Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, έως 19/07/2021, για όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Τομεάρχες στις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2021).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Τομεαρχών και Κανόνες Επιλογής, Τοποθέτησης και Ανάθεσης εργασίας στο πλαίσιο διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ειδικά για τις ανάγκες διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών (ΚΠΚ) έτους 2021, πρόκειται να καταρτίσει Μητρώο Τομεαρχών.

Οι Γενικές Απογραφές ΚΠΚ αποτελούν μια ευρείας κλίμακας στατιστική εργασία της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία διενεργείται κάθε δέκα (10) έτη, για τη συλλογή στοιχείων για το κτιριακό απόθεμα, το σύνολο των κατοικιών, καθώς και το μόνιμο και νόμιμο πληθυσμό της Χώρας.

Σκοπός είναι η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας, το μέγεθος, τη σύνθεση και τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, καθώς και τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, με σκοπό την κατάρτιση στατιστικών στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Xώρας και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

Σύμφωνα  με  την  Απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, με αρ. 1697/Β4-234/9.3.2021 (Β’ 1024) και θέμα «Ανάθεση της διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021 και ορισμός του χρονικού διαστήματος συλλογής των στοιχείων», η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων θα διενεργηθεί κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 30ή Ιουνίου 2021 και της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο, με ημερομηνία αναφοράς των στοιχείων την 22α  Οκτωβρίου 2021.

Η οργανωτική δομή των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών προβλέπει την απασχόληση των ακόλουθων οργάνων:

α) Ανώτερους Επόπτες,

β) Επόπτες,

γ) Βοηθούς Επόπτες,

δ) Τομεάρχες,

ε) Απογραφείς,

στ) Συνοδούς-Διερμηνείς και Διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας.

Οι κατηγορίες α-β-γ αφορούν σε υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ ενώ οι υπόλοιπες (δ-ε-στ) σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Οι Τομεάρχες απασχολούνται καθ’ όλη τη διάρκεια των Απογραφών τόσο για τη διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων όσο και για την παρακολούθηση των Απογραφέων αρμοδιότητάς τους, οι οποίοι θα διενεργήσουν την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ.

Για την καλύτερη οργάνωση και παρακολούθηση της διενέργειας των Απογραφών, η Χώρα διαιρείται σε Εποπτείες και κάθε Εποπτεία σε μικρότερες γεωγραφικές περιοχές που ονομάζονται Απογραφικοί Τομείς. Κάθε Απογραφικός Τομέας περιλαμβάνει, κατά μέσο όρο περίπου 600 κατοικίες, ώστε να μπορεί ο Τομεάρχης να απογράψει έγκαιρα τα κτίρια του Τομέα του και να παρακολουθεί με ευχέρεια την εργασία των Απογραφέων του.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, στo πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των στατιστικών εργασιών και δίνοντας μεγάλη έμφαση στη διαχείριση των λειτουργιών της, με βάση ένα σύστημα κανόνων διαφάνειας, αμεροληψίας και αξιοκρατικών κριτηρίων, εφαρμόζει καινοτόμες διαδικασίες για την επιλογή, κατάταξη και ανάθεση των εργασιών στους Τομεάρχες των Απογραφών ΚΠΚ.

Κατωτέρω περιγράφονται οι διαδικασίες και οι κανόνες που διέπουν τη συμμετοχή στο Μητρώο Τομεαρχών.

Ι. Δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Τομεαρχών α. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Mητρώο Τομεαρχών καταρτίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ ειδικά και αποκλειστικά για τις Γενικές Απογραφές ΚΠΚ, δεδομένου ότι για τη συγκεκριμένη στατιστική εργασία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μεγάλος αριθμός Τομεαρχών. Για το σκοπό αυτό, η ΕΛΣΤΑΤ, με δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Δελτίο Τύπου, δημοσίευση σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, ανακοινώσεις σε δημόσιους χώρους – όπως Δήμοι, ΚΕΠ κ.ά. – καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο εν λόγω Μητρώο Τομεαρχών, να υποβάλουν αίτηση από τη 12η ώρα της 25ης Ιουνίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 19ης Ιουλίου 2021.

β. Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Τομεαρχών ΚΠΚ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο Μητρώο Τομεαρχών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών (έτη γέννησης από 1954-2003).

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι θα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021.

Οι Τομεάρχες που θα επιλεγούν, υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 36, 39 και 41 του Ν. 4387/2016

«Ενιαίο  Σύστημα  Κοινωνικής  Ασφάλειας  –  Μεταρρύθμιση  ασφαλιστικού  συνταξιοδοτικού  συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σύμφωνα  με  άρθρο  17,  παρ.  5,  του  Νόμου  4772/2021  (Α’  17/5.2.2021),  το  νομικό καθεστώς ατόμων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, επιδοτούμενων ή μη, δεν μεταβάλλεται εξαιτίας της απασχόλησής τους στις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 2021.

Στην περίπτωση που συνταξιούχοι της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 (Α’ 85) ενταχθούν στο Μητρώο, και δεδομένου ότι η ΕΛΣΤΑΤ είναι φορέας Γενικής Κυβέρνησης, ισχύουν τα προβλεπόμενα για την απασχόληση συνταξιούχων στο άρθρο αυτό, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν. 4670/2020 (Α’ 43).

Στην περίπτωση που υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ενταχθούν στο Μητρώο μπορούν να απασχοληθούν στις Γενικές Απογραφές ΚΠΚ χωρίς να απαιτείται πρότερη έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα τους, σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 2, του Νόμου 4772/2021 (Α’ 17).

H Απογραφή Κτιρίων θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα (tablets).

Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών θα διενεργηθεί με μικτό σύστημα, που προβλέπει τόσο την ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, όσο και τη συμπλήρωση έντυπων ερωτηματολογίων από τους Απογραφείς, μέσω τηλεφώνου ή με προσωπική συνέντευξη με κάποιο μέλος του νοικοκυριού – όταν δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή – λαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που θα ισχύουν. Ακολουθεί η καταχώριση των στοιχείων των ερωτηματολογίων σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

γ. Διαδικασία που θα ακολουθηθεί και περιγραφή του έργου των Τομεαρχών

Οι Τομεάρχες επιλέγονται κατόπιν αίτησης που υποβάλλουν μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Η μοριοδότηση γίνεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω στο Εδάφιο ζ «Αξιολόγηση – Μοριοδότηση Τομεαρχών». Οι Τομεάρχες θα απασχοληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, και για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες. Το αντικείμενο της απασχόλησής τους είναι ενιαίο και αδιάσπαστο και περιλαμβάνει τις εξής διαδοχικές και αλληλοσυνδεόμενες φάσεις:

(α) εκπαίδευση στη διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Κτιρίων, παραλαβή tablet και εγκατάσταση στον Απογραφικό Τομέα,

(β) πλήρης και ορθή συλλογή και καταχώριση των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων στον Τομέα τους, με λήψη και των συντεταγμένων των κτιρίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ, και ενημέρωση των χαρτογραφικών υποβάθρων που θα τους χορηγηθούν,

(γ) εκπαίδευση αναφορικά με την αυτοαπογραφή του πληθυσμού και τη συλλογή και καταχώριση των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών από τους Απογραφείς,

(δ) εγκατάσταση των Απογραφέων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, διάθεση του έντυπου υλικού της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και εποπτεία του έργου τους καθ’ όλη τη διάρκεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και,

(ε) μέριμνα για την έγκαιρη και ορθή ολοκλήρωση του έργου των Απογραφέων ευθύνης τους και επιστροφή του έντυπου υλικού και του tablet, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ.

Μετά την επιλογή και τον ορισμό τους, θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο, για τη διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Κτιρίων, το οποίο θα διενεργήσουν υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και θα παραλάβουν από τον Επόπτη ή τον Βοηθό Επόπτη το tablet με το οποίο θα διενεργήσουν την Απογραφή Κτιρίων, μαζί με το τροφοδοτικό του και τις οδηγίες χρήσης του, υπογράφοντας ταυτόχρονα το σχετικό πρωτόκολο παραλαβής. Επισημαίνεται ότι για την βέλτιστη απόδοση του tablet, αναφορικά με τη λήψη των συντεταγμένων κάθε κτιρίου, οι Τομεάρχες θα πρέπει να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν στην ηλεκτρονική συσκευή που θα χρησιμοποιήσουν, κάρτα SIM, το κόστος της οποίας έχει ήδη συνυπολογιστεί στην αμοιβή τους.

Οι εργασίες που θα εκτελέσουν οι Τομεάρχες έχουν ως εξής:

 • Θα αναγνωρίσουν την περιοχή ευθύνης τους, θα ενημερώσουν και θα συμπληρώσουν το απόκομμα   του χάρτη ή του σκαριφήματος του Τομέα τους, με τις ονομασίες των οδών και τα οικοδομικά τετράγωνα που τυχόν δεν αναφέρονται, και θα διενεργήσουν, στον Τομέα (ή τους Τομείς) αρμοδιότητάς τους, έγκαιρα και προσεκτικά, την Απογραφή Κτιρίων, καταγράφοντας όλα τα κτίρια του Απογραφικού Τομέα τους και συμπληρώνοντας με πληρότητα και ακρίβεια τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη σχετική Εγκύκλιο.
 • Στη συνέχεια, θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο μαζί με τους Απογραφείς της περιοχής ευθύνης τους (περίπου 4-5), για τη διαδικασία διενέργειας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και θα παραλάβουν, από τον Επόπτη τους ή τον Βοηθό Επόπτη, το απογραφικό υλικό της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και θα το διαχωρίσουν κατά Απογραφικό Τμήμα αρμοδιότητάς τους. Επίσης, με το tablet που θα τους έχει διατεθεί για τους σκοπούς της Απογραφής Κτιρίων θα πρέπει να παρακολουθούν την πορεία εργασιών των Απογραφέων του Τομέα (ή των Τομέων) ευθύνης τους.
 • Θα εγκαταστήσουν τους Απογραφείς τους στα Απογραφικά Τμήματα της περιοχής ευθύνης τους, παραδίδοντάς τους ταυτόχρονα και το αντίστοιχο απογραφικό υλικό (ερωτηματολόγια, χαρτογραφικά βοηθήματα κ.λπ.).
 • Θα παρακολουθούν και θα συνδράμουν το έργο των Απογραφέων ευθύνης τους κατά τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, επιλύοντας τυχόν προβλήματα, σε συνεργασία με τον Επόπτη και τους Βοηθούς Επόπτες.
 • Μετά το πέρας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών θα παραλάβουν από τους Απογραφείς αρμοδιότητάς τους όλα τα συμπληρωθέντα έντυπα ερωτηματολόγια, θα ελέγξουν αν έχουν συμπληρωθεί πλήρως και ορθώς, ερωτηματολόγια για όλες τις κατοικίες, συλλογικά καταλύματα και λοιπούς κατοικούμενους χώρους, με βάση τους καταλόγους-πλαίσια των κατοικιών και άλλων κατοικούμενων χώρων που τους παραδόθηκαν και θα πραγματοποιήσουν έλεγχο πληρότητας εισαγωγής στην ηλεκτρονική εφαρμογή όλων των συμπληρωθέντων έντυπων ερωτηματολογίων Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών του κάθε Απογραφέα ευθύνης τους.
 • Τέλος, θα ταξινομήσουν, συσκευάσουν και θα παραδώσουν στην Εποπτεία τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών μαζί με τα αντίστοιχα ενημερωμένα χαρτογραφικά υπόβαθρα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν. Μαζί με το απογραφικό υλικό θα παραδώσουν και το tablet, με το τροφοδοτικό του, στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβαν.

Λόγω της φύσης των εργασιών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πεδίο και όχι εξ αποστάσεως, οι Τομεάρχες πρέπει να είναι υγιείς, με καλή φυσική κατάσταση,  να έχουν  καλή  γνώση της ελληνικής  γλώσσας και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών μέσων (προσωπικού υπολογιστή, φορητού υπολογιστή, tablet, smartphone), έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν επιτυχώς στις ανάγκες των Απογραφών.

Η παροχή υπηρεσιών των Τομεαρχών στην ΕΛΣΤΑΤ, σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρτημένηςεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ (Β’ 2390/ 28.8.2012).

δ. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Τομεαρχών

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο Μητρώο Τομεαρχών ΚΠΚ, υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.statistics.gr, στην κεντρική σελίδα του Portal, θεματική ενότητα «Στατιστικές», ένδειξη «Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021» και αποτελούν, ταυτόχρονα, Υπεύθυνες Δηλώσεις για όσα δηλώνονται από τους υποψήφιους. Για απευθείας πρόσβαση, η διεύθυνση URL είναι: https://www.statistics.gr/2021-census-pop-hous-enum

Οι υποψήφιοι Τομεάρχες που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας-Κτηνοτροφίας ή σε οποιοδήποτε Μητρώο  Ιδιωτών Συνεργατών  της ΕΛΣΤΑΤ,  προηγούμενο  ή τρέχον,  πρέπει να υποβάλουν νέα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής ώστε να συμπεριληφθούν στο Μητρώο Τομεαρχών.

