Α. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Β. ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

  • Τελεσίδικες αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί υπ όψιν
  • Κτίσματα με οικοδομικές άδειες που χαρακτηρίζονται δασικά
  • Εκδοθείσες διαχρονικά πράξεις χαρακτηρισμών της υπηρεσίας άμεσα αναγνωρίσιμες ως τελεσίδικες να αποτυπωθούν καθαρές με βάσει τον χαρακτηρισμό τους
  • Δασικά μικρά διάσπαρτα τμήματα, λωρίδες που εμφανίζονται ανάμεσα σε αγρούς, χωρίς δασική συνέχεια κι επιστημονική τεκμηρίωση
  • Αγροτικοί οδοί, καθώς και  τμήματα πρασίνου μεταξύ παραθαλάσσιων αγρών και θάλασσας  που παρουσιάζονται δασικά

Γ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΩΝ

  • Δασωμένοι αγροί (ΑΔ) οι οποίοι έχασαν τον αγροτικό τους  χαρακτήρα λόγω εγκατάλειψης-μετανάστευσης, να αντιμετωπίζονται σύμφωνα και με τα υφιστάμενα αγροτικά στοιχεία εδάφους, όπως αυτά φαίνονται στους χάρτες ή προσδιορίζονται με αυτοψίες (αλόνια, παλαιά κτίσματα, ξερολιθιές-πετρότοιχοι κλπ) και να αποδίδονται ως αγροί
  • Διαβάθμιση του καθεστώτος προστασίας  ανάλογα με την μορφολογία και την επαναδιατύπωση για τον χαρακτηρισμό ως μη δασικό της χαμηλής βλάστησης (φρύγανα, ασπάλαθος κλπ)
  • Εξαίρεση από το τεκμήριο κυριότητας του δημοσίου και στην περιοχή μας, λαμβάνοντας υπ όψινν ότι τίτλοι κυριότητας στα Δωδεκάνησα δεν υπάρχουν προ του 1948 (ένταξη της Δωδ/νησου στην Ελλάδα), και άρα κάθε κύρωση δασομένης ιδιοκτησίας θα προκαλεί απώλεια της ατομικής ιδιοκτησίας.

Δ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

——————-

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Για την επίσπευση της διαδικασίας των πρόδηλων σφαλμάτων προτείνουμε την δημιουργία Επιτροπών Προτάσεων Διόρθωσης Πρόδηλων Σφαλμάτων, σε τοπικό επίπεδο, περιφερει-ακή ενότητα.

Με την σύμπραξη του τοπικού Δασαρχείου, του Δήμου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου, μπορεί να γίνει η ταυτοποίηση και ομαδοποίηση των σφαλμάτων, η συγκέ-ντρωση των αποδεικτικών στοιχείων και η αποστολή τους στην Δνση Δασών  για την τελική έγκριση και διόρθωση, έξω από κάθε διαδικασία αντιρρήσεων και επιτροπών (ΕΠΕΑ).

Η διαδικασία αυτή θα εκτονώσει την μαζικότητα των θεμάτων και θα βοηθήσει τις υποστε-λεχωμένες κεντρικές υπηρεσίες. (δνση Δασών Ρόδου)