ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στη διά περιφοράς έκτακτη ειδική συνεδρίαση του ∆ημοτικού Συµβουλίου που θα πραγµατοποιηθεί την 2α του µηνός Ιουνίου 2021 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη, και ώρα 11:00 πμ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4555/2018 όπως ισχύει και τις αριθ. πρωτ. 90/59849/21-08-2019 & 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης για την αιτιολογία σύγκλησης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Εκλογή µελών Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρπάθου.

ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ! ΦΩΤΟ ΠΩΛ ΒΙΤΤΩΡΟΥΛΗΣ

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφώνου σύμφωνα με της διατάξεις του αρ. 67 παρ. 5 του ν. 3852/10 και της ΠΝΠ της 11ης-3-2020 (ΦΕΚ 55/11-3-2020 τ.Α).

Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η εκλογική διαδικασία για τη ανάδειξη του τακτικού και αναπληρωµατικού µέλους της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν.4555/2018 και τις αριθ. πρωτ. 90/59849/21-08-2019 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.Ε.Σ., σας καλούµε να προσέλθετε την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, και ώρες 11:30΄ – 13:00΄ (μετά το πέρας της δια περιφοράς), τηρώντας όλα τα προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας για τον περιορισµό διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Εμμανουήλ Παραγυιός

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα προκειμένου να συγκροτηθεί η Οικονομική Επιτροπή και να εκλεγούν τα νέα μέλη της για να συνεδριάσει άμεσα λόγω των καταληκτικών ημερομηνιών για την υποβολή των προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Καρπάθου για το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Μανωλάκης Μιχαήλ
2. Λυριστής Ιωάννης
3. Τσέρκης Εμμανουήλ
4. Ζανάκης Δημήτριος
5. Καλή – Φιλιππούση Ρηγοπούλα
6. Λύκος Νικόλαος
7. Κατσάνης Χρήστος
8. Φελλουζή Ευαγγελία
9. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
10. Ρεϊσης Μιχάλης
11. Βασιλαράκης Εμμανουήλ
12. Πρωτόπαπας Μηνάς
13. Σακέλλης Κομνηνός
14. Τσαμπουνιεράκης Μιχάλης
15. Σπανός Δημήτριος
16. Σπανός Νικόλαος
17. Ανδρέου Νικόλαος
18. Δήμαρχος Γεώργιος
19. Μανωλάκης Θεοδόσιος
20. Νταής Νικόλαος