής υποχρεούται όπως εξυπηρετεί το Προσωπικό του Νοσοκομείου κατά προτεραιότητα, και να παρέχει έκπτωση 20% τουλάχιστον επί των αναγραφόμενων τιμών. Το Νοσοκομείο µε τα εντεταλμένα όργανά του επιθεωρεί οποτεδήποτε το κυλικείο για την τήρηση των όρων του συμφωνητικού. Οι τιμές του Προσωπικού θα αναγράφονται  σε ξεχωριστό πίνακα που θα είναι αναρτημένος σε εμφανές σημείο.

10.3. Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για κάθε βλάβη ή φθορά του μισθίου – καταστήματος πέρα από την συνηθισμένη χρήση του, έστω και αν προξενηθεί χωρίς την υπαιτιότητα του μισθωτή, ο οποίος οφείλει να παραδώσει κατά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της μισθώσεως στο Νοσοκομείο, τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του καταστήματος σε καλή κατάσταση. Ο εκμισθωτής δεν θα φέρει καμία ευθύνη για κάθε ζημιά ή  φθορά που θα προκληθεί στον μισθωτή από οποιαδήποτε αιτία ή από ανώτερη βία (σεισμό, πυρκαγιά, κλοπή, διείσδυση υγρών, κακή λειτουργία σωληνώσεων κ.λπ.). Με την λύση της μίσθωσης στο πέρας της πενταετίας και της ενδεχόμενης παράτασης οποιεσδήποτε εργασίες διαμόρφωσης έχουν πραγματοποιηθεί παραμένουν προς όφελος του εκμισθωτή – νοσοκομείου. Αν για οποιονδήποτε λόγο το συμφωνητικό λυθεί νωρίτερα ο μισθωτής δικαιούται και υποχρεούται να παραλάβει τα στοιχεία της διαμόρφωσης.

10.4. Η συντήρηση του εξοπλισμού που παραδίδεται με το μίσθιο βαρύνει και συνιστά υποχρέωση του μισθωτή και ότι υποχρεούται να τον παραδώσει στο ακέραιο και σε καλή λειτουργία κατά τη λύση/λήξη της σύμβασης.

10.5. Ο μισθωτής οφείλει να τηρεί τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και ασφαλείας των χώρων και εγκαταστάσεων αυτού, με βάση τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου. Οφείλει ειδικότερα να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις ή εντολές των οργάνων του Νοσοκομείου που είναι αρμόδια για την τήρηση των κανόνων υγιεινής εντός των χώρων αυτού.

10.6. Το κατάστημα θα διαθέτει πλήρη ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και κεντρική θέρμανση-ψύξη για τυχόν όμως κακή λειτουργία τους ή για τυχόν βλάβη τους καμία ευθύνη δε φέρει ο εκμισθωτής, όπως επίσης και για τυχόν βλάβη στην παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος. Ο μισθωτής μπορεί µε αίτησή του στην Τεχνική Υπηρεσία να ζητήσει την αντικατάσταση των μετρητών µε άλλους μετρητές, εφόσον αναλαμβάνει το κόστος αγοράς και εγκατάστασης, χωρίς η αλλαγή αυτή να ανατρέπει τις μέχρι τότε μετρήσεις.

10.7. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί το μίσθιο χωρίς να θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των ασθενών, των επισκεπτών και των εργαζομένων στο Νοσοκομείο

10.8. Ο μισθωτής υποχρεούται µε την παραλαβή του μισθίου να συνάψει  και  να  διατηρεί  καθ’ όλη  τη  διάρκεια της  μίσθωσης,  σύµβαση ασφάλισης έναντι παντός κινδύνου (διάρρηξης, κλοπής, πυρκαγιάς κλπ) τόσο για το µίσθιο όσο και τα εμπορεύματα και αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων. Το νοσοκομείο δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση σε αποζημίωση έναντι οποιασδήποτε ζημίας, φθοράς και λοιπά από τρίτους.