Οι ενδιαφερόμενοι, πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησής τους, θα πρέπει πρώτα να συμβουλευθούν την παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε να είναι ενήμεροι για τις λεπτομέρειες αναφορικά με το έργο και τις διαδικασίες, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν αποκλεισμός ή παραίτησή τους.

Οι υποψήφιοι Τομεάρχες, μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της αίτησής τους θα πρέπει να την ελέγξουν και να την υποβάλουν οριστικά. Στη συνέχεια, θα λάβουν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους, σχετική επιβεβαίωση και κωδικό αριθμό έγκυρης υποβολής.

ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ.

ΠΡΟΣΟXH: Οι υποψήφιοι Τομεάρχες, στην αίτησή τους, δηλώνουν την περιοχή στην οποία επιθυμούν να απασχοληθούν. Έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή μόνο σε έναν Νομό, μία Εποπτεία και σε έναν από τους Δήμους της Εποπτείας που έχουν επιλέξει. Ακολούθως, θα δηλώσουν σε ποιες Δημοτικές Ενότητες του εν λόγω Δήμου είναι διαθέσιμοι. Πίνακας με τις Εποπτείες της Χώρας παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις των Εποπτειών που απαρτίζονται από νησιωτικούς Δήμους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για έναν Δήμο της νήσου που τους ενδιαφέρει. Είναι δυνατό να ζητηθεί αποδεικτικό εντοπιότητας από τον αρμόδιο Επόπτη, εφόσον υπάρχει υπόνοια αναληθούς δήλωσης τόπου κατοικίας (π.χ., λογαριασμοί ΔΕΚΟ, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.). Λόγω της φύσης της συγκεκριμένης απασχόλησης, που περιλαμβάνει εργασίες πεδίου οι οποίες δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, καθώς και του μεγάλου χρονικού διαστήματος (πέντε μήνες) διενέργειας των Απογραφών, προτιμώνται εκείνοι οι υποψήφιοι που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην περιοχή απασχόλησης – γι’ αυτό και μοριοδοτείται η εντοπιότητα ή η εργασία στον Δήμο προτίμησης.

ε. Δήλωση ανακριβών ή αναληθών στοιχείων

Δήλωση ανακριβών ή αναληθών στοιχείων έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψήφιου από το Μητρώο Τομεαρχών.

στ. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται

Μετά την εγγραφή στο Μητρώο Τομεαρχών, οι υποψήφιοι που βρίσκονται σε επιλέξιμη σειρά, θα κληθούν να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα έγκυρα δικαιολογητικά, στον αρμόδιο Επόπτη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:

 • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου, ανάλογα με το ποιο από τα δύο έχει εισαγάγει κατά την εγγραφή του στην εφαρμογή, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου.
 • Φωτοαντίγραφο σελίδας βιβλιαρίου ή καρτέλας Τραπέζης ή άλλο αποδεικτικό έντυπο, από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ο πρώτος δικαιούχος του λογαριασμού καθώς και ο αριθμός ΙΒΑΝ. Η δήλωση του ΙΒΑΝ είναι υποχρεωτική εν όψει της ανάθεσης εργασίας.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Επίσης, πρέπει να διαθέτουν όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έχουν επικαλεστεί με την αίτησή τους:

 • Τίτλο/-ους σπουδών (για τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, αποκτηθέντες σε άλλη Χώρα, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ και νυν ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ ή το ΑΤΕΕΝ αντίστοιχα).
 • Βεβαίωση σπουδών (για φοιτητές/-τριες).
 • Βεβαίωση απασχόλησης σε Δήμο, Περιφέρεια ή Δημόσια Υπηρεσία, ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο.
 • Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ σε ισχύ.
 • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, τουλάχιστον επιπέδου Β1 (ν. 2413/1996, ΦΕΚ Α’ 124, άρθρο 10, παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το π.δ. 21/2014, ΦΕΚ Α’ 31) για υποψήφιους που δηλώνουν ότι δεν κατέχουν τίτλο σπουδών (δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) από την Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι, μετά την ενημέρωση από την ΕΛΣΤΑΤ για την επιλογή τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν το σύνδεσμο που θα τους δοθεί προκειμένου να αποδεχθούν τη συμμετοχή τους στις Γενικές Απογραφές ΚΠΚ. Στη φάση αυτή, θα πρέπει να διαβάσουν και να συμφωνήσουν με το κείμενο των ακόλουθων δηλώσεων:

 • Δήλωση Τομεάρχη,
 • Δήλωση τήρησης στατιστικού απορρήτου,
 • Δήλωση ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα,
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έχουν ενημερωθεί με σαφήνεια για τη λήψη από την ΕΛΣΤΑΤ αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου τους, από την αρμόδια αρχή μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης.
 • Υπεύθυνη  Δήλωση  του  ν.  1599/1986  ότι  δεν  είναι  υπάλληλοι  της  ΕΛΣΤΑΤ,  της  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή των Σωμάτων Ασφαλείας ή ότι δεν θα υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ. Εξαιρούνται οι Ειδικοί Τομεάρχες.
 • Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986: (α) ότι δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251) σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 39 του ιδίου νόμου δεδομένου ότι η εργασία που θα αναλάβουν είναι ευκαιριακή και παρεπόμενη απασχόληση και ότι γνωρίζουν πως το συνολικό ετήσιο ποσό που μπορούν να λάβουν (όπως προβλέπεται από το παραπάνω άρθρο), είτε από την ΕΛΣΤΑΤ είτε από αλλού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ από παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων. Εάν ο υποψήφιος είναι δημόσιος υπάλληλος, βεβαιώνει επιπλέον ότι: (γ) οι πάσης φύσεως αποδοχές ή απολαβές του δεν υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο των αποδοχών της οργανικής του θέσης (άρθρο 104 παρ.2 του Συντάγματος) και (δ) οι πάσης φύσεως μικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του εν γένει, δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
 • Εάν δύνανται να χρησιμοποιήσουν ίδιο εξοπλισμό (κινητό τηλέφωνο ή tablet), οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι διαθέτουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, τον οποίο συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν κατά το έργο τους ως Τομεάρχες, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Ορθής Χρήση Ιδιωτικών Συσκευών (BYOD1) για τη συλλογή δεδομένων στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ.

Επισημαίνεται ότι όλοι οι Τομεάρχες που θα αμειφθούν με Τίτλο Κτήσης, υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών-Τίτλος Κτήσης».

Οι Τομεάρχες θα ειδοποιηθούν, με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει, για την επιλογή τους και θα έχουν προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ημερομηνία και την ακριβή ώρα της ειδοποίησης, να αποδεχθούν τη συμμετοχή τους στις Απογραφές ΚΠΚ. Χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο της εφαρμογής των Απογραφών ΚΠΚ, που θα τους δοθεί μέσω του ίδιου e-mail, θα συμπληρώσουν το ΙΒΑΝ (εφόσον δεν το έχουν πράξει ήδη κατά την εγγραφή τους στο Μητρώο) και θα αποδεχθούν ηλεκτρονικά τους όρους των απαιτούμενων υπεύθυνων δηλώσεων, επιβεβαιώνοντας με τον τρόπο αυτό τη βούλησή τους να απασχοληθούν στη διενέργεια των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ. Όσοι δεν απαντήσουν εντός των 48 ωρών τίθενται αυτόματα στο Μητρώο των εφεδρικών υποψηφίων. Υπάρχει πιθανότητα να κληθούν εκ νέου, με αποστολή μηνύματος, σε περίπτωση εξαντλήσεως όλων των υποψηφίων στο Δήμο που έχουν δηλώσει. Εάν δεν απαντήσουν και τη δεύτερη φορά, εντός 48 ωρών, τίθενται εκτός Μητρώου δια παντός. Στη συνέχεια, καταρτίζονται πίνακες «επιλέξιμων» υποψηφίων Τομεαρχών με κατάταξη.

1 Πολιτική Ορθής Χρήσης Ιδιωτικών Συσκευών (BYOD)

ανά Εποπτεία και Δήμο. Οι αρμόδιοι Επόπτες, μετά την παραγωγή των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων Τομεαρχών ανά Δήμο της Εποπτείας τους, ενημερώνονται μέσω της διαδικτυακής (web) εφαρμογής για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει κάθε Τομεάρχης – π.χ., ταυτότητα, ΙΒΑΝ, τίτλος σπουδών, βεβαίωση εργασίας για υπαλλήλους Δήμων ή Δημοσίων Υπηρεσιών, κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό ελληνομάθειας, αναγνώριση τίτλου σπουδών εξωτερικού κ.λπ., σύμφωνα με την υποβληθείσα Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση του κάθε υποψήφιου. Μετά την ηλεκτρονική αποδοχή των όρων συνεργασίας εκ μέρους των επιλεγέντων, οι υποψήφιοι Τομεάρχες θα πρέπει να παρουσιαστούν στον κατά περίπτωση αρμόδιο Επόπτη και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όλα όσα έχουν δηλώσει στην αίτησή τους), το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών και κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο Επόπτη. Δεδομένου ότι η Απογραφή Κτιρίων έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πρέπει να ολοκληρωθεί για να ξεκινήσει η επόμενη φάση, στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν προσκομιστούν εντός της τεθείσας προθεσμίας, οι υποψήφιοι θα αποκλείονται.

Με την παραλαβή των δικαιολογητικών οι αρμόδιοι Επόπτες ελέγχουν όλα τα δικαιολογητικά λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα πρέπει να συμφωνούν με τα δηλωθέντα στην Αίτηση–Υπεύθυνη Δήλωση. Εφόσον τα δικαιολογητικά των υποψηφίων είναι πλήρη και ορθά, οι Επόπτες ενημερώνουν σχετικά την εφαρμογή και, ακολούθως, η ΕΛΣΤΑΤ προβαίνει στην έκδοση Απόφασης ορισμού τους η οποία αναρτάται στο Διαύγεια και επέχει θέση ομαδικής σύμβασης. Μόνον οι υποψήφιοι των οποίων τα δικαιολογητικά βρίσκονται πλήρη και ορθά κατά τον έλεγχο και περιλαμβάνονται σε Απόφαση ορισμού έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο (Ενότητα VII κατωτέρω), και παραλαβής του υλικού των Απογραφών ΚΠΚ ενώ οι υποψήφιοι που δεν προσκομίζουν ορθά και πλήρη δικαιολογητικά, αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι η εμπειρία σε έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ θα υπολογίζεται αυτόματα στην διαδικτυακή (web)εφαρμογή και ισχύει για τα έτη 2016 – 2021.

Μετά τον έλεγχο και την εξακρίβωση της ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών των Τομεαρχών και την έκδοση της Απόφασης ορισμού τους, εκδίδεται άμεσα η Κάρτα-Κονκάρδα και ο ορισμός Τομεάρχη, ο οποίος υπογράφεται από τον αρμόδιο Επόπτη και φέρει σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

ζ. Αξιολόγηση – Μοριοδότηση Τομεαρχών

Με γνώμονα την αμεροληψία, την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τομεαρχών για τη συλλογή των στοιχείων Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, καθορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ οι περιορισμοί συμμετοχής στις Απογραφές ΚΠΚ και τα μόρια των κριτηρίων αξιολόγησης.

Τα ερωτηματολόγια της Απογραφής Κτιρίων θα συμπληρωθούν με ηλεκτρονικά μέσα (tablets) μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η γνώση και ευχέρεια χειρισμού ηλεκτρονικών μέσων για τους Τομεάρχες κρίνεται απαραίτητη για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο Μητρώο Τομεαρχών. Για τον λόγο αυτό οι υποψήφιοι Τομεάρχες που δηλώνουν ότι δεν διαθέτουν γνώση και ευχέρεια χειρισμού ηλεκτρονικών μέσων αποκλείονται από τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Διευκρίνιση: ο μέγιστος αριθμός μορίων προκύπτει από την άθροιση του ανώτερου δυνατού αριθμού μορίων από κάθε επιμέρους ενότητα, δηλαδή: (1) 30 μόρια, (2) 30 μόρια, (3) 20 μόρια, (4) 20 μόρια, → σύνολο 100 μόρια. Αντίστοιχα, ο ελάχιστος αριθμός μορίων προκύπτει από την άθροιση του κατώτερου δυνατού αριθμού μορίων από κάθε ενότητα, δηλαδή: (1) 6 μόρια, (2) 0 μόρια, (3) 0 μόρια, (4) 0 μόρια → σύνολο 6 μόρια.

η. Ισοβαθμία Υποψηφίων

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας κατά την επιλογή προηγείται ο υποψήφιος που έχει τον μικρότερο τυχαίο αριθμό κατάταξης.

