Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4764/2020,( όπως ισχύει με το άρθρο 35 του ν. 4807/2021) οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις  κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

ΚΑΣΟΣ! ΦΩΤΟ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

Οι ανωτέρω οφειλές, α) εάν εξοφληθούν εφάπαξ απαλλάσσονται από τις προβλεπόμενες επιβαρύνσεις κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και β) εάν υπαχθούν σε πρόγραμμα δόσεων, ως ανώτατο όριο των οποίων ορίζονται οι εκατό (100) δόσεις, απαλλάσσονται κατά ποσοστό, το οποίο βαίνει μειούμενο ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Στην ρύθμιση του Ν. 4764/2020 ως ισχύει, εντάσσονται οφειλές, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, που είχαν υπαχθεί σε προγενέστερη ρύθμιση, καθώς και οφειλές που βεβαιώθηκαν εντός του χρονικού διαστήματος από 15.2.2020 έως 30.6.2021 ή κατέστησαν ληξιπρόθεσμες εντός του χρονικού διαστήματος από 15.2.2020 έως 11.6.2021.

Στη ρύθμιση επίσης  υπάγονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται (όπως μισθώματα, εισφορά σε χρήμα, τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων, τέλος παρεπιδημούντων, πρόστιμα Κ.Ο.Κ. κ.λπ.)

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά έχουν καθοριστεί, με την προαναφερθείσα Κ.Υ.Α.

Συγκεκριμένα
α) Οι επιχειρήσεις–νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του πίνακα που προσαρτάται ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Κ.Υ.Α.

και β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, ββ) είναι άνεργοι, βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Η πλήρωση ή μη των ως άνω προϋποθέσεων μπορεί να αποδεικνύεται, αντίστοιχα, από τις δηλώσεις των δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ, τις βεβαιώσεις ανεργίας από το Μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, τις σχετικές δηλώσεις COVID-19 για τη μείωση μισθωμάτων.

Oι δικαιούχοι της ρύθμισης έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση απευθείας προς τον οικείο δήμο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: dimkasos@otenet.gr) είτε μέσω της ειδικής εφαρμογής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr (όταν αυτή τεθεί σε λειτουργία)  μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021.