10.9. Ο ανάδοχος υποχρεούται γενικά να συμμορφώνεται επακριβώς, ως προς ότι αφορά τη λειτουργία, τη συντήρηση, τον καθορισμό και τον ανεφοδιασμό των τροφίμων προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.487/21-9-2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση  προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. Β’ 1219/4-10-2000), όπως ισχύει, της υπ’ αριθμ.ΑΙΒ/8577/1983 Υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ Β’526/24-9-1983), όπως ισχύει, καθώς και ως προς κάθε άλλη συναφή υγειονομική, αστυνομική, αγορανομική ή άλλη σχετική διάταξη, είναι δε μόνος υπεύθυνος για την τήρηση αυτών απέναντι σε κάθε δημόσια αρχή ή τους καταναλωτές. Οφείλει επίσης να δέχεται απροφάσιστα και να διευκολύνει σε οποιοδήποτε χρόνο, τους διενεργούμενους ελέγχους. Ο καθαρισμός και η μέθοδος απολύμανσης των χώρων και επιφανειών εργασίας θα είναι κάθε φορά η ενδεδειγμένη και θα διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και αναψυκτικών

10.10. Ο μισθωτής υποχρεούται µε τη λήξη της σύμβασης εκμίσθωσης – ανεξάρτητα µε ποιόν τρόπο αυτή θα λυθεί – να αποδώσει το μίσθιο σε Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Σε περίπτωση µη έγκαιρης παράδοσης, ο μισθωτής υπόκειται σε έξωση κατά τις διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

10.11. Ο μισθωτής δεν δικαιούται μείωση του μισθώματος κατά την διάρκεια της μίσθωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ιδίως δε επικαλούμενος μεταβολή των συνθηκών.

11. Ειδικοί Όροι

11.1. Ο μισθωτής έχει την υποχρέωση για την αγορά και τοποθέτηση ενός αυτόματου πωλητή (ψυγείου) προϊόντων, εντός του Νοσοκομειακού Κτιρίου σε χώρο τον οποίο θα υποδείξει η τριμελής επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

11.2. Το μίσθωμα που θα προκύψει από τον κλειστό διαγωνισμό θα αναπροσαρμόζεται κάθε συμβατικό χρόνο με διαπραγμάτευση. Στην προσφορά του ο διαγωνιζόμενος θα αναγράφει το ποσό του μηνιαίου μισθώματος του 1ου έτους και συγχρόνως θα δηλώνει ότι δέχεται τον όρο  της αναπροσαρμογής  κατά ανωτέρω.

11.3. Απαγορεύεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό οποιουδήποτε τυχόν οφείλει στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.

11.4. Σιωπηρή αναμίσθωση δε χωράει και συμφωνείται από τώρα ότι ο μισθωτής με τη λήξη της μισθωτικής συμβάσεως με οποιανδήποτε τρόπο, υποχρεούται να αποδώσει το μίσθιο.

11.5. Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο και της οποίας οφείλει να λάβει γνώση προ της κατάθεσης της προσφοράς και δεν υποχρεούται εκ του λόγου τούτου, σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στην λύση της μίσθωσης.

11.6. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση υποχρεούμενος στις αναγκαίες επισκευές, δεν δύναται όμως να επιφέρει αλλοιώσεις στο μίσθιο χωρίς την άδεια του Νοσοκομείου ούτε να ενεργήσει επί τούτου μεταρρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήσει τούτο για σκοπό διάφορο του συμφωνηθέντος. Επιπλέον, υποχρεούται όπως άμεσα ειδοποιεί εγγράφως τον εκμισθωτή για κάθε παράνομη ενέργεια τρίτου επί του ακινήτου, τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 715/79 του άρθρου 48.

11.7. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων από την οποία προξενήθηκε ζημιά στο Νοσοκομείο ο μισθωτής υπόκειται σε αποζημίωση, που βεβαιώνεται με καταλογισμό που ενεργεί η Διοίκηση του Νοσοκομείου με αιτιολογημένη απόφαση και εισπράττεται με τη διαδικασία εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.

11.8. Ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη (και υφίσταται μόνος αυτός τις έννομες συνέπειες) για ενδεχόμενη πρόκληση βλάβης στην υγεία οποιουδήποτε αγοραστή και ειδικότερα των ασθενών, των συνοδών, του προσωπικού και των επισκεπτών του Νοσοκομείου, οφειλόμενη στην κατανάλωση επικινδύνων, επιβλαβών ή γενικά ακατάλληλων ειδών.

11.9.  Ο εκμισθωτής, µέσω των εντεταλμένων οργάνων του, επιφυλάσσει  εις εαυτόν το δικαίωμα να διενεργεί έλεγχο σχετικά µε την κατάσταση του μηχανικού και άλλου εξοπλισμού του καταστήματος, τους όρους λειτουργίας του, την καλαίσθητη και καθαρή του εμφάνιση, την τήρηση των σχετικών όπως παραπάνω διατάξεων, την εξακρίβωση της ποιότητας, καθαριότητας και συντήρησης των προς πώληση ειδών και εν γένει την επακριβή εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει µε του συμφωνητικού αυτή ο μισθωτής. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να καταγγείλει τον ανάδοχο στις αρμόδιες αρχές για µη τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας.