Ο τυχαίος αριθμός κατάταξης προσδιορίζεται μηχανογραφικά από την εφαρμογή, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

θ. Κατάταξη Υποψήφιων Τομεαρχών

Στους υποψήφιους Τομεάρχες ζητείται να δηλώσουν, το Νομό, την Εποπτεία και το Δήμο επιλογής τους. Επίσης, ζητείται να δηλώσουν διαθεσιμότητα σε μέχρι τρεις Δημοτικές Ενότητες που υπάγονται στο Δήμο επιλογής τους. Όσοι υποψήφιοι διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής μπορούν να δηλώσουν οποιονδήποτε Δήμο της Περιφέρειας Αττικής ενώ οι υποψήφιοι που επιθυμούν να απασχοληθούν σε νησιωτικές περιοχές μπορούν να δηλώσουν μόνον έναν Δήμο στον οποίο μπορούν να είναι παρόντες και να απασχοληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια των απογραφικών εργασιών. Για τα Δωδεκάνησα, την Καβάλα-Θάσο, τις Κυκλάδες, τη Μαγνησία-Σποράδες και τις Νήσους του Αργοσαρωνικού (Αττικής), οι προς επιλογή περιοχές (Δήμοι) καθορίζονται, λόγω των νησιωτικών ιδιαιτεροτήτων, ως εξής:

Επισημαίνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ δεν καταβάλλει αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα στους Τομεάρχες. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώνουν προτίμηση μόνο σε Δήμο στον οποίο κρίνουν ότι μπορούν να μεταβούν με ίδια έξοδα.

Η κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας επιλογής και ανάθεσης των υποψήφιων Τομεαρχών που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ηλεκτρονικό Μητρώο, γίνεται με τη διάκριση κατά φθίνουσα σειρά μορίων, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψήφιων Τομεαρχών καταρτίζονται σε επίπεδο Εποπτείας και Δήμου και περιλαμβάνουν τα ονόματα των υποψήφιων Τομεαρχών, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και σύμφωνα με τον τυχαίο αριθμό κατάταξης.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης κατά των πινάκων κατάταξης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

IΙ. Κριτήρια αποκλεισμού από τους Πίνακες κατάταξης

Στις κατατάξεις των υποψήφιων Τομεαρχών, χρησιμοποιείται το ακόλουθο κριτήριο αποκλεισμού:

 •  Ιδιώτες Συνεργάτες και Απογραφείς Γεωργίας-Κτηνοτροφίας που έχουν κριθεί, από προηγούμενη συνεργασία τους, ως ακατάλληλοι για περαιτέρω συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, κατόπιν αιτιολόγησης του αρμόδιου Επόπτη.

Επίσης, μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης, διαγράφονται οι:

 • Υποψήφιοι για τους οποίους διαπιστώθηκε από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε ότι δήλωσαν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία.
 • Υποψήφιοι οι οποίοι εκδήλωσαν άρνηση, σύμφωνα με την Ενότητα ΙΙΙ, Εδάφιο δα «Άρνηση συμμετοχής στις Απογραφές ΚΠΚ», κατωτέρω.

ΙΙΙ. Σύστημα επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης εργασίας στους Τομεάρχες α. Επιλογή και τοποθέτηση Υποψήφιων Τομεαρχών

Οι πίνακες κατάταξης των υποψήφιων Τομεαρχών καταρτίζονται μηχανογραφικά και περιέχουν τα ονόματα των υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τυχαίο αριθμό, ανά Εποπτεία και Δήμο.

Η ανάθεση εργασίας στους Τομεάρχες, μετά την κατάταξή τους από την ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή και την πιστοποίηση της ακρίβειας των δικαιολογητικών τους, γίνεται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Επόπτες και Βοηθούς Επόπτες.

Ειδικότερα:

Στην ειδική εφαρμογή για την επιλογή και κατάταξη των υποψήφιων Τομεαρχών έχουν πλήρη πρόσβαση μόνο πιστοποιημένοι υπάλληλοι των συναρμοδίων Διευθύνσεων της ΕΛΣΤΑΤ (Διοίκησης, Πληροφορικής και Στατιστικών  Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής). Από τη  στιγμή που  θα  καταρτιστούν οι πίνακες κατάταξης των οργάνων ανά Εποπτεία, αποκτούν πρόσβαση και οι Επόπτες, για την Εποπτεία αρμοδιότητάς τους.

Οι υποψήφιοι Τομεάρχες ενημερώνονται από το κεντρικό σύστημα της ΕΛΣΤΑΤ με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει.

Οι «επιλέξιμοι» Τομεάρχες θα προσέρχονται στις Εποπτείες, αφού ειδοποιηθούν και αποδεχθούν τη συμμετοχή τους εμπρόθεσμα ( εντός 48 ωρών από την αποστολή του μηνύματος για την επιλογή τους), για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους. Με την επιβεβαίωση της ορθότητας και ακρίβειας των δικαιολογητικών που θα γίνει ηλεκτρονικά, ο Επόπτης δηλώνει στην εφαρμογή ως «ενεργό» τον Τομεάρχη. Στη συνέχεια, και αφού εκδοθεί η Απόφαση ορισμού του και παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό σεμινάριο, ο Επόπτης τού αναθέτει την περιοχή ευθύνης του (Απογραφικός Τομέας ή Τομείς) παραδίδοντάς του το σχετικό υλικό.

Σε περίπτωση που σε κάποιο Δήμο της Χώρας δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι Τομεάρχες, αποστέλλεται μήνυμα στους εφεδρικούς υποψηφίους και, σε περίπτωση άρνησης και εξάντλησης των εφεδρικών, προβλέπεται η επανενεργοποίηση της  διαδικασίας υποβολής  αιτήσεων, ειδικά και μόνο για τους Δήμους αυτούς, με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και ενημέρωση των Δήμων στους οποίους αφορά. Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις όπου δεν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συμμετοχή στις Απογραφές ΚΠΚ από υποψήφιους Τομεάρχες, ακόμη και μετά από επανενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής, είναι δυνατόν να οριστούν Τομεάρχες κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του αρμόδιου Επόπτη και έγκρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Ανώτερο Επόπτη, ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο.

Στην ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή προβλέπεται η καταγραφή κάθε ενέργειας που αφορά στην απασχόληση Τομεαρχών και συγκεκριμένα: «ενεργός» Τομεάρχης ή ένδειξη για αντικατάσταση, ένδειξη για ανάθεση εργασίας [Απογραφικός Τομέας που ανατέθηκε], ένδειξη για χορήγηση tablet, κ.λπ.

β. Απόρριψη λόγω δικαιολογητικών

Υποψήφιοι Τομεάρχες που θα αρνηθούν να προσκομίσουν ή δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα πλήρη και έγκυρα δικαιολογητικά που επικαλούνται στην Αίτηση–Υπεύθυνη δήλωσή τους, όταν τους ζητηθούν από την ΕΛΣΤΑΤ, αντικαθίστανται και δηλώνεται στην εφαρμογή «άρνηση», με την αντίστοιχη αιτιολογία από τον Επόπτη.

γ. Ακατάλληλοι Τομεάρχες

Από τους αρμόδιους Επόπτες υποδεικνύονται οι ακατάλληλοι Τομεάρχες, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, με πλήρη και σαφή αιτιολόγηση.

Τομεάρχες που κατά τη διάρκεια ισχύος του Μητρώου Τομεαρχών, επέδειξαν ανάρμοστη/απρεπή συμπεριφορά, προφορικώς ή γραπτώς, προς ερευνώμενους και/ή υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ, κατόπιν σχετικών καταγγελιών ή εισηγήσεων, κατά περίπτωση, θα παύονται και θα τίθενται εκτός Μητρώου και θα θεωρούνται εφεξής Ακατάλληλοι για περαιτέρω συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ.

Μετά την κατάρτιση των πινάκων των Τομεαρχών που έχουν υποδειχθεί ως ακατάλληλοι, ζητείται (μέσω e-mail) η έγκριση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων και στη συνέχεια του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο πίνακας των ακατάλληλων για περαιτέρω συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ. Μετά την έγκριση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, οι Τομεάρχες που περιλαμβάνονται στον πίνακα αποκλείονται από οποιοδήποτε επόμενο Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ.

δ. Αρνήσεις και συνέπειες αυτών

δα. Άρνηση συμμετοχής στις Απογραφές ΚΠΚ

Άρνηση του υποψήφιου Τομεάρχη να αποδεχτεί τη συμμετοχή του στις Απογραφές ΚΠΚ ή άρνηση συμμετοχής του στις Απογραφές ΚΠΚ μετά από το εκπαιδευτικό σεμινάριο, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του από το Μητρώο Τομεαρχών.

δβ. Μη ολοκλήρωση συλλογής στοιχείων

Οι Τομεάρχες που διακόπτουν μονομερώς τη συνεργασία τους με την ΕΛΣΤΑΤ δεν δικαιούνται κανενός είδους αποζημίωση. Αν η διακοπή οφείλεται σε λόγους για τους οποίους τα ως άνω όργανα δεν υπέχουν ευθύνη, μετά από την πιστοποίηση του αρμόδιου Επόπτη, αποζημιώνονται για το μέρος της εργασίας που έχουν ολοκληρώσει, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Καθώς η απασχόληση των Τομεαρχών στις Απογραφές ΚΠΚ είναι ενιαία και αναπόσπαστη για χρονική διάρκεια έως πέντε (5) μηνών, οι υποψήφιοι Τομεάρχες που αμείβονται με Τίτλο Κτήσης, εφόσον εκτιμούν ότι θα υπερβούν το ανώτατο ετήσιο όριο των 10.000 € (άρθρο 39 του ν. 4308/2014, ΦΕΚ Α’ 251), είτε από την απασχόλησή τους στις Απογραφές ΚΠΚ είτε από την απασχόλησή τους σε άλλες έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ είτε σε άλλο φορέα, παροτρύνονται να μεριμνήσουν, προτού ξεκινήσουν να απασχολούνται στις Απογραφές ΚΠΚ, να προχωρήσουν σε έναρξη εργασιών επιτηδευματία.

Υποψήφιοι Τομεάρχες που αμείβονται με ΔΠΥ και επιθυμούν να κλείσουν τα βιβλία τους, οφείλουν να το πράξουν ΑΜΕΣΑ, πριν ξεκινήσουν να απασχολούνται στις Απογραφές ΚΠΚ και να ενημερώσουν σχετικά την ΕΛΣΤΑΤ.

ε. Ανεπαρκής ή μη ανταπόκριση στο έργο

Οι Τομεάρχες θα πρέπει να εργάζονται με υπευθυνότητα και συνέπεια ώστε να ολοκληρώνεται το έργο που τους έχει ανατεθεί, όπως αυτό περιγράφεται στην Ενότητα Ι.γ της παρούσας, και εξειδικεύεται στη σχετική Εγκύκλιο 2 της ΕΛΣΤΑΤ,  εντός  της προκαθορισμένης προθεσμίας. Κατά την επικοινωνία με το κοινό για τη συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων, θα πρέπει να επιδεικνύουν πάντα την κάρτα/κονκάρδα Τομεάρχη και τον ορισμό τους ως Τομεάρχες, με τα οποία θα τους έχει εφοδιάσει η ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και  την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο, και να έχουν ευπρεπή εμφάνιση και κόσμια διαγωγή. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάθεση από τους Τομεάρχες των εργασιών τους και της χρήσης του tablet καθώς και της καταχώρισης των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων σε τρίτους. Η ανάθεση εργασίαςσε τρίτους θα έχει ως συνέπεια την άμεση αντικατάστασή τους, καθώς και τη μη συμπερίληψή τους σε όλα τα επόμενα Μητρώα της ΕΛΣΤΑΤ. Τυχόν παραβίαση του στατιστικού απορρήτου ή/και των προβλέψεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιφέρει κυρώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Οι Επόπτες και οι Βοηθοί Επόπτες παρακολουθούν την πορεία των εργασιών των Τομεαρχών και η ανταπόκριση των Τομεαρχών στο έργο τους αξιολογείται καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους. Σε περίπτωση μη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων ή ανεπαρκούς ανταπόκρισης στο έργο τους, οι Τομεάρχες αντικαθίστανται.

IV.  Πλαστογράφηση, Παραποίηση, Αλλοίωση στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ

Εάν μετά τον έλεγχο του αρμόδιου Επόπτη διαπιστωθεί ότι κάποιος Τομεάρχης προέβη σε πλαστογράφηση ή παραποίηση ή αλλοίωση ή ψευδή συμπλήρωση μέρους ή όλων των ερωτηματολογίων των Απογραφών ΚΠΚ που του έχουν ανατεθεί, δεν θα του επιτραπεί η συνέχιση της εργασίας του, δεν θα συμπεριληφθεί σε κανένα επόμενο Μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ ως ακατάλληλος για περαιτέρω συνεργασία και θα υποστεί τις συνέπειες των σχετικών διατάξεων του ποινικού κώδικα. Παράλληλα, δεν θα αποζημιωθεί για τα ήδη συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθεί περαιτέρω αποζημίωση σε βάρος του.

V. Ειδοποίηση για συμμετοχή στις Απογραφές ΚΠΚ

Οι υποψήφιοι Τομεάρχες ειδοποιούνται για την επιλογή τους με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που έχουν δηλώσει στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους και αποδέχονται την πρόσκληση μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στον σύνδεσμο ο οποίος θα δίνεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα. Αυτόματα, η εφαρμογή στέλνει μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Στα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που αποστέλλονται καταγράφεται η ημερομηνία και ακριβής ώρα αποστολής τους. Η προθεσμία ανταπόκρισης μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες δεν μπορεί να παραταθεί.

Η αποστολή των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

Με την εκπνοή των σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ακριβή ώρα αποστολής τους, καταχωρούνται οι αποδοχές και οι αρνήσεις στην εφαρμογή.

