Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού  Ν. Αιγαίου|Τμήμα Διοίκησης Ν. Αιγαίου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6,58, 59,72,74,225,226, 238 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν,
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 47 τ.Α΄/2015),
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», όπως ισχύει.
 4. Την αριθ. πρωτ. 78161/31-12-2018 (ΦΕΚ 783/Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ο Πολύκαρπος Πολυχρονάκης, Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ορίζεται να ασκεί καθήκοντα Συντονιστή Α. Δ. Αιγαίου.
 5. Την αριθμ.27 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθμ. πρωτ. 42203/13-8-2018 και θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών τους προσώπων, πειθαρχική και αστική ευθύνη αιρετών, επιβολή διοικητικών μέτρων μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ», (Άρθρο 238 του Ν.3852/2010 (Α’87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 131 του Ν.4555/2018 (Α’133) (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)
 6. Την αριθμ.82 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθμ. πρωτ. 59633/20-08-2019 και θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων»
 7. Την αριθμ.48 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με αριθμ. πρωτ. 22199/18-04-2020 και θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχων»
 8. Την υπ αριθμ. 1124/04-09-2019 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου με θέμα «Ορισμός
  Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
 9. Την υπ αριθμ. 1289/17-10-2019 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου με θέμα «Τροποποιητική απόφαση για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
 10. Την υπ αριθμ. 603/22-07-2020 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου με θέμα «Τροποποιητική απόφαση για τον ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
 11. Την υπ αριθμ. πρωτ. 853/01-02-2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων» η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 1041/09.02.2021 έγγραφο του Δ. Καρπάθου και περιήλθε στην υπηρεσία μας με το αριθμ. πρωτ.6524/10-02-2021 οίκοθεν.
 12. Την από 11-02-2021 διαμαρτυρία-καταγγελία που περιήλθε στην υπηρεσία μας και έλαβε αρίθμ. πρωτ. 7218/15-02-2021 οίκοθεν.

Και:

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 225 «Υποχρεωτικός έλεγχος νομιμότητας» του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι : «1. Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, αποστέλλονται υποχρεωτικά για έλεγχο νομιμότητας στην ΑΥΕ Ο.Τ.Α., εφόσον αφορούν: α) ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, β)……»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 226 «Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας» του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι : «1. Ο Επόπτης Ο.Τ.Α. (μεταβατικό στάδιο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης) μπορεί αυτεπαγγέλτως να
ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευτεί ή εκδοθεί.»

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ασκεί τις αρμοδιότητες του Ελεγκτή Νομιμότητας μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.

Επειδή σύμφωνα με την υπ αριθμ. 27 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με αρίθμ. .πρωτ. 42203/13-8-2018 αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα – περιεχομένου αποστέλλονται
για έλεγχο νομιμότητας.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» ορίζεται ότι : «…ο Δήμαρχος: α) … β)…. γ) Ορίζει τους αντιδημάρχους, …».

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 η θητεία των αντιδημάρχων η οποία αναφέρεται στην απόφαση ορισμού τους ως αντιδήμαρχοι, δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους.

Επειδή η μεταβίβαση αρμοδιότητας στους αντιδημάρχους γίνεται με έκδοση διοικητικής πράξης από το δήμαρχο, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα. Με την έκδοση της απόφασης του δημάρχου, ο αντιδήμαρχος είναι αποκλειστικώς αρμόδιος για την άσκησή της και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται, ο δε δήμαρχος δεν μπορεί να εκδώσει εκείνος πράξη αντί του αντιδημάρχου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Εξυπακούεται ότι για την πλήρη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι αντιδήμαρχοι έχουν και το δικαίωμα υπογραφής των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, καθόσον αυτή νοείται ότι εμπεριέχεται στη μεταβίβαση αρμοδιότητας. Η απόφαση του δημάρχου, με την οποία ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και μεταβιβάζονται σ’ αυτούς η άσκηση καθ’ υλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού και αναρτάται και στην ιστοσελίδα του δήμου. Ως κανονιστικού περιεχομένου δε πράξη θα πρέπει να αναρτηθεί και στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Δι@γεια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010, όπως ισχύει.

Επειδή σύμφωνα με to άρθρο 74 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζεται ότι :«Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από τον δήμαρχο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη,…..».

Επειδή με τις υπ αριθμ. 1124/04-09-2019, 1289/17-10-2019, 603/22-07-2020 αποφάσεις του Δημάρχου Καρπάθου ορίσθηκαν: οι Αντιδήμαρχοι και ο αριθμός τους, η διάρκεια της θητείας τους, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες, οι Αντιδήμαρχοι που είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Καρπάθου.

Επειδή σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις η θητεία των Αντιδημάρχων έληξε στις 31-12-2020.

Επειδή με υπ αρίθμ. πρωτ. 853/01-02-2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων» ορίζονται οι αντιδήμαρχοι και μεταβιβάζονται σ’ αυτούς η άσκηση καθ’ υλην και κατά τόπο αρμοδιοτήτων με θητεία ενός έτους.

Επειδή οι αντιδήμαρχοι ασκούν τις αρμοδιότητες τους από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποφάσεων ορισμού τους, οι οποίες δεν έχουν σε καμία περίπτωση αναδρομικό χαρακτήρα.

Επειδή όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, για τη περίοδο- χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως 31-01-2021 δεν υφίσταται εκδοθείσα απόφαση ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς κατά παράβαση των άρθρων 58, 59 και 74 του Ν. 3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Επειδή ακολούθως και στην υπ αριθμ 853/01-02-2021 απόφαση Δημάρχου Καρπάθου δεν έχει γίνει ο υποχρεωτικός από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ορισμός αντιδημάρχων για τη νόμιμη συγκρότηση και λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής τούτο καθιστά τη λήψη αποφάσεων έως και σήμερα μη σύννομη.

Επειδή κατά την περίοδο- χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως και σήμερα η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίαζε και λάμβανε αποφάσεις με τη συμμετοχή δυο Δημοτικών Συμβούλων ως Αντιδημάρχων χωρίς να έχει προηγηθεί ο υποχρεωτικός ορισμός κατά τα άρθρα 58, 59 και 74 του Ν. 3852/2010.

Επειδή για τη περίοδο- χρονικό διάστημα από 01-01-2021 έως και σήμερα η Οικονομική Επιτροπή δεν έχει νόμιμη συγκρότηση και δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010.

Επειδή η παράλειψη αυτή αποτελεί ουσιώδες νομικό ελάττωμα που καθιστά ως μή νόμιμη τη συγκρότηση και λειτουργία του συγκεκριμένου συλλογικού οργάνου, οδηγεί σε ακυρότητα των ήδη ληφθέντων αποφάσεών του.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ακύρωση του συνόλου των αποφάσεων που ελήφθησαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου από την 01-01-2021 έως και σήμερα για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Ανακαλούμε τις υπ αρίθμ. πρωτ. 21106/12-01-2021,6016,6018/05-02-2021 και 6700/10-02-2021 αποφάσεις μας.

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση, κοινοποίηση αυτής, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006, που εδρεύει στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στην Πλατεία Ελευθερίας στη Ρόδο, και εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου των ΟΤΑ.

Κοινοποίηση:
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