11.10. Η τυχόν µη έγκαιρη από μέρους του Νοσοκομείου άσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από το συμφωνητικό αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί ή ερμηνευτεί ως σιωπηρή παραίτηση ή συναίνεση του, αλλά δικαιούται να ασκήσει οποτεδήποτε τα δικαιώματά του.

11.11. Ο μισθωτής παραιτείται από σήμερα από τις ισχύουσες διατάξεις τις σχετικές µε την προστασία της επαγγελματικής στέγης καθώς και από κάθε μελλοντική διάταξη νόμου που θα παρατείνει αναγκαστικά τη μίσθωση πέρα από την συμβατική διάρκεια της που καθορίζεται σήμερα, οι οποίες κατά κοινή δήλωση και παραδοχή δεν εφαρμόζονται επί της παρούσης  μίσθωσης.

11.12. Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε ουσιαστικού όρου του παρόντος από τον μισθωτή ο εκμισθωτής αποκτά δικαίωµα καταγγελίας και λύσεως της  μισθώσεως  και  μπορεί  να  αξιώσει  την έξωση ή την αποβολή του μισθωτή και την απόδοση της χρήσεως του μισθίου καθώς και οποιουδήποτε τρίτου που έλκει από τον μισθωτή δικαιώματα ή που το κατέχει εξ ονόματος του και την απόδοση στον ίδιο της χρήσεως του μισθίου σύμφωνα µε τις εκάστοτε διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας. Το  Νοσοκομείο δικαιούται να κρατήσει την παραπάνω εγγύηση και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας του Νοσοκομείου, η οποία θα προέκυπτε από την παράβαση των όρων του συμφωνητικού.

11.13. Οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται ή δεν ρυθμίζεται επαρκώς στην παρούσα διακήρυξη συγγραφής υποχρεώσεων, ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ . 715/79.

11.14. Όλοι οι όροι της διακήρυξης θα ισχύουν και για το σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως έστω και αν δεν περιληφθούν ρητά σε αυτήν.

11.15. Τυχόν απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος για οποιονδήποτε λόγο και κατόπιν ενεργείας οποιουδήποτε ή απόφαση Δημόσιας Αρχής δεν δημιουργεί υποχρέωση αποζημίωσης σε βάρος του Νοσοκομείου και το συμφωνητικό της μισθώσεως θα λύεται αζημίως για το Νοσοκομείο.

11.16. Το Νοσοκομείο θα εξασφαλίζει στον μισθωτή την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στο κυλικείο, οι οποίες θα επιβαρύνουν το Νοσοκομείο. Πρόσθετες ηλεκτρολογικές παροχές από τις υφιστάμενες θα γίνουν µε την επίβλεψη του Νοσοκομείου, ( και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή) και  µε δαπάνες του μισθωτή, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα αφαιρέσεως αυτών κατά την οποτεδήποτε λήξη ή λύση της μισθώσεως, ούτε δικαίωμα αποζημιώσεως γι’ αυτές εκ μέρους του εκμισθωτή, ακόμα και µε  τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού αλλά αυτές θα παραμείνουν εσαεί προς όφελος το εκμισθωτή και του μίσθιου.

11.17. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου, παραμένει προς όφελος αυτού, μετά τη λύση της μίσθωσης, χωρίς να γεννά κανένα δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή.

11.18. Για τη χρήση τηλεφώνου θα παραχωρηθεί µία γραμμή χωρίς χρέωση (για εντός του Νοσοκομείου κλήσεις). Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιθυμεί να πραγματοποιεί επιπλέον κλήσεις (αστικές, υπεραστικές, κινητά) μπορεί να απευθυνθεί σε οποιονδήποτε πάροχο για τη δημιουργία δικής του τηλεφωνικής γραμμής. Με την προσφορά πρέπει να συμφωνεί ότι αποδέχεται ρητά και τις επιβαρύνσεις αυτές.

11.19. Το Νοσοκομείο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν κακή λειτουργία  των Η/Μ εγκαταστάσεων του µισθίου καθώς επίσης και για τυχόν διακοπή παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και των τυχόν ζημιών που μπορεί να υποστεί ο μισθωτής για το λόγο αυτό.