Αμέσως μετά την εκπνοή των σαράντα οκτώ (48) ωρών γίνεται νέα μαζική αποστολή μηνυμάτων και ειδοποιούνται νέοι Τομεάρχες. Η ίδια διαδικασία συνεχίζεται μέχρι να γίνουν αποδεκτές οι αναθέσεις στο σύνολο του απαιτούμενου, κατά Εποπτεία και Δήμο, αριθμού Τομεαρχών.

Σε περίπτωση που έχουν απαντηθεί όλα τα μηνύματα πριν τη λήξη των σαράντα οκτώ (48) ωρών, θεωρείται ότι έχει περατωθεί η σχετική διαδικασία.

Για να μην διακινδυνεύσει η έγκαιρη διεξαγωγή των Απογραφών ΚΠΚ, η μη απόκριση των υποψηφίων, ανεξαρτήτως λόγου, εντός διαστήματος σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ακριβή ώρα αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος, θεωρείται άρνηση και έχει ως συνέπεια την τοποθέτησή τους στο Μητρώο Εφεδρικών Τομεαρχών και την αντικατάστασή τους από τον επόμενο υποψήφιο. Μόνο στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και να κληθούν εκ νέου, με αποστολή μηνύματος, σε περίπτωση εξαντλήσεως όλων των υποψηφίων στο Δήμο που έχουν δηλώσει. Εάν δεν απαντήσουν και τη δεύτερη φορά, εντός 48 ωρών, τίθενται εκτός Μητρώου δια παντός.

Στη συνέχεια, παράγεται από την ηλεκτρονική εφαρμογή και διαβιβάζεται από τον Επόπτη στο Τμήμα Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών σχετικό αρχείο με τους Τομεάρχες που αποδέχτηκαν τη συνεργασία τους με την ΕΛΣΤΑΤ και ετοιμάζεται η έκδοση Αποφάσεων ορισμού Τομεαρχών, οι οποίες μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται, κατά περίπτωση, πριν την ολοκλήρωση της διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ, και σε τακτά χρονικά διαστήματα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Επισημαίνεται ότι, για κάθε περίπτωση που, λόγω αντικαταστάσεων, νέοι Τομεάρχες αποδέχονται τη συμμετοχή τους στις Απογραφές ΚΠΚ, παράγεται, αυθημερόν, επικαιροποιημένο αρχείο το οποίο διαβιβάζεται από τον αρμόδιο Επόπτη στο Τμήμα Εξωτερικών Συνεργατών-Ερευνητών για τον ορισμό τους.

Οι αρμόδιοι Επόπτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναθέτουν Απογραφικούς Τομείς και να παραδίδουν tablet και χαρτογραφικό υλικό προτού λάβουν το σχετικό αρχείο με τους Τομεάρχες που αποδέχτηκαν τη συνεργασία τους με την ΕΛΣΤΑΤ και την Απόφαση ορισμού αυτών.

Η ενημέρωση των Εποπτειών, για όλα τα θέματα, γίνεται από τη Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής της ΕΛΣΤΑΤ. Oποιαδήποτε αναγκαία διόρθωση στοιχείων Τομεαρχών, αντικατάσταση, νέα ανάθεση, ολική ή μερική απαλλαγή Τομεάρχη, γίνεται στο περιβάλλον της εφαρμογής από τον αρμόδιο Επόπτη. Κάθε τέτοια ενέργεια δηλώνεται από τον αρμόδιο Επόπτη στην εφαρμογή και ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Εξωτερικών Συνεργατών – Ερευνητών, με συγκεντρωτικό αρχείο που διαβιβάζει ο Επόπτης, για την έκδοση τροποποιητικής Απόφασης ορισμού Τομεαρχών.

VΙ.  Αποζημιώσεις Τομεαρχών

Η αποζημίωση των Τομεαρχών καθορίζεται κατά μήνα και για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) μήνες, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3332/Β4-724/28.5.2021 (Β’ 2356) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Η αποζημίωση των Τομεαρχών πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση της εργασίας τους στον Τομέα που έχουν αναλάβει και τον έλεγχο ορθότητας και πληρότητας των ερωτηματολογίων που έχουν συμπληρωθεί, την παρακολούθηση καλής εκτέλεσης του έργου των Απογραφέων  ευθύνης  τους, τον έλεγχο ορθότητας και ποιότητας των ερωτηματολογίων τους, την παράδοση όλου του συμπληρωμένου και ασυμπλήρωτου υλικού της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης του έργου (ποιοτικά και ποσοτικά) από τους αρμόδιους Επόπτες και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής σύμφωνα με το νόμο.

Για την αποζημίωση, στο εκάστοτε χρηματικό ένταλμα πληρωμής, ακαθάριστου ποσού που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, οι Τομεάρχεις οφείλουν, για την πληρωμή τους, να προσκομίζουν στο Ταμείο της ΕΛΣΤΑΤ φορολογική ενημερότητα.

Επισημαίνεται ότι οι Τομεάρχες που θα απασχοληθούν, προκειμένου να αποζημιωθούν, θα πρέπει κατά την εγγραφή τους να έχουν δηλώσει ατομικό και όχι εταιρικό ΑΦΜ.

Τομεάρχες που εκδίδουν τιμολόγιο

Όσοι Τομεάρχες υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251), είναι υποχρεωμένοι, λόγω της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, να εκδίδουν τιμολόγιο για τις αμοιβές που λαμβάνουν από την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9, 10 & 11 του ν. 4308/2014, κατά περίπτωση.

Στην κατά περίπτωση αποζημίωσή τους συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, όπως κάθε φορά ισχύει (γενικά 24%) και παρακρατείται φόρος 8%, όπως κάθε φορά ισχύει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τομεάρχης που προτίθεται να κλείσει τα βιβλία του και δεν έχει μεριμνήσει να το πράξει πριν την έναρξη της απασχόλησής του ως Τομεάρχης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο ΙΙΙ-δβ ανωτέρω, οφείλει να ενημερώσει, ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΑ ΚΛΕΙΣΕΙ, τον αρμόδιο Επόπτη, ο οποίος στη συνέχεια θα ενημερώσει το αρμόδιο Τμήμα και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, ώστε να γίνει η εκκαθάριση της αμοιβής του πριν από το κλείσιμο των βιβλίων.

Τομεάρχες που αμείβονται με τίτλο κτήσης

Οι Τομεάρχες που δεν εκδίδουν τιμολόγιο, αμείβονται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλο κτήσης). Επί της αποζημίωσής τους διενεργούνται νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, ασφαλιστικές κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 (Α’ 201) και παρακρατείται φόρος 8%.

Κατά την αποδοχή των όρων των υπεύθυνων δηλώσεων, συμφωνούν με τα κάτωθι:

α) δεν υπόκεινται στις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251), σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 39 του ιδίου Νόμου, δεδομένου ότι η εργασία που θα αναλάβουν είναι ευκαιριακή και παρεπόμενη απασχόληση, και

β) γνωρίζουν πως το συνολικό ετήσιο ποσό που μπορούν να λάβουν (όπως προβλέπεται από το παραπάνω άρθρο), είτε από την ΕΛΣΤΑΤ είτε από αλλού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ από παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων.

Όσον αφορά σε Τομεάρχες που έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνουν επιπλέον ότι:

γ) οι πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές τους δεν υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέση (άρθρο 104 παρ. 2 του Συντάγματος).

δ) οι πάσης φύσεως μικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους εν γένει δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό της παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Επίσης, όλοι οι Τομεάρχες, ενημερώνονται ότι, σε περίπτωση που υπερβούν το ποσό των 10.000 ευρώ, για να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο που τους έχει ανατεθεί και να πληρωθούν, οφείλουν να προσκομίσουν τιμολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4308/2014.

Οι Τομεάρχες που θα αμειφθούν με Τίτλο Κτήσης, υποχρεούνται να απογραφούν στο Ενιαίο Μητρώο ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του «Αμειβόμενου με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών-Τίτλος Κτήσης».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τομεάρχης που αμείβεται με τίτλο κτήσης, εφόσον αποφασίσει να ανοίξει βιβλία, οφείλει να ενημερώσει προηγουμένως τον αρμόδιο Επόπτη, ο οποίος θα ενημερώνει άμεσα το αρμόδιο Τμήμα και τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Η αρμοδιότητα ενημέρωσης των Τομεαρχών για όλα τα ανωτέρω ανήκει στους αρμόδιους Επόπτες των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ.

Επί ειδικότερων θεμάτων πληρωμών, οι Τομεάρχες απευθύνονται στους αρμόδιους Επόπτες και στη Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής, οι οποίοι με τη σειρά τους υποβάλλουν σχετικό ερώτημα στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ, προκειμένου να δοθεί σχετική απάντηση. Έτσι, ταυτόχρονα και εξίσου, ενημερώνονται για το ίδιο θέμα όλοι οι εμπλεκόμενοι.

VΙΙ.  Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Οι Τομεάρχες, πριν αναλάβουν τη συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων στον Απογραφικό Τομέα (ή Τομείς) ευθύνης τους, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το σχετικό εκπαιδευτικό σεμινάριο. Μέρος του σεμιναρίου θα αφορά στην ενημέρωση/εκπαίδευση για την ορθή διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, την ισχύουσα νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΛΣΤΑΤ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τις Απογραφές.

Οι αρμόδιοι Επόπτες, μετά την επιλογή των Τομεαρχών και την έκδοση της Απόφασης ορισμού τους, άμεσα ενημερώνουν μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που έχουν δηλώσει ή τηλεφωνικά τους Τομεάρχες για τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο που θα διενεργηθεί το σεμινάριο προκειμένου να το παρακολουθήσουν και να τους δοθεί το υλικό της Απογραφής Κτιρίων, το έντυπο ορισμού τους και η κάρτα/κονκάρδα Τομεάρχη.

Ο Τομεάρχης επιτρέπεται να παραλάβει το έντυπο ορισμού του, την κάρτα/κονκάρδα Τομεάρχη και το υλικό της Απογραφής Κτιρίων μόνον εφόσον έχει υποβάλει και έχουν ελεγχθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έχει επιπλέον συμφωνήσει ηλεκτρονικά με τους όρους των δηλώσεων : α) για την καλύτερη δυνατή και έγκαιρη εκτέλεση του στατιστικού έργου που αναλαμβάνει και β) για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα χειριστεί.

Σε περίπτωση παραιτήσεων και αρνήσεων Τομεαρχών, μετά το σεμινάριο ή κατά τη διάρκεια διενέργειας της Απογραφής Κτιρίων, ο αρμόδιος Επόπτης ενημερώνει την εφαρμογή για αντικαταστάσεις και νέες αναθέσεις σε Τομεάρχες. Οι Επόπτες είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής αναφορικά με τις ακόλουθες ενέργειες: διόρθωση στοιχείων Τομεαρχών, αντικατάσταση Τομεαρχών, νέα ανάθεση Τομέα, ολική ή μερική απαλλαγή Τομεάρχη.

VΙΙΙ.  Τοποθέτηση Τομεαρχών, ανάληψη εργασίας, παρακολούθηση πορείας εργασιών

Οι υποψήφιοι Τομεάρχες, από τη στιγμή που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν και όλες τις εργασίες που περιγράφονται στην Ενότητα Ι.γ, ξεκινώντας από τη συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων στον Απογραφικό Τομέα (ή Τομείς αν πρόκειται για δύο μικρούς) αρμοδιότητάς τους και την επικαιροποίηση του χαρτογραφικού υλικού.

Η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ. Οι Τομεάρχες είναι υποχρεωμένοι να συλλέξουν και να καταχωρίσουν στο tablet τα σχετικά στοιχεία, εντός του προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος. Οι Ανώτεροι Επόπτες, η Ομάδα Έργου των Απογραφών ΚΠΚ και οι αρμόδιοι Επόπτες παρακολουθούν την πορεία των εργασιών μέσα από ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή και παρεμβαίνουν όταν ο ρυθμός συλλογής κρίνεται μη ικανοποιητικός, βάσει του χρονοδιαγράμματος εργασιών.

Οι Τομεάρχες αποζημιώνονται κατά μήνα, μετά το πέρας των εργασιών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, και εφόσον οι κατά περίπτωση αρμόδιοι Επόπτες βεβαιώσουν την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου των Τομεαρχών της Εποπτείας ευθύνης τους.

ΙΧ. Κάρτα/κονκάρδα Τομεάρχη

Η κάρτα/κονκάρδα Τομεάρχη, φέρει το λογότυπο των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ. Μετά τον έλεγχο και την εξακρίβωση της ορθότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών, η κάρτα συμπληρώνεται από τον Βοηθό Επόπτη που ελέγχει τα δικαιολογητικά του Τομεάρχη. Ταυτόχρονα ο Επόπτης παραδίδει στον Τομεάρχη το έντυπο ορισμού του, με την υπογραφή του και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Η κάρτα ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα διενέργειας των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού- Κατοικιών. Η κάρτα είναι ατομική και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον Τομεάρχη για τον οποίο έχει εκδοθεί. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή της από τρίτον. Κάθε Τομεάρχης είναι υποχρεωμένος να την επιδεικνύει στους παρόχους των στοιχείων κατά τη συλλογή των στοιχείων, μαζί με το έντυπο του ορισμού του.

