Κάρπαθος 23 Φεβρουαρίου 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Καρπάθου, έχοντας υπ’ όψιν:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
 • Τις διατάξεις του Ν.4369/2016 και του Ν. 46004/2019.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4369/2016 και διατάξεις του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007
 • Την Εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/9.5.2017 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου που δημοσιεύθηκε στα υπ’ αριθμ 1322/τ.Β΄/2012 ΦΕΚ και 3164/Β/2012 ΦΕΚ.
 • Τις με αριθμ 28/17-1-2014, 727/28-8-2020 και 16/7-1-2021 αποφάσεις Δημάρχου Kαρπάθου αναφορικά με την Τοποθέτηση προϊσταμένων της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Τις υποβληθείσες αντίστοιχα παραιτήσεις με αριθμ. Πρωτ 4378 της 30-6-2020 την με αριθμ. Πρωτ 4-1-2021, και της με αριθμ. Πρωτ. 1192 της 16-2-2021.
 • Τις αντίστοιχες αποφάσεις Δημάρχου Kαρπάθου αποδοχής των παραιτήσεων με Πρωτ 6179 της 21-08-2020, 93 της 7-1-2021, 1264 της 19-02-2021.

 • Το γεγονός ότι ύστερα από τις παραπάνω παραιτήσεις, για την αναπλήρωση του προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Καρπάθου, δεν υφίσταται ανώτερος κατά βαθμό προϊστάμενος υποκείμενων οργανικών μονάδων, ούτε ομοιόβαθμος , ώστε ύστερα από αυτό σύμφωνα με τη παραγρ. 1 του άρθρου 100 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 84 του Ν. 4483/2017, ο Δήμαρχος ως το αρμόδιο προς διορισμό όργανο μπορεί να ορίσει ως αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης έναν από τους προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων της ίδιας Διεύθυνσης, και αν αυτό δεν είναι δυνατόν, έναν από προϊστάμενο άλλης οργανικής μονάδας (τμήματος) του Δήμου Καρπάθου του ίδιου επιπέδου.
 • Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τις δεξιότητες και την εμπειρία των ορισμένων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Προϊσταμένων.
 • Το γεγονός ότι ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Καρπάθου Κρέτσης Σπυρίδων του Αριστοτέλη, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄ έχει κριθεί νομίμως ως Προϊστάμενος επιπέδου Τμήματος και ασκούσε μέχρι σήμερα καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού Λογιστηρίου & Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών/, ώστε πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για την τοποθέτησή του ως αναπληρωτή προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Την επιτακτική ανάγκη αναπλήρωσης του προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ως εκ των κατά νόμο λειτουργικών αρμοδιοτήτων των διατάξεων των άρθρων 204 και 205 του Ν. 4555/2018 κ.λπ. για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου.
 • Την Γνωμοδότηση του ΣτΕ (υπ. αρ. 235/2005 Πρακτικό Επεξεργασίας Π.Δ.), σύμφωνα με την οποία σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, στη δημόσια διοίκηση, είναι, καταρχήν, επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ μόνον, όμως εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι κατέχουν τον ίδιο τουλάχιστο βαθμό.
 • Την αδυναμία αναπλήρωσης του ΠΟΥ Δήμου Καρπάθου γιατί δεν υπάρχουν άλλοι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και ειδικότητα για την κάλυψη της θέσης.
 • Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει νέα δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζουμε αναπληρωτή προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου Κρέτση Σπυρίδωνα του Αριστοτέλη, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄, επειδή πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

Ο αναφερόμενος υπάλληλος, ως τη νέα επιλογή προϊσταμένων από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε τροποποίηση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, από της ισχύος της παρούσας θα λαμβάνει το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα και θα ασκεί όλα τα καθήκοντα θέσης ευθύνης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου και ενδεικτικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των άρθρων 204 και 205 του Ν. 4555/2018, θα υπογράφει τα Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής, τις Εκκαθαρίσεις Δαπανών και τις ΑΑΥ.

Επίσης ορίζεται ως στατιστικός ανταποκριτής στον κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ καθώς και υπεύθυνος για αναρτήσεις αρχείων και αποστολή στοιχείων στους αρμόδιους Φορείς κατά θέμα.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη Διαύγεια, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