11.20. Απαγορεύεται απολύτως η ολική ή μερική υπομίσθωση και η οποιαδήποτε παραχώρηση της χρήσης του κυλικείου σε τρίτους, ως και η αλλαγή της χρήσης του µισθίου. Επίσης απαγορεύεται η σύσταση εταιρείας, η μετατροπή εταιρείας και η πρόσληψη συνεταίρου.

11.21. Το Νοσοκομείο δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο και της οποίας οφείλει να λάβει γνώση προ της κατάθεσης της προσφοράς και δεν υποχρεούται εκ του λόγου τούτου, σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.

11.22. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, υποχρεούμενος στις αναγκαίες επισκευές, δεν δύναται όμως να επιφέρει αλλοιώσεις στο μίσθιο, αλλαγές στη διαρρύθμιση του χώρου, να ενεργήσει επί τούτου μεταρρυθμίσεις, παρεμβάσεις (δομικής, υδραυλικής, ηλεκτρολογικής ή άλλης φύσης), να χρησιμοποιήσει τούτο για σκοπό διάφορο του συμφωνηθέντος, υποχρεούμενος όπως άμεσα ειδοποιεί εγγράφως τον εκμισθωτή για κάθε παράνομη ενέργεια τρίτου επί του ακινήτου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 48 του Π/δτος 715/79. Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω, ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση, µέσω καταλογισμού, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και η οποία εισπράττεται κατά τη διαδικασία είσπραξης των δημοσίων εσόδων.

11.23. Όλες οι τεχνικές παρεμβάσεις (μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου), θα πραγματοποιούνται από εξειδικευμένα συνεργεία, που θα κατέχουν τις σχετικές εκ του νόμου άδειες.

11.24. Δεν θα επιτρέπεται η πώληση των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω, σε οποιονδήποτε εντός του χώρου του Νοσοκομείου, εκτός του μισθωτή. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν εκδηλώσεις που θα λαμβάνουν χώρα εντός του χώρου του Νοσοκομείου, όπως εκδηλώσεις του συλλόγου  εργαζομένων, η διενέργεια σεμιναρίων στο χώρο του Νοσοκομείου κ.λ.π.

11.25. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος για τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της μίσθωσης να επιτρέπει σε νέους υποψήφιους μισθωτές την επίσκεψη στο κυλικείο.

11.26. Δεν εμπλέκεται η ασφάλεια του Νοσοκομείου με τη φύλαξη του κυλικείου και την ασφάλεια και φύλαξη του περιεχομένου αυτού.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σήμερα την …………………. οι υπογράφοντες το συμφωνητικό αυτό, αφενός το ………………………………. που    θα    καλείται    στο    εξής    «ο    εκμισθωτής»    και    αφετέρου     ο

…………………………………………………………….      κάτοικος      /που      εδρεύει

………………………………………. με ΑΦΜ ………………………. που θα καλείται στο

εξής «ο μισθωτής», συμφώνησαν από κοινού και αποδέχτηκαν τα εξής:

1. ΜΙΣΘΙΟ

 Ο εκμισθωτής με το παρόν συμφωνητικό εκμισθώνει στον μισθωτή ένα ακίνητο – κατάστημα, το οποίο κατέχει και νέμεται, και βρίσκεται στο ΓΝ Καρπάθου στη θέση Βρόντη Απερίου Καρπάθου συνολικής επιφάνειας 21,89 m2 και αυλή 10χ4 =40 M2 με 2 παγκάκια. Ο μισθωτής παρέλαβε το μίσθιο αφού το εξέτασε και το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και απόλυτα κατάλληλο για την χρήση που το προορίζει.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται πενταετής, αρχίζει δε την …../…/2021 και λήγει την …./…./2024 με δικαίωμα παράτασης ενός έτους έπειτα από απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκησης του φορέα οργάνου, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Π.Δ. 715/1979.

3. ΜΙΣΘΩΜΑ

 Το μηνιαίο μίσθωμα ορίζεται για τον πρώτο χρόνο της μίσθωσης (ήτοι   από …/…/2021 έως …/…./2024) στο ποσό των ………….. (#…..,….€) ευρώ και στη συνέχεια θα προσαυξάνεται. Η ετήσια  αναπροσαρμογή  του μισθώματος, αρχής γενομένης ήδη μετά το πρώτο έτος της μίσθωσης, θα ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ποσοστό αύξησης του τιμαρίθμου της προηγούμενης ετήσιας περιόδου πλέον 1% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος, εκτός εάν αυτό είναι χαμηλότερο του 1%, οπότε θα ισχύει το τελευταίο (1%).