Κάθε Τομεάρχης υποχρεούται να επιστρέψει στον αρμόδιο Επόπτη την κάρτα/κονκάρδα του, ταυτόχρονα με την παράδοση του υλικού των Απογραφών ΚΠΚ.

Αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η συμμετοχή του Τομεάρχη στις Απογραφές ΚΠΚ, η κάρτα του Τομεάρχη πρέπει να επιστραφεί στον αρμόδιο Επόπτη, μαζί με το tablet και το έντυπο ορισμού του.

X. Παραλαβή και παράδοση υλικού της Απογραφής Κτιρίων

Η παραλαβή του υλικού της Απογραφής Κτιρίων από τους Τομεάρχες και η παράδοσή του στους αρμόδιους Επόπτες ή Βοηθούς Επόπτες γίνεται από τους Τομεάρχες αυτοπροσώπως.

XΙ. Προσωπικά δεδομένα

Κάθε Τομεάρχης ενημερώνεται με σαφήνεια για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ, και ειδικότερα:

 • Στην επεξεργασία από την ΕΛΣΤΑΤ του συνόλου των προσωπικών του/της δεδομένων  που παραχωρεί στην τελευταία στο πλαίσιο της συμμετοχής του/της στο μητρώο Τομεαρχών και για τους σκοπούς της συνεργασίας του/της με την ΕΛΣΤΑΤ και την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως δε (και μη περιοριστικά) στην ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Απόφασης ορισμού του/της κι όλων των σχετικών εγγράφων, π.χ., πληρωμών του/της.

Επίσης, όπως σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, Κανονισμός (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR), η ΕΛΣΤΑΤ θα διατηρήσει αποθηκευμένο το σύνολο των προσωπικών δεδομένων που ο\η Τομεάρχης παραχώρησε σε αυτήν, όπως:

 • τα  στοιχεία  επικοινωνίας του/της,
 • τα προσωπικά στοιχεία που ο/η δεύτερος/η συνεργαζόμενος/η έδωσε στην πρώτη στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας.

Η ΕΛΣΤΑΤ θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των παρασχεθέντων στοιχείων του/της Τομεάρχη κατά τα ανωτέρω μόνο για τους σκοπούς που απορρέουν από τη συνεργασία και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Η ΕΛΣΤΑΤ θα λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τον παραπάνω Κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία μέτρα προστασίας, ώστε να προστατεύσει τα παρασχεθέντα δεδομένα από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο εκ του νόμου οριζόμενος σε σχέση με τα ΝΠΔΔ και τις Ανεξάρτητες Αρχές. Τα δεδομένα θα τηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται εκ της σχετικής νομοθεσίας.

Οι Τομεάρχες φέρουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR) και τον Νόμο 4624/2019.

XΙΙ. Λήξη συνεργασίας

Τομεάρχες που διακόπτουν μονομερώς την συνεργασία τους με την ΕΛΣΤΑΤ δεν δικαιούνται κανενός είδους αποζημίωση. Στην περίπτωση που η διακοπή οφείλεται σε λόγους για τους οποίους δεν έχουν ευθύνη οι Τομεάρχες, μετά από την πιστοποίηση του αρμόδιου Επόπτη, αποζημιώνονται για το μέρος της εργασίας που έχουν ολοκληρώσει (φάσεις εδαφίου Ι.γ), σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ, και μετά από βεβαίωση του αρμόδιου Επόπτη ότι ο εν λόγω Τομεάρχης ολοκλήρωσε συγκεκριμένο μέρος της εργασίας που τού είχε ανατεθεί και επέστρεψε το tablet που τού είχε δοθεί, στην κατάσταση που το είχε παραλάβει.

Η συνεργασία διακόπτεται άμεσα από την ΕΛΣΤΑΤ στην περίπτωση που ο Τομεάρχης τεκμηριωμένα δεν ανταποκρίνεται στο έργο που του ανατίθεται ή/και δεν συμμορφώνεται με τις από την παρούσα απορρέουσες υποχρεώσεις του, όλες των οποίων είναι ουσιώδεις, και μετά από εισήγηση του αρμόδιου Επόπτη ή εάν ο Τομεάρχης παραιτηθεί για λόγους για τους οποίους αποδεδειγμένα δεν έχει ευθύνη κατά τη διάρκεια διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ.

XΙΙI. Δημοσιοποίηση πινάκων κατάταξης και αποφάσεων ορισμού Τομεαρχών

Στο πλαίσιο της πλήρους διαφάνειας, η ΕΛΣΤΑΤ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της σύνδεσμο με τον οποίο ανοίγει εφαρμογή για την on line αναζήτηση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων Τομεαρχών, κατά Εποπτεία, Δήμο, φθίνουσα σειρά μορίων και τυχαίο αριθμό κατάταξης.

Τα στοιχεία της εφαρμογής που ανοίγει με τον προαναφερθέντα σύνδεσμο δεν παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις από την εφαρμογή μέσω της οποίας γίνεται η επιλογή Τομεαρχών, προκειμένου να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στους Τομεάρχες.

Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ αναρτά στην ιστοσελίδα της την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Τομεαρχών, καθώς και τους Κανόνες Επιλογής, Τοποθέτησης και Ανάθεσης εργασίας, όπως και κάθε Απόφαση ορισμού, αντικατάστασης ή/και συμπλήρωσης Τομεαρχών, για όσους επιλέγονται να αναλάβουν τη συλλογή στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων.

Οι ανωτέρω κανόνες εφαρμόζονται αυστηρά σε όλη τη Χώρα με την εξαίρεση πολύ ειδικών περιπτώσεων όπου δεν θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συμμετοχή στις Απογραφές ΚΠΚ από υποψήφιους Τομεάρχες, ακόμη και μετά από επανενεργοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στις περιπτώσεις αυτές, και λόγω του ότι η Απογραφή Κτιρίων πρέπει να διενεργηθεί σε πολύ συγκεκριμένο και σύντομο χρονικό διάστημα και με δεδομένη μεθοδολογία, είναι δυνατόν να οριστούν Τομεάρχες κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του αρμόδιου Επόπτη και έγκρισης από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Ανώτερο Επόπτη, ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο.

XΙV. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Μετά την επιτυχή υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, κάθε υποψήφιος Τομεάρχης λαμβάνει, στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που έχει δηλώσει υποχρεωτικά στην ανωτέρω Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

XV. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 1. Εποπτείες Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021
 2. Δήλωση Τομεάρχη
 3. Δήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου και ορθής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 4. Δήλωση Ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 Τομεάρχη αμειβόμενου με Τίτλο Κτήσης
 6. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 Τομεάρχη σχετικά με την ενημέρωση για την αυτεπάγγελτη λήψη ποινικού μητρώου κ.λπ.
 7. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών μέσων του ιδίου
 8. Πολιτική ορθής χρήσης ιδιωτικών συσκευών (BYOD) για τη συλλογή δεδομένων στατιστικών ερευνών
 9. Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/1986 για παραλαβή tablet
 10. Κάρτα/κονκάρδα Τομεάρχη
 11. Έντυπο ορισμού Τομεάρχη
 12. Όροι Συνεργασίας του/της Τομεάρχη με την ΕΛΣΤΑΤ

ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

ΔΗΛΩΣΗ   Τ Ο Μ Ε Α Ρ Χ Η   ( Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Α )

O/Η Τομεάρχης .…………………………………………………………………………………………………………………………………………… (ΕΠΩΝΥΜΟ)          (ΟΝΟΜΑ)                                       (ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ)            (ΑΦΜ)

➢ Έχω διαβάσει, κατανοήσει απόλυτα και συμφωνώ πλήρως με όσα αναφέρονται στην Ανακοίνωση- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και όλα τα Παραρτήματά της για συμμετοχή στην Απογραφή Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

➢   Δεσμεύομαι για την πλέον αποτελεσματική και έγκαιρη συλλογή στοιχείων που µου έχει ανατεθεί  από την ΕΛΣΤΑΤ, καθώς και για την τήρηση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων που θα περιέλθουν σε γνώση µου στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου µου, με ηλεκτρονική αποδοχή των όρων της σχετικής Δήλωσης Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου.

➢ Υποχρεώνομαι να παραδώσω αμελλητί τα στοιχεία που θα συλλέξω εμπρόθεσμα και ιδιοχείρως στον αρμόδιο για την έρευνα υπάλληλο της ΕΛΣΤΑΤ.

➢ Έχω ενημερωθεί με σαφήνεια για τη λήψη από την ΕΛΣΤΑΤ αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου μου, από την αρμόδια αρχή μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης.

➢ Δεσμεύομαι ότι δεν θα αναθέσω σε τρίτους όλη ή μέρος της εργασίας που μου έχει ανατεθεί από την ΕΛΣΤΑΤ.

➢ Δεσμεύομαι ότι τόσο η συμπεριφορά μου έναντι των απογραφόμενων, της ΕΛΣΤΑΤ και των υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ, όσο και η όλη µου παρουσία κατά τη διενέργεια των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού- Κατοικιών θα είναι ευπρεπής.

➢ Η υγεία µου, η φυσική µου κατάσταση, η ευχέρειά μου στη χρήση Η/Υ ή/και tablet και η γνώση µου της Ελληνικής γλώσσας, µου επιτρέπουν να ανταποκριθώ πλήρως στις ανάγκες των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών δεδομένου ότι (όπως ενημερώθηκα) απαιτούνται για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πολλαπλές μετακινήσεις στον Τομέα (ή Τομείς) που θα μου ανατεθεί/-ούν.

➢   Η παροχή του είδους των υπηρεσιών µου και του τρόπου παροχής τους εκ μέρους μου ως Τομεάρχη για τη συλλογή στοιχείων δεν είναι, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας.

➢ Την Κάρτα/κονκάρδα Τομεάρχη παρέλαβα αυτοπροσώπως, κατά την ημέρα του σεμιναρίου της Απογραφής Κτιρίων, από τον αρμόδιο Επόπτη ή Βοηθό Επόπτη. Η Κάρτα είναι ατομική, ισχύει µόνο για το χρονικό διάστημα διενέργειας των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών και είμαι υποχρεωμένος να την επιδεικνύω κατά την εκτέλεση της εργασίας μου και να μην την χορηγώ σε τρίτους. Υποχρεούμαι να παραδώσω την Κάρτα µου στον αρμόδιο Επόπτη ή Βοηθό Επόπτη κατά το τέλος της εργασίας μου. Αν για οποιοδήποτε λόγο διακοπεί η συμμετοχή µου στη συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων οφείλω πάραυτα να επιστρέψω την Κάρτα µου στον αρμόδιο Επόπτη ή Βοηθό Επόπτη.

➢ Για να έχω δικαίωμα παραλαβής του υλικού της Απογραφής, πρέπει προηγουμένως να έχω υποβάλει τα πλήρη και ορθά δικαιολογητικά που απαιτούνται, να έχω αποδεχθεί ηλεκτρονικά τους όρους της παρούσας Δήλωσης Τομεάρχη, καθώς και της Δήλωσης Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου και να έχω προμηθευτεί την προσωπική µου Κάρτα Τομεάρχη και το έντυπο διορισμού μου.

➢   Η αμοιβή µου υπολογίζεται µε βάση την πλήρη και ορθή ολοκλήρωση της εργασίας στον Τομέα ή τους Τομείς που θα μου ανατεθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ και εντός του οριζόμενου χρόνου ολοκλήρωσης του έργου.

➢ Η καταβολή της αποζημίωσής μου θα πραγματοποιηθεί μετά από τον έλεγχο ορθότητας και πληρότητας

των ερωτηματολογίων που θα έχω συμπληρώσει στον Τομέα ή τους Τομείς που µου έχουν ανατεθεί από τον αρμόδιο Επόπτη ή Βοηθό Επόπτη και σύμφωνα με την ολοκλήρωση του έργου όπως αυτό περιγράφεται στο εδάφιο Ι.γ.

➢    Έχω ενημερωθεί με σαφήνεια για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ και ειδικότερα:

– Την επεξεργασία από την ΕΛΣΤΑΤ του συνόλου των προσωπικών μου δεδομένων που παραχωρώ στην τελευταία στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας και για τους σκοπούς που απορρέουν από αυτήν και την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως δε (και μη περιοριστικά) στην ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Απόφασης ορισμού και όλων των σχετικών με τη παρούσα συνεργασία εγγράφων, π.χ., πληρωμών μου.

– Τη διατήρηση του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που παραχώρησα στην ΕΛΣΤΑΤ, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας μου και τα προσωπικά στοιχεία που έδωσα στην ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας, σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, Κανονισμός (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) και του Nόμου 4624/2019.

Η ΕΛΣΤΑΤ θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των παρασχεθέντων στοιχείων μου κατά τα ανωτέρω μόνο για τους σκοπούς που απορρέουν από την παρούσα συνεργασία και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Η ΕΛΣΤΑΤ θα λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τον άνω Κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία μέτρα προστασίας, ώστε να προστατεύσει τα παρασχεθέντα δεδομένα από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.