Ο μισθωτής δεν δικαιούται να διεκδικήσει μείωση του μισθώματος από της κατακύρωσης της μίσθωσης και εφεξής.

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται την πρώτη εργάσιμη κάθε μισθωτικού μηνός, είτε     στο     ταμείο     του     Νοσοκομείου,     είτε     στο     υπ’     αρ.   IBAN ……………………..λογαριασμό του εκμισθωτή. Η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή ή με την απόδειξη κατάθεσης της Τράπεζας. Οι συμβαλλόμενοι θεωρούν το μίσθωμα απόλυτα εύλογο και ανάλογο με τη μισθωτική αξία του ακινήτου. Καθυστέρηση πέραν των 5 ημερολογιακών ημερών επισύρει κατάπτωση  της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, ίση µε το καθυστερούμενο μίσθωμα. Επίσης επιφέρει τις προβλεπόμενες έννομες συνέπειες για τον μισθωτή, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Ειδικά για το πρώτο (1ο) μίσθωμα θα πρέπει να καταβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών για την ολοκλήρωση των εργασιών διαμόρφωσης και θα αφορά στις αμέσως επόμενες τριάντα (30) πρώτες ημέρες μίσθωσης.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ

Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης, ο μισθωτής κατέβαλε σήμερα   την υπ’ αριθμ. ……… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  της ……………………………….. ίση με το συμφωνηθέν μίσθωμα η οποία θα  του επιστραφεί μετά την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των προς το Νοσοκομείο υποχρεώσεών του.

5. ΧΡΗΣΗ

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κυλικείο του Νοσοκομείου. Δεν επιτρέπεται στον μισθωτή η μετατροπή της χρήσης του μισθίου, σε οποιαδήποτε άλλη χρήση.

6. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Ο μισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει έναν αυτόματο πωλητή (ψυγείο) προϊόντων, ο οποίος θα τοποθετηθεί εντός του Νοσοκομειακού κτιρίου, σε χώρο τον οποίο θα υποδείξει η τριμελής επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δεν έχει καμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών του μισθίου για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο μισθωτής, πλην όσων αναφέρονται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του εκμισθωτή, επιτρέπεται στον μισθωτή να επιφέρει διάφορες προσθήκες – τροποποιήσεις ή μεταρρυθμίσεις στο μίσθιο με αποκλειστικά έξοδα του ίδιου. Οποιαδήποτε προσθήκη,  τροποποίηση  ή  μεταρρύθμιση  του  μισθίου,  παραμένει  προς όφελος αυτού, χωρίς να γεννά κανένα δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή.

Αυτονόητο τυγχάνει ότι, σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση επισκευών ζητήσει ο μισθωτής τυχόν έγγραφα ιδιοκτησίας που κατέχει ο εκμισθωτής (π.χ. πολεοδομική άδεια κ.α.), αυτός υποχρεούται να τα παραδώσει στον μισθωτή.

7. ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου διατηρώντας αυτό ευπρεπές και καθαρό και χρησιμοποιώντας το κατά τρόπο που να μην δημιουργεί καμία φθορά ή βλάβη σε αυτό και να μην παρενοχλεί τους λοιπούς περιοίκους ή να θίγει την ησυχία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη αυτών.

8. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΤΕΛΗ

 Οι λογαριασμού κάθε είδους παροχών κοινής ωφελείας, τα πάσης φύσεως και υπέρ οιουδήποτε τέλη, θα βαρύνουν αποκλειστικά το Νοσοκομείο. Τα παραπάνω δεν αφορούν κάθε τέλος, φόρο κλπ που αφορά το μίσθιο ως στοιχείο ακίνητης περιουσίας.

9. ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ – ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Κατά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται χωρίς καμία άλλη όχληση, να αποδώσει το μίσθιο στον εκμισθωτή στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος και κάθε άλλης σχετικής με την μίσθωση δαπάνης ή η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του συμφωνητικού αυτού, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή του Νόμου, συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης, παρέχει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει μονομερώς την μίσθωση, να αποβάλει τον μισθωτή από το μίσθιο κατά την σχετική νόμιμη διαδικασία, και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημία από την αθέτηση του συμφωνητικού. Σε αυτήν την περίπτωση η εγγύηση που δόθηκε, καταπίπτει ως ποινική ρήτρα υπέρ του εκμισθωτή.

10. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ

Ο εκμισθωτής παραιτείται ρητά από το δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης για ιδιόχρηση του μισθίου καθ’ όλη τη συμβατική διάρκεια της μίσθωσης.

11. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Ο μισθωτής συμφωνεί να διατηρεί με απόλυτη εχεμύθεια, όλα τα προσωπικά δεδομένα που πιθανόν να περιέλθουν στην κατοχή του, ή την αντίληψη του, κατά την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας και στο διηνεκές και να μην αποκαλύπτει τις πληροφορίες αυτές σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

12. ΕΠΙΣΚΕΨΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΙΟΥ

Ο εκμισθωτής ή ο αντιπρόσωπος του δικαιούται σε κατάλληλες μέρες και ώρες, να επισκέπτεται το μίσθιο για να εξακριβώσει τυχόν φθορές ή μεταβολές του, ή παραβάσεις υγειονομικές και λοιπές σχετικές με την μίσθωση.

Επιπλέον ο εκμισθωτής δικαιούται και ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την επίσκεψη στο μίσθιο τις εργάσιμες ώρες κατά τους τρεις (3) μεν τελευταίους μήνες της μίσθωσης σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εξετάσει αυτό προς μίσθωση.

13. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κάθε τροποποίηση των όρων αυτού του συμφωνητικού, όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μίσθωσης, θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. Ειδικώς για την αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης απαιτείται έγγραφη συμφωνία των εδώ συμβαλλομένων ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, συνταγμένη μέσα στο τελευταίο τρίμηνο της συμβατικής διάρκειας της παρούσας μίσθωσης.

14. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΟΥ

Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι που περιλαμβάνονται στην Διακήρυξη. Αν κάποιος όρος του παρόντος συμφωνητικού είναι τώρα ή καταστεί στο μέλλον νομικώς ανίσχυρος ή ανενεργός, τότε θα παραμείνουν σε ισχύ οι λοιποί όροι. Στην θέση του ανενεργούς όρου τα μέρη θα συμφωνήσουν  άλλο όρο, νομικώς έγκυρο που θα εξυπηρετεί τον αυτό σκοπό. Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίγραφα και κάθε ένα μέρος έλαβε τουλάχιστον από ένα νομίμως υπογεγραμμένο.

15. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Κάθε παραβίαση των ως άνω όρων, θα γεννά δικαίωμα άμεσης καταγγελίας του παρόντος από μεριάς του εκμισθωτή.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ                                                                     Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

 

Επωνυμία Τράπεζας…………………………………………………………………………….

Κατάστημα………………………………………………………………………………………….

(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.) Ημερομηνία Έκδοσης…………………….. ΕURO………………………………………….

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου Κάρπαθος Βρόντη Απερίου  Τ.Κ. 85700

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΡ……………………….. ΕΥΡΩ……………..…………………………………………..

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αρ ……………. για ευρώ …………………………… Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……….. οδός ………….αριθμός …  ΤΚ ………..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών

α) …….……. οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ………………

β) ……….…. οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ………………

γ) ………….. οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ……………… μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι με το επιτευχθέν μηνιαίο           μίσθωμα, για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο    διαγωνισμό σας (αρ. διακήρυξης 1/2020) για την ανάδειξη πλειοδότη για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Γ.Ν. Καρπάθου.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις.

Το παραπάνω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………… .(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της Προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 ΕπωνυμίαΤράπεζας……………………………………………………………………………..

Κατάστημα………………………………………………………………………………………….

(Δ/νση-οδός, αριθμός, Τ.Κ. FAX.) Ημερομηνία Έκδοσης…………………….. ΕURO………………………………………….

ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου Κάρπαθος Βρόντη Απερίου, Τ.Κ. 85700

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΑΡ………………………..ΕΥΡΩ……………..………………………..

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των …….. ΕΥΡΩ (και ολογράφως) ………………………………………… στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της  Εταιρείας………………………………..

Δ/ΝΣΗ …………………………………………….. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των  όρων  της με αριθμό        συμφωνητικό,  που υπέγραψε μαζί σας για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Νοσοκομείου «ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ» (αρ. Διακήρυξης 1 /2021) και για το ποσόν των ………………. ευρώ.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε  τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι…………………………. .

(Σημείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να  είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά (2) μήνες του χρόνου ισχύος της συμφωνητικό).

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι της επιστροφής της σ΄ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας.

ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