➢    Με ελεύθερη τη βούλησή μου κι αφού μου δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις, αποδέχομαι σήμερα τους όρους της Δήλωσης αυτής, βεβαιώνω ότι την έχω διαβάσει και την έχω κατανοήσει στο σύνολό της και ότι δεσμεύομαι από τους όρους της.

Ηµεροµηνία:      /      / 2021

Ο/Η Δηλ…………….

(Υπογραφή)

Έχω διαβάσει τα παραπάνω και τα αποδέχομαι.            □

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

( Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Α )

Ο/Η κάτωθι δηλών/ούσα,                                                                                      , με την ιδιότητα του/της Τομεάρχη, πρόκειται να απασχοληθώ από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για τη συλλογή στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων και την παρακολούθηση και επίβλεψη της εργασίας των Απογραφέων που θα διενεργήσουν την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών. Κατανοώ πλήρως, αποδέχομαι και αναλαμβάνω την υποχρέωση ρητά και ανεπιφύλακτα όπως κατά τη διάρκεια της ανωτέρω απασχόλησής μου και μετά το πέρας αυτής, στο διηνεκές, τηρήσω απαρέγκλιτα τους ακόλουθους όρους, δια των οποίων εφαρμόζεται η πολιτική στατιστικού απορρήτου της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, στις οποίες δηλώνω ότι υπόκειμαι:

 1. Κατανοώ ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησής μου στην ΕΛΣΤΑΤ θα περιέλθουν σε γνώση μου «απόρρητα» ή/και «εμπιστευτικά»   στοιχεία.   Για   τους   σκοπούς   της   παρούσας   δήλωσης,   οι   όροι   «απόρρητα   στοιχεία» και

«εμπιστευτικά στοιχεία» υποδηλώνουν στοιχεία τα οποία καθιστούν δυνατή την άμεση και την έμμεση, αντίστοιχα, αναγνώριση των μονάδων στατιστικών στοιχείων, δια της αποκαλύψεως εξατομικευμένων πληροφοριών. Για να καθοριστεί αν στατιστική μονάδα είναι ή όχι αναγνωρίσιμη, συνεκτιμώνται όλα τα σχετικά μέσα τα οποία μπορούν εύλογα  να  χρησιμοποιήσουν  τρίτοι  για  να  αναγνωρίσουν  τη  στατιστική  μονάδα.  Η  Αρχή  της  τήρησης του «στατιστικού απόρρητου των στοιχείων» αφορά τόσο στα απόρρητα όσο και στα εμπιστευτικά στοιχεία.

 1. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησής μου στην ΕΛΣΤΑΤ, αλλά και μετά το πέρας αυτής, στο διηνεκές, αναλαμβάνω ρητά και ανεπιφύλακτα την υποχρέωση να μην αποκαλύψω, συζητήσω, ανταλλάξω και μεταβιβάσω καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε (με) οποιοδήποτε μη δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ομάδα ατόμων, εντός ή εκτός της ΕΛΣΤΑΤ, κανένα απόρρητο ή/και εμπιστευτικό στοιχείο υπό οιαδήποτε μορφή και να μην παραβιάσω το στατιστικό απόρρητο των στοιχείων.
 2. Ενδεχόμενη χρήση απόρρητων ή/και εμπιστευτικών στοιχείων θα γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο του έργου που μου έχει ανατεθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, υπό τους κατ’ ιδίαν όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο στατιστικό Νόμο 3832/2010 και στον Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύουν, το περιεχόμενο των οποίων ως προς το συγκεκριμένο θέμα, μετά και από τις διευκρινίσεις που ζήτησα κι έλαβα, κατανοώ απόλυτα και ενστερνίζομαι.
 3. Δεν θα συζητήσω ή ανταλλάξω καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ημεδαπό ή αλλοδαπό, ή ομάδα ατόμων, εντός ή εκτός της ΕΛΣΤΑΤ, κανένα συμπέρασμα που εγώ ο ίδιος εξήγαγα από απόρρητα ή/και εμπιστευτικά στοιχεία, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση του στατιστικού απορρήτου των στοιχείων.
 4. Θα λάβω όλα τα απαραίτητα μέτρα φύλαξης και προστασίας των στοιχείων κατά τη διαχείριση από εμένα απόρρητων ή/και εμπιστευτικών στοιχείων στο πλαίσιο του έργου που μου έχει ανατεθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η φυσική ή/και ηλεκτρονική ασφάλεια των στοιχείων αυτών και το αδύνατο της παραβίασης του στατιστικού απορρήτου των εν λόγω στοιχείων.
 5. Δεν θα χρησιμοποιήσω, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, επ’ αόριστον, απόρρητα ή/και εμπιστευτικά στοιχεία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, συμπεριλαμβανόμενου οικονομικού, ή άλλου οφέλους προσωπικού ή τρίτων, καθώς και οποιασδήποτε φύσης πολιτικού, συλλογικού ή διαφορετικά οριζόμενου σκοπού ή απόφασης παρά αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που μου έχει ανατεθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Η απαγόρευση αυτή χρησιμοποίησης των απόρρητων ή/και εμπιστευτικών στοιχείων αφορά και στην επιβολή φόρων, δασμών, τελών και συναφών επιβαρύνσεων, ή τη χρήση τους σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον φορολογικών, δικαστικών, αστυνομικών, στρατιωτικών ή άλλων διοικητικών αρχών.
 6. Κατανοώ και αποδέχομαι ρητά και ανεπιφύλακτα, επίσης, ότι οποιαδήποτε παράβαση των όρων αυτής της Δήλωσης μπορεί να επισύρει την επιβολή σε βάρος μου κυρώσεων, όπως προβλέπονται στο στατιστικό Νόμο 3832/2010, όπως κάθε φορά ισχύει. Τις σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου έχω διαβάσει και κατανοήσει.
 7. Θα τηρώ το σύνολο των προβλεπόμενων από την ελληνική και Ενωσιακή νομοθεσία σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα περιέλθουν εις γνώση μου στο πλαίσιο της ανωτέρω απασχόλησής μου και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, όπως ειδικότερα ορίζεται σε αυτήν.

Με την αποδοχή των όρων αυτής της Δήλωσης, βεβαιώνω ότι την έχω διαβάσει και μετά την παροχή διευκρινίσεων σε ερωτήσεις μου δηλώνω ότι έχω κατανοήσει αυτή στο σύνολό της και ότι δεσμεύομαι από τους όρους της, τόσο κατά τη διάρκεια της απασχόλησής μου στην ΕΛΣΤΑΤ όσο και μετά το πέρας αυτής, στο διηνεκές και ότι την αποδέχομαι με απόλυτα ελεύθερη τη βούλησή μου.

Έχω διαβάσει τα παραπάνω και τα αποδέχομαι.             □

Πειραιάς,    /       /2021

Ο/Η Δηλ………..

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝA  ( Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Α )
Σκοπός: Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται στo πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας, θα χρησιμοποιηθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αποκλειστικά για: α) τη διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν τη συνεργασία σας με την ΕΛΣΤΑΤ και β) την ενημέρωση του Μητρώου Τομεαρχών των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, το οποίο τηρείται στην ΕΛΣΤΑΤ.

Η εν λόγω διαχείριση ενδέχεται να περιλαμβάνει επικοινωνία μαζί σας, αλλά μόνο για λόγους που σχετίζονται με την υλοποίηση αυτής της συνεργασίας και διεκπεραίωση θεμάτων που σχετίζονται με αυτή.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: ΕΛΣΤΑΤ, Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18547-Πειραιάς (elstat@statistics.gr)
Νομικό πλαίσιο: Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), άρθρο 6, παρ. 1 (β) και 1(ε).
Αποδέκτες: Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει μόνο η ΕΛΣΤΑΤ. Μέρος των δεδομένων ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους, όπως είναι οι εθνικοί φορείς αρμόδιοι για θέματα που σχετίζονται με σκοπούς που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, (ΑΑΔΕ, Γενικό Λογιστήριο, ΕΦΚΑ, ανάρτηση αποφάσεων ορισμού στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, κ.λπ.)
Αποθήκευση: Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε εξυπηρετητή (server) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Πειραιώς 46 & Επονιτών, Πειραιάς). Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Διατήρησης Αρχείων της ΕΛΣΤΑΤ. Η ΕΛΣΤΑΤ θα λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τον ΓΚΠΔ και τη σχετική νομοθεσία μέτρα προστασίας, ώστε να προστατεύσει τα παρασχεθέντα δεδομένα από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.
Δικαιώματα: Πρόσβαση, διόρθωση. Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ: dpo@statistics.gr  ή/και g.panagopoulou@statistics.gr
Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι θίγονται τα δικαιώματά σα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Δεν υπόκειμαι στις διατάξεις του Ν. 4308/2014, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 39 του ιδίου Νόμου, δεδομένου ότι η εργασία που θα αναλάβω είναι ευκαιριακή και παρεπόμενη απασχόληση.

2. Γνωρίζω ότι το ετήσιο συνολικό ποσό που μπορώ να λάβω (όπως προβλέπεται από το παραπάνω άρθρο), είτε από την ΕΛΣΤΑΤ είτε από αλλού, από παροχή υπηρεσιών ή πώληση προϊόντων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 € και ότι σε περίπτωση που υπερβώ το ποσό αυτό, για να γίνει η πληρωμή μου, θα πρέπει να προσκομίσω τιμολόγιο, σύμφωνα με το άρθ. 8 του Ν.4308/2014.

Επιπλέον, για υποψήφιους Τομεάρχες με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, δηλώνεται ότι:

3. Οι πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές μου δεν υπερβαίνουν κατά μήνα το σύνολο των αποδοχών της οργανικής μου θέσης (άρθρο 104 παρ. 2  του   Συντάγματος).

4. Οι πάσης φύσεως μικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες  αμοιβές ή  απολαβές μου εν  γένει  δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό της παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

Έχω διαβάσει τα παραπάνω και τα αποδέχομαι.           □

Ημερομηνία: ……/……./ 2021 Ο/ Η Δηλ……..

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
α) Έχω ενημερωθεί με σαφήνεια για τη λήψη από την ΕΛΣΤΑΤ αντιγράφου του Ποινικού Μητρώου μου, από την αρμόδια αρχή, μέσω αυτεπάγγελτης αναζήτησης.

β) Δεν είμαι υπάλληλος της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή των Σωμάτων Ασφαλείας.

γ) Δεν θα υπηρετώ τη στρατιωτική μου θητεία (για άρρενες υποψήφιους ΜΟΝΟ) κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών (Ιούλιος – Δεκέμβριος 2021).

Έχω διαβάσει τα παραπάνω και τα αποδέχομαι.          □

Ημερομηνία: ……/……./ 2021 Ο / Η Δηλ……..

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Διαθέτω ηλεκτρονικό εξοπλισμό (smartphone – tablet) για τη συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων, τον οποίο συμφωνώ να χρησιμοποιήσω, εάν χρειαστεί, κατά την απασχόλησή μου ως Τομεάρχης των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών 2021, σύμφωνα με τους όρους της Πολιτικής Ορθής Χρήσης Ιδιωτικών Συσκευών (BYOD) για τη συλλογή δεδομένων στατιστικών ερευνών της ΕΛΣΤΑΤ.

Έχω διαβάσει τα παραπάνω και τα αποδέχομαι.            □

Ημερομηνία: ……/……./ 2021 Ο / Η Δηλ……..

(Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Πολιτική ορθής χρήσης ιδιωτικών συσκευών (BYOD) για τη συλλογή δεδομένων στατιστικών ερευνών

 Σκοπός

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο της συλλογής δεδομένων για τη διενέργεια των στατιστικών ερευνών της και των Γενικών Απογραφών, επιτρέπει τη χρήση από τους Ερευνητές-Απογραφείς δικών τους ιδιωτικών προσωπικών συσκευών, όπου αυτό προβλέπεται και είναι εφικτό. Οι προσωπικές συσκευές συμπεριλαμβάνουν προσωπικά κινητά τηλέφωνα, έξυπνα τηλέφωνα (smartphones), tablets, φορητούς υπολογιστές (laptops ) και επιτραπέζιους υπολογιστές. Η χρήση προσωπικών συσκευών περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένους εργαζόμενους ή/και συν εργαζόμενους με την ΕΛΣΤΑΤ και μπορεί να περιοριστεί αναλόγως της συμβατότητας της τεχνολογίας των προσωπικών συσκευών.

Η παρούσα πολιτική αποσκοπεί στο να θέσει ένα πλαίσιο αποδεκτής χρήσης, με στόχο την προστασία της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που θα συλλεχθούν, καθώς και των χρησιμοποιούμενων υποδομών.

Οι Ερευνητές-Απογραφείς ενημερώνονται, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο κάθε φορά, για την παρούσα πολιτική και συνιστάται να την εφαρμόζουν, προκειμένου να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις ιδιωτικές συσκευές τους για τον ανωτέρω σκοπό.

Αποδεκτή χρήση

Η ΕΛΣΤΑΤ ορίζει ως αποδεκτή χρήση όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογή δεδομένων για τις έρευνες και τις Γενικές Απογραφές που αυτή διενεργεί, από τους Ερευνητές-Απογραφείς που έχουν επιλεχθεί για το σκοπό αυτό.

Η ΕΛΣΤΑΤ δεν αποτρέπει την χρήση των συσκευών αυτών για προσωπικούς λόγους, κατά το διάστημα διενέργειας των ερευνών και Γενικών Απογραφών.

Περιορισμοί χρήσης

Η ΕΛΣΤΑΤ συνιστά στους Ερευνητές-Απογραφείς, κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων, να αποφεύγουν την επίσκεψη σε μη ασφαλείς ιστότοπους, (ενδεικτικά: ιστοσελίδες με περιεχόμενο ενηλίκων , στοιχηματισμού, κ.λπ.).

Οι κάμερες και οι δυνατότητες λήψης φωτογραφιών και βίντεο δεν απαγορεύονται κατά το διάστημα αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι Ερευνητές-Απογραφείς που διαθέτουν προσωπικές συσκευές με δυνατότητα ηχογράφησης και βιντεοσκόπησης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες λειτουργίες για επιχειρησιακούς σκοπούς, εκτός αν η χρήση τους έχει γραπτώςεγκριθεί εκ των προτέρων από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, οι Ερευνητές-Απογραφείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους συσκευές με τον ίδιο τρόπο που θα τις χρησιμοποιούσαν αν αυτές τους είχαν παραχωρηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Οι πολιτικές που σχετίζονται με την τήρηση του στατιστικού απορρήτου, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και την παρενόχληση τρίτων, διακρίσεις, αντίποινα, και τους κώδικες ηθικής εφαρμόζονται και στους Ερευνητές-Απογραφείς που χρησιμοποιούν προσωπικές συσκευές για επιχειρησιακούς σκοπούς. Ιδιαιτέρως, οι προσωπικές συσκευές, κατά το διάστημα χρήσης τους για τη συλλογή δεδομένων, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για:

 • Αποθήκευση και ανταλλαγή πάσης φύσεωςπαράνομου υλικού
 • Πάσης φύσεως παρενόχληση τρίτων
 • Δραστηριότητες οι οποίες δυνητικά θα πλήξουν την αξιοπιστία της ΕΛΣΤΑΤ

Για όσο χρονικό διάστημα οι προσωπικές συσκευές των Ερευνητών-Απογραφέων χρησιμοποιούνται για επιχειρησιακούς σκοπούς δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση αυτών από τρίτους.

Ασφάλεια συσκευών

 • Οι Ερευνητές-Απογραφείς θα πρέπει να εφαρμόζουν τους κάτωθι κανόνες καλής πρακτικής:
 • Για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, οι συσκευές πρέπει να προστατεύονται με ισχυρό (σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές) κωδικό ασφαλείας (password ) ή/και PIN, τα οποία δε θα πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί σε τρίτους.
 • Ως ισχυρός ορίζεται ο κωδικός ασφαλείας (password ), ο οποίος έχει μήκος τουλάχιστον οκτώ (8),χαρακτήρων, περιέχει συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων και περιέχει και αριθμούς και σύμβολα.
 • Ένα ΡΙΝ θεωρείται ισχυρό όταν αποτελείται από τουλάχιστον έξι (6) αριθμητικούς χαρακτήρες.
 • Η συσκευή θα πρέπει να κλειδώνεται αυτόματα μετά το πέρας πέντε (5) λεπτών αδράνειας.
 • Η συσκευή συνιστάται να κλειδώνει μετά από 5 αποτυχημένες προσπάθειες εισόδου.
 • Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των συλλεγόμενων πληροφοριών και των συναφών εφαρμογών, οι Ερευνητές-Απογραφείς συνιστάται να έχουν εγκαταστημένο στις προσωπικές τους συσκευές λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό ή/και λογισμικό διαχείρισης φορητών συσκευών (Mobile Device Management – MDM) – αν αυτό απαιτείται. Σε περίπτωση που απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού διαχείρισης MDM, αυτό θα γίνει από τη Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ.
 • Οι προσωπικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για συλλογή δεδομένων, δεν θα πρέπει να συγχρονίζονται με άλλες προσωπικές συσκευές του Ερευνητή-Απογραφέα, κατά το διάστημα της συλλογής δεδομένων.
 • Ομοίως, συνιστάται η αποφυγή λήψης αντιγράφων ασφαλείας της συσκευής στο Cloud, κατά το διάστημα αυτό.
 • Συνιστάται στους Ερευνητές-Απογραφείς να μη χρησιμοποιούν μη ασφαλή ή/και δημόσια δίκτυα. Σε κάθε περίπτωση, οι Ερευνητές-Απογραφείς υποχρεούνται να συμμορφώνονται με την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών.
 • Η πρόσβαση των Ερευνητών-Απογραφέων σε πληροφοριακά συστήματα και δομές της ΕΛΣΤΑΤ είναι περιορισμένη, και εξαρτάται από το ρόλο και τις ανάγκες του κάθε Ερευνητή-Απογραφέα, αποκλειστικά στο πλαίσιο της εργασίας που του έχει ανατεθεί.
 • Σε κάθε περίπτωση, οι Ερευνητές-Απογραφείς θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ειδικότερες  οδηγίες και υποδείξεις της ΕΛΣΤΑΤ αναφορικά με την ορθή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων της και υποδομών.
 • Στις ειδικές περιπτώσεις που υπάρχει αποθήκευση των συλλεγόμενων δεδομένων τοπικά στην ιδιωτική συσκευή, ο Ερευνητής-Απογραφέας κατανοεί ότι υπάρχει το ενδεχόμενο η Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ να χρειαστεί να επέμβει απομακρυσμένα στη συσκευή και να προβεί σε διαγραφή υλικού που αφορά την ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό ισχύει ιδιαιτέρως, αλλά όχι μόνο, στις εξής καταστάσεις:
 • Η συσκευή χάθηκε ή κλάπηκε. Επιπλέον, η τυχόν απώλεια ή κλοπή της συσκευής θα πρέπει να αναφέρεται στην ΕΛΣΤΑΤ το ταχύτερο δυνατόν, και όχι πέραν των 24 ωρών από το περιστατικό.
 • Ο Ερευνητής- Απογραφέας επέδειξε κακόβουλη συμπεριφορά.
 • Ο Ερευνητής-Απογραφέας διέκοψε μονομερώς τη συνεργασία του με την ΕΛΣΤΑΤ.
 • Η ΕΛΣΤΑΤ διαπίστωσε  παραβίαση  ασφαλείας,  ιούς  ή/και  άλλο  κακόβουλο  λογισμικό,  ή οποιαδήποτε άλλη απειλή για την ασφάλεια των υποδομών της.Επισημαίνεται, ότι τέτοια τοπική αποθήκευση μπορεί να λαμβάνει χώρα μόνο κατ’ εξαίρεση και μόνο εφόσον η ΕΛΣΤΑΤ παράσχει γραπτή οδηγία αναφορικά με την δυνατότητα αυτή η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη με το είδος, την φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας.

Χρήστες

Οι Ερευνητές-Απογραφείς, χρήστες ιδιωτικών φορητών συσκευών είναι υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών συσκευών που χρησιμοποιούν. Συγκεκριμένα:

 • Θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να προστατεύουν τις φορητές συσκευές και τις πληροφορίες που αυτές περιέχουν.
 • Θα πρέπει να μεταφέρουν τα laptop πάντα σε τσάντα που παρέχει προστασία σε περίπτωση πτώσης ή κρούσης.
 • Θα πρέπει να μην αφήνουν τον παραπάνω φορητό εξοπλισμό εκτεθειμένο σε χώρους με υγρασία, σκόνη ή στον ήλιο.
 • Θα πρέπει να τηρούν τις απαιτήσεις Ασφάλειας του κατασκευαστή της συσκευής (π.χ. να μην την εκθέτουν σε ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία).
 • Οι φορητές συσκευές δεν θα πρέπει να μένουν ανεπιτήρητες σε οποιονδήποτε χώρο.
 • Όταν χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, ειδική μέριμνα θα πρέπει να λαμβάνεται ώστε να μην είναι εύκολη η ανάγνωση πληροφοριών από την οθόνη της συσκευής, από άτομα που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
 • Οι περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής φορητής συσκευής που περιέχει δεδομένα που έχουν συλλεχθεί για λογαριασμό της ΕΛΣΤΑΤ θα πρέπει να αναφέρονται πάραυτα στο αρμόδιο προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ, (εντός το πολύ 24 ωρών από το περιστατικό ).
 • Σε περίπτωση που ο Ερευνητής-Απογραφέας αντιληφθεί ή έχει οποιαδήποτε υπόνοια για προσβολή της συσκευής του από κάποιο κακόβουλο λογισμικό, ή οποιαδήποτε εν γένει εξωτερική απειλή ή άλλο γεγονός που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια τωνπροσωπικών δεδομένων, οφείλει να το γνωστοποιεί πάραυτα στην ΕΛΣΤΑΤ (εντός το πολύ 24 ωρών).

Συσκευές και υποστήριξη

Επιτρέπεται η χρήση όλων των κοινά διαδεδομένων έξυπνων συσκευών και σχετικών λειτουργικών (ενδεικτικά: iPhone, Android, Blackberry και συσκευές Windows), καθώς και φορητών ή/και προσωπικών υπολογιστών νέας γενιάς (λειτουργικό σύστημα Windows 10 ή αντίστοιχο).

Προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο για τη συλλογή των δεδομένων θα πρέπει να αναφέρονται στην ΕΛΣΤΑΤ. Οι Ερευνητές-Απογραφείς δεν θα πρέπει να απευθύνονται σε τρίτους προμηθευτές ή τον πάροχό τους χωρίς να έχει προηγουμένως ενημερωθεί η ΕΛΣΤΑΤ.

Τα μέτρα ασφάλειας των συσκευών θα πρέπει να έχουν γνωστοποιηθεί στην ΕΛΣΤΑΤ πριν την χρήση τους για τη συλλογή δεδομένων. Η ΕΛΣΤΑΤ δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν παραβιάσεις ασφάλειας που προκλήθηκαν από τη μη ορθή χρήση της συσκευής από τον Ερευνητή-Απογραφέα (π.χ. εγκατάσταση μη ασφαλούς εφαρμογής από μη ελεγμένο κατασκευαστή που οδήγησε σε παραβίαση ασφαλείας στη συσκευή, σύνδεση σε μη ασφαλές δίκτυο, κ.λπ.).

Αποποίηση ευθύνης

 • Η ΕΛΣΤΑΤ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας της συσκευής του Ερευνητή- Απογραφέα κατά το διάστημα συλλογής δεδομένων.
 • Η ΕΛΣΤΑΤ δεν αναλαμβάνει το κόστος χρήσης υπηρεσιών διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας από τους Ερευνητές-Απογραφείς, εκτός αν έχει συμφωνηθεί γραπτώς διαφορετικά.
 • Αν και η ΕΛΣΤΑΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την ακεραιότητα των δεδομένων και των εφαρμογών της, δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια προσωπικών δεδομένων των Ερευνητών-Απογραφέων από τη συσκευή κατά το διάστημα χρήσης αυτής για λογαριασμό της ΕΛΣΤΑΤ. Τα μέτρα προστασίας των ιδιωτικών δεδομένων και εφαρμογών του Ερευνητή-Απογραφέα αποτελούν δική του ευθύνη (π.χ. λήψη αντιγράφων ασφάλειας των επαφών, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κ.λπ.).
 • Η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί το δικαίωμα απαγόρευσης της πρόσβασης μιας συσκευής στις υποδομές της, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για λόγους ασφαλείας, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Ερευνητή- Απογραφέα.
 • Η ΕΛΣΤΑΤ διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει μονομερώς το σύνολο ή μέρος της παρούσας πολιτικής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  (ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1.  Θα διατηρήσω το tablet με σειριακό αρ. ………………………………………………., που παραλαμβάνω για τη διενέργεια  των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, σε άριστη κατάσταση. Τυχόν ανεπανόρθωτη ζημιά ή φθορά ή απώλεια του tablet κατά το χρονικό διάστημα που θα το έχω στην κατοχή μου, θα έχει ως συνέπεια την άμεση αντικατάστασή του με όμοιο, με δική μου χρέωση.

2. Με την ολοκλήρωση της απασχόλησής μου στις Γενικές Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών, υποχρεούμαι να επιστρέψω το tablet στην κατάσταση που το παρέλαβα, στον/στην αρμόδιο/α Επόπτη, εντός πέντε (5) ημερών. Στην περίπτωση που δεν ολοκληρώσω ή δεν συνεχίσω το ανωτέρω έργο μου υποχρεούμαι να το επιστρέψω ΑΜΕΣΑ στην κατάσταση που το παρέλαβα, στον/στην αρμόδιο/α Επόπτη. Σε περίπτωση μη παράδοσής του στον/στην αρμόδιο/α Επόπτη μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω έργου μου, θα εφαρμόζονται σε βάρος μου οι διατάξεις του ποινικού κώδικα ενώ μπορεί να γίνει παρακράτηση από τυχόν οφειλόμενη αποζημίωσή μου από τη συμμετοχή μου σε έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ, έως του ποσού της αξίας της συσκευής.

3. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των ανωτέρω υποχρεώσεών μου, δεν θα έχω αξίωση για αποζημίωση τυχόν υποβληθέντων ερωτηματολογίων.

Ημερομηνία: ……/……./ 2021 Ο/ Η Δηλ……..

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΚΑΡΤΑ/ΚΟΝΚΑΡΔΑ ΤΟΜΕΑΡΧΗ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

Ορισμός Τομεάρχη

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ορίζει τον/την κ…………………………………………………………………………………………… ως Τομεάρχη των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 και του/της αναθέτει το έργο της Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών στον/στους Τομέα/είς …………………………   της   Εποπτείας

………………..

Ημερομηνία     /   / 2021

O/H Επόπτης

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ – ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021

Ορισμός Τομεάρχη

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ορίζει τον/την κ…………………………………………………………………………………………… ως Τομεάρχη των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών 2021 και του/της αναθέτει το έργο της Απογραφής Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών στον/στους Τομέα/είς …………………………   της   Εποπτείας

………………..

Ημερομηνία     /   / 2021

O/H Επόπτης

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή)

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

Σημείο 1. Γενικά

Το έργο του/της Τομεάρχη περιλαμβάνει:

α) παρακολούθηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου, αναγνώριση της περιοχής ευθύνης του/της, διόρθωση του χαρτογραφικού υλικού που θα του/της δοθεί από τον Επόπτη ή το Βοηθό Επόπτη, διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων με τάμπλετ ή, όπου δεν καταστεί δυνατόν, με έντυπα ερωτηματολόγια, τα οποία στη συνέχεια θα καταχωρίσει στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Παρακολούθηση δεύτερου εκπαιδευτικού σεμιναρίου με τους Απογραφείς της περιοχής του/της, εγκατάστασή τους στην περιοχή ευθύνης τους, διανομή του απογραφικού υλικού σε κάθε Απογραφέα. Παρακολούθηση του έργου των Απογραφέων της περιοχής ευθύνης του/της, υποστήριξη και παροχή βοήθειας σε συνεργασία με της Επόπτες και της Βοηθούς Επόπτες όπου χρειάζεται. Παρακολούθηση της ορθής, έγκαιρης συμπλήρωσης όλων των ερωτηματολογίων και καταχώρισής της στην ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με της καταλόγους-πλαίσια κατοικιών και άλλων κατοικούμενων χώρων.

Β) Την παράδοση του τάμπλετ και των συμπληρωμένων, ελεγμένων και καταχωρισμένων έντυπων ερωτηματατολογίων για έλεγχο από τον αρμόδιο Επόπτη και Βοηθό Επόπτη, στο χρόνο που ορίζεται από τη διάρκεια της συνεργασίας (σημείο 2),

γ) Την επεξεργασία των προσωπικών του/της δεδομένων που θα λάβει χώρα στο πλαίσιο της συνεργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ και ειδικότερα:

  • Την επεξεργασία από την ΕΛΣΤΑΤ του συνόλου των προσωπικών του/της δεδομένων που παραχωρεί στην τελευταία στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας και για τους σκοπούς που απορρέουν από αυτήν και την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως δε (και μη περιοριστικά) στην ανάρτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ της Απόφασης ορισμού και όλων των σχετικών με τη παρούσα συνεργασία εγγράφων, π.χ., πληρωμών του/της.

Τη διατήρηση του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που ο\η Τομεάρχης παραχώρησε στην ΕΛΣΤΑΤ, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας του/της Τομεάρχη και τα προσωπικά στοιχεία που αυτός/ή έδωσε στην ΕΛΣΤΑΤ στο πλαίσιο της παρούσας συνεργασίας, σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, Κανονισμός (EE) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (GDPR) και του Nόμου 4624/2019.

Η ΕΛΣΤΑΤ θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των παρασχεθέντων στοιχείων του/της Τομεάρχη κατά τα ανωτέρω μόνο για τους σκοπούς που απορρέουν από την παρούσα συνεργασία και σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Η ΕΛΣΤΑΤ θα λάβει όλα τα προβλεπόμενα από τον άνω Κανονισμό και τη σχετική νομοθεσία μέτρα προστασίας, ώστε να προστατεύσει τα παρασχεθέντα δεδομένα από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο εκ του νόμου οριζόμενος σε σχέση με τα ΝΠΔΔ και τις Ανεξάρτητες Αρχές. Τα δεδομένα θα τηρηθούν για όσο διάστημα απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.

Ο/Η Τομεάρχης φέρει τα δικαιώματα που απορρέουν από τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (GDPR) και τον Νόμο 4624/2019.

Σημείο 2. Διάρκεια

Η διάρκεια του έργου του Τομεάρχη ορίζεται στις σχετικές αποφάσεις ορισμού οι οποίες εκδίδονται από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ και δεν μπορεί να υπερβεί τους πέντε (5) μήνες. Ο/Η Τομεάρχης οφείλει να διεκπεραιώσει τις εργασίες που θα του/της ανατεθούν, μέχρι τις ημερομηνίες που θα υποδειχθούν από την ΕΛΣΤΑΤ, τόσο της Απογραφής Κτιρίων όσο και της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών.

Το έργο θα ολοκληρωθεί ύστερα από έλεγχο και έγκριση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων και βεβαίωση του αρμόδιου Επόπτη για την επιτυχή, και σύμφωνη με τις οδηγίες της ΕΛΣΤΑΤ, ολοκλήρωση όλων των εργασιών που ανατέθηκαν.

Σημείο 3. Υποχρεώσεις συνεργασίας

α) Ο/Η Τομεάρχης οφείλει να τηρεί όλους τους όρους, που προβλέπονται από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ένταξη στο Μητρώο Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών και τους Κανόνες Επιλογής του και ανάθεσης εργασίας, των οποίων δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση.

β) Η αμοιβαία συνεργασία σε κάθε στάδιο εκπλήρωσης του ανωτέρω αντικειμένου αποτελεί βασική υποχρέωση των μερών.

γ) Η ανάληψη της εκτέλεσης του παρόντος έργου δεν δημιουργεί σχέση εξαρτημένης εργασίας με την ΕΛΣΤΑΤ (βλ. άρθρο 8, παράγραφος 1, του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛΣΤΑΤ/ΦΕΚ 2390/Β’/28.08.2012) επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα, που θα προέκυπτε από μία τέτοια σχέση εργασίας.

δ) Ο/Η Τομεάρχης καθ’ όλη την διάρκεια του έργου και μέχρι την περάτωσή του, θα ενημερώνει τον αρμόδιο Επόπτη ή το Βοηθό Επόπτη για την πορεία των εργασιών του/της και θα είναι διαθέσιμος/η να παράσχει οποιαδήποτε διευκρίνιση του/της ζητηθεί.

ε) Ο/Η Τομεάρχης που είναι κάτοχος δελτίου παροχής υπηρεσιών, έχει την υποχρέωση έκδοσης των παραστατικών πωλήσεων, όπως προβλέπονται στα άρθρα 8, 9, 10 & 11 του Νόμου 4308/2014, κατά περίπτωση. στ) Ο/Η Τομεάρχης υποχρεούται, για τη βέλτιστη απόδοση του tablet που θα χρησιμοποιήσει, αναφορικά με τη λήψη συντεταγμένων, να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει στη συσκευή κάρτα SIM, το κόστος της οποίας περιλαμβάνεται στην αποζημίωσή του.

Σημείο 4. Τίμημα – Τρόπος εξόφλησης

 Η αποζημίωση των Τομεαρχών καθορίζεται κατά μήνα και για χρονικό διάστημα έως πέντε μήνες.

Για τους Τομεάρχες κατόχους τιμολογίου, επί της καθαρής αμοιβής διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων και παρακρατείται φόρος 8% όπως κάθε φορά ισχύουν.

Για τους Τομεάρχες που θα πληρωθούν με τίτλο κτήσης επί της καθαρής αμοιβής διενεργούνται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, υπέρ ΕΦΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4509/2017 (Α’ 201), και παρακρατείται φόρος 8%, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Ο/Η Τομεάρχης που αμείβεται με τίτλο κτήσης έχει υποχρέωση να απογραφεί για αυτήν του/της την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ, πριν την έκδοση του τίτλου κτήσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση Δ.15/Γ’/67695/1825 (ΦΕΚ 6182/Β’/31.12.2018) και στην Εγκύκλιο με αριθμό Δ.15/Γ’/οικ. 4624/106/ 05.02.2019. Στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση και Εγκύκλιο ορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ, για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, από τα πρόσωπα που αμείβονται με τίτλο κτήσης, και η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών. Η βεβαίωση απογραφής στον ΕΦΚΑ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των Τομεαρχών που αμείβονται με τίτλο κτήσης.

Τα σχετικά με την πληρωμή θέματα αναλύονται στην Ενότητα «VΙ. Αποζημιώσεις Τομεαρχών» της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο/Η Τομεάρχης που δεν έχει μεριμνήσει πριν την έναρξη της απασχόλησής του στις Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών και προτίθεται να αλλάξει ιδιότητα δηλαδή, είτε να κλείσει τα βιβλία του/της είτε να ανοίξει βιβλία, οφείλει να ενημερώσει άμεσα, εγγράφως και αμελλητί την ΕΛΣΤΑΤ (το αρμόδιο για τις Απογραφές Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών Τμήμα), ώστε να γίνει, ανάλογα με την περίπτωση, και η εκκαθάριση των αμοιβών του/της.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μετά την παράδοση και τον έλεγχο ορθότητας και πληρότητας των ερωτηματολογίων που έχουν συλλεχθεί και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής σύμφωνα με το νόμο.

Σημείο 5. Υπερημερία Αναδόχου

Σε περίπτωση που ο/η Τομεάρχης δεν υποβάλει εν όλω ή εν μέρει τα ερωτηματολόγια στη διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΛΣΤΑΤ, μέσα στο χρόνο του έργου του όπως αναφέρεται στην Απόφαση του ορισμού του/της, η ΕΛΣΤΑΤ δικαιούται να προβεί σε όλες τις ενέργειες που περιγράφονται στις ενότητες IV και XΙΙ, κατ’ εφαρμογή των συνεπειών που προβλέπονται από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Σημείο 6. Εκχώρηση εισπρακτέων δικαιωμάτων

 Απαγορεύεται στον/στην Τομεάρχη να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του/της, που απορρέουν από την παρούσα, σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Σημείο 7. Εκχώρηση διενέργεια της απογραφικής εργασίας

 Απαγορεύεται αυστηρά η ανάθεση από τον/την Τομεάρχη της συμπλήρωσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο των ερωτηματολογίων σε τρίτους. Η ανάθεση από Τομεάρχη της συμπλήρωσης μέρους ή όλων των ερωτηματολογίων που του έχουν ανατεθεί σε τρίτους θα έχει ως συνέπεια την άμεση αντικατάστασή του/της, καθώς και τη μη συμπερίληψή του/της σε όλα τα επόμενα Μητρώα της ΕΛΣΤΑΤ. Τυχόν παραβίαση του στατιστικού απορρήτου ή/και των προβλέψεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιφέρει κυρώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Σημείο 8. Δικαιώματα

Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια παραμένουν στη κυριότητα και στη διάθεση μόνο της ΕΛΣΤΑΤ και ο/η Τομεάρχης δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι ουδέν δικαίωμα έχει επ’ αυτών.

Σημείο 9. Εμπιστευτικότητα / απόρρητο

Ο/Η Τομεάρχης αναλαμβάνει ρητά κι ανεπιφύλακτα την υποχρέωση, όπως κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και μετά το πέρας αυτού, στο διηνεκές, τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους που προβλέπονται στη Δήλωση Τήρησης Στατιστικού Απορρήτου που υπογράφει.

Σημείο 10. Παραίτηση από δικαιώματα

Η παραίτηση της ΕΛΣΤΑΤ από οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την παρούσα συνεργασία, ισχύει μόνον όταν έχει υποβληθεί γραπτώς, η δε επίδειξη επιείκειας ή ανοχής σε πιθανή παράβαση οποιουδήποτε όρου της Πρόκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον/την Τομεάρχη, δεν σημαίνει παραίτησή της από τα δικαιώματά της, όπως και η παράλειψή της να ασκήσει κάποια από τα δικαιώματά της που απορρέουν από την Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από αυτά, ούτε εμποδίζει την επίκλησή τους, επί σκοπώ πλήρους ικανοποιήσεως της ΕΛΣΤΑΤ επί Δικαστηρίου ή εξωδίκως.

Σημείο 11. Διαδικασία επίλυσης διαφορών 

Οι συνεργαζόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν φιλικά, με αμοιβαία συμφωνία, κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ τους, σε σχέση με την ερμηνεία και την εκτέλεση του έργου, με οποιοδήποτε τεχνικό, νομικό ή άλλο μέσο θεωρούν κατάλληλο. Σε περίπτωση αποτυχίας, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι τα δικαστήρια του Πειραιά, την αποκλειστική αρμοδιότητα των οποίων τα συνεργαζόμενα μέρη δια της παρούσας αποδέχονται.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο ή την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι Τομεάρχες μπορούν να απευθύνονται,
κατά προτίμηση, στο e-mail: tomearxes-kpk@statistics.gr

Αναλυτικές Πληροφορίες / ηλεκτρονικές αιτήσεις:
https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous-enum

Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ
Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